Jsem v nouzi | Lovasz Legal

Jste v právu, ale své právo
nemůžete prosadit?

Jsem v nouzi

Podělte se
o příběh

Každý z nás se může dostat do situace, kdy si nebude vědět rady se svým problémem, bude potřebovat pomoc advokáta, ale nebude mít dostatek finančních prostředků, aby si mohl dovolit placenou právní pomoc. Pokud jste se v takové situaci ocitli, podělte se s námi o svůj příběh a my každý měsíc vybereme jednoho z Vás a poskytneme mu bezplatnou právní pomoc.

V běžném životě, ale i při své práci, jsme se v poslední době často setkali s nepříjemnou situací, v níž silnější subjekty záměrně využily neznalosti práva subjektů slabších. Přitom se zpravidla jednalo o záležitosti, při jejichž řešení se právní zastoupení nejen nevyžaduje, ale ani se nepředpokládá (např. žádost o invalidní důchod, příspěvek na bydlení atd.). Rozhodli jsme se proto, že v rámci našich možností nabídneme právní pomoc osobám v nouzi.

Pravidla pro přihlášení jsou následující:

Pokud splňujete výše uvedená kritéria, pošlete nám e-mail na adresu pomoc@lovaszlegal.com. V e-mailu nám co nejpřesněji popište Váš právní problém, uveďte, jaké kroky jste již učinili, jaký je Váš cíl a proč si myslíte, že bychom měli pomoci právě Vám. Na závěr nezapomeňte uvést Vaše kontaktní údaje.

01

Fyzická osoba

Jste fyzická osoba
(např. rodič starající se
o dítě bez pomoci druhých, důchodce, žadatel o starobní či invalidní důchod atd.).

02

Právní problém

Máte právní problém, který jste si nezavinili, a to ani z nedbalosti.

03

Finance

Prokazatelně nemáte dostatečné finanční prostředky na placenou právní pomoc.

04

Bezvýsledné řešení problému

Disponujete dokladem, že jste problém zkusili řešit sami, avšak bezvýsledně (elektronická komunikace, oficiální listová korespondence atd.).

Jsem v nouzi

Podmínky
a upozornění

  • Advokátní kancelář zváží výběr klienta podle pracovní vytíženosti. 
  • Advokátní kancelář není povinna akceptovat klienta, pokud je daný některý z důvodů pro odmítnutí poskytování právních služeb podle zákona o advokacii. 
  • Nevybraný potenciální klient nemá nárok na odpověď či jakoukoli reakci.  
  • Poskytnuté osobní a kontaktní údaje budou vymazány z interních systémů kanceláře vždy ke konci kalendářního měsíce. 
  • Vybraný klient bude začátkem následujícího kalendářního měsíce vyrozuměn a bude s ním dohodnut další postup právního zastoupení.  
  • Vybraný klient souhlasí s tím, že jeho případ, právní postup a výsledek právního zastoupení mohou být v anonymizované verzi (tj. bez jakýchkoliv identifikačních údajů osoby, nemovitosti nebo věci) zveřejněny na webových stránkách a profilech advokátní kanceláře.
  • Pokud běží klientovi požadujícímu bezplatnou právní pomoc lhůta ještě před převzetím právního zastoupení advokátní kanceláří, neodpovídá advokátní kancelář za její dodržení a nenese následky spojené s marným uplynutím lhůty.
  • V případě, že v rámci právního zastupování vzniknou jiné náklady než náklady právního zastoupení naší advokátní kanceláře, bude klient o těchto nákladech předem poučen a tyto náklady ponese sám (soudní poplatek, správní poplatek apod.).
  • Pomoc v nouzi se vztahuje pouze na právní problémy dle českého a slovenského práva.
  • V případě potřeby rychlé právní pomoci (především s ohledem na případné lhůty) doporučujeme obrátit se na centrum právní pomoci.