Na tejto podstránke nájdete podrobné všeobecné obchodné podmienky stránky www.lovaszlegal.com

Všeobecné obchodné podmienky

OBSAH

I. DEFINÍCIE POJMOV

I.1 Slová a výrazy použité v týchto Obchodných podmienkach majú význam určený všeobecnými definíciami, najmä podľa ustanovení tohto článku, pričom niektoré slová a výrazy sú na účely týchto Obchodných podmienok špecifikované v ich ďalších ustanoveniach. Definície v zmysle týchto Obchodných podmienok sa uplatnia aj na interpretáciu slov a výrazov použitých vo všetkých nadväzujúcich prílohách a dokumentoch vychádzajúcich z ustanovení týchto Obchodných podmienok, ak nebude v príslušných dokumentoch výslovne uvedené inak; v prípade pochybností platí, že špecifikácia nesie interpretačnú prednosť a všeobecná definícia sa použije subsidiárne. Všeobecne definované slová a výrazy sú nasledovné definície:

A) Obchodné podmienky (VOP): tieto Obchodné podmienky vrátane všetkých ich neoddeliteľných príloh;

B) Portál: webové rozhranie Prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorého sa dá vytvoriť Objednávka a rezervácia Služby;

C) Prevádzkovateľ: 

a. LOVÁSZ LEGAL s.r.o., IČO: 54 626 048, Sídlo: Železničiarska 18, 811 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 160774/B

b. Prevádzkovateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumejú aj všetky Prevádzkovateľom poverené fyzické a právnické osoby zúčastnené na vývoji, rozvoji, údržbe a propagácii Portálu a/alebo, ktoré zabezpečujú právne, účtovné, platobné alebo iné profesionálne služby v súvislosti s prevádzkou Portálu, ktoré sú v dodávateľskom vzťahu s hlavným prevádzkovateľom uvedeným v tomto ustanovení. Dodávatelia najmä technických riešení, ktorí sú súčasťou Portálu, a ktorí uvádzajú svoje vlastné Obchodné podmienky sú uvedení v závere týchto Obchodných podmienok; 

D) Záujemca: fyzická osoba, právnická osoba (podnikateľ) alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá prejaví záujem o rezerváciu termínu na Portáli za účelom uskutočnenia Objednávky s cieľom využiť Služby Prevádzkovateľa; v prípade, že si fyzická alebo právnická osoba iba prezerá Portál bez Rezervácie, považuje sa za návštevníka Portálu;

E) Klient: každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál, využíva rozhranie poskytované Prevádzkovateľom a uzatvorí s Prevádzkovateľom Zmluvu prostredníctvom vytvorenia Rezervácie;

F) Rezervácia: výber konkrétneho dátumu a času (ďalej aj ako „termín“) prostredníctvom rozhrania Portálu, ak má Klient záujem o poskytovanie Služby zo strany Prevádzkovateľa;

G) Cena: peňažné plnenie, ktoré Klient zaplatí za poskytovanie Služby v mene euro, alebo v inej mene po dohode s Prevádzkovateľom.

H) Zmluvné strany: Prevádzkovateľ a Klient;

I) Zmluvy: súbor právnych vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Klientom, ktoré vznikajú uskutočnením Objednávky a potvrdením Objednávky Prevádzkovateľom;

J) Objednávka: Prevádzkovateľom potvrdený výber termínu právneho poradenstva uskutočnený Záujemcom prostredníctvom Rezervácie, s povinnosťou platby;

K) Služba (Služby): poskytovanie právnych služieb označených na Portáli ako „Úvodná konzultácia“ prostredníctvom videokonferencie, telefonicky alebo osobne v zmysle podmienok uvedených v týchto VOP zo strany Prevádzkovateľa Klientovi v súlade s týmito VOP za odmenu; Služba má charakter úvodnej konzultácie. Klient berie na vedomie, že v rámci úvodnej konzultácie s Prevádzkovateľom (advokátom) nie je vždy možné nájsť vhodné riešenie problému Klienta. Po úvodnej konzultácii obvykle nasledujú ďalšie činnosti (napr. príprava zmlúv, výziev, uplatnenie nárokov, rokovania, súdne pojednávania a pod.), ktoré cena za úvodnú konzultáciu nezahŕňa. po úvodnej konzultácii je s klientom spravidla uzavretá individuálna zmluva o poskytovaní právnych služieb. Účelom úvodnej konzultácie je základný právny rozbor a krátke posúdenie prípadu (nie detailné a záväzné právne poradenstvo).

L) Cenník: Cenník poplatkov za využívanie Služby, Portálu a súvisiacich služieb, zverejnený v rámci Portálu;

M) Zákon o advokácii: zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;

N) Občiansky zákonník: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

O) Obchodný zákonník: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;

P) Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov;

Q) Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku: zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku v znení neskorších predpisov; 

R) Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES v znení neskorších predpisov a súvisiaca vnútroštátna legislatíva;

S) Zákon o elektronickom obchode: zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov;

T) Cookies: malé dátové súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) Používateľa počas používania Portálu. Prevádzkovateľ pomocou Cookies skúma účinnosť Portálu. Používateľ má možnosť výberu pri návšteve Portálu Cookies prijať alebo odmietnuť, pričom v prípade odmietnutia berie na vedomie, že niektoré funkcie Portálu nebudú plnohodnotne spĺňať svoj účel.

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

II.1 Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Klientov pri využívaní Služieb na Portáli. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Klientom.

II.2 Činnosťou Prevádzkovateľa je poskytovanie právnych služieb podľa Zákona o advokácii. Prevádzkovateľ je oprávnený poveriť / substitučne splnomocniť jednotlivými úlohami v rámci svojej činnosti tretie osoby, s čím Klient vytvorením Rezervácie výslovne súhlasí.

II.3 Príslušným orgánom kontroly poskytovania Služieb poskytovaných na základe týchto Obchodných podmienok je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27. Dohľad nad výkonom advokácie zabezpečuje Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 811 06 Bratislava.

II.4 Na zmluvné vzťahy vzniknuté používaním Služieb Klientmi a/alebo návštevníkmi ako aj na interpretáciu Zmlúv sa použijú iba tieto Obchodné podmienky a použitie akýchkoľvek iných Obchodných podmienok je vylúčené.

II.5 Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku a Zmluvy je možné uzavrieť najmä v slovenskom jazyku. S Klientom, ktorý slovenský jazyk neovláda, si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu v Klientom zvolenom jazyku.

II.6 Obsah Portálu je všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa návštevníkovi zobrazí pri prehliadaní Portálu alebo pri využívaní Služby. Prevádzkovateľ vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na vytvorení predmetného obsahu a má zároveň všetky práva k obsahu Portálu, ktoré predstavujú autorské dielo a/alebo databázu v zmysle ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že obsahom Portálu je všetok software (front-end, back-end a všetky súvisiace technologické komponenty a služby, vrátane tých, ku ktorým sa viažu práva tretích osôb), ktorý má možnosť návštevník pri prezeraní Portálu alebo Klient pri využívaní Služby používať a to vrátane dizajnu, ochranných známok, databáz a iných súčastí Portálu. Bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa nemá návštevník ani Klient právo obsah Portálu alebo ktorúkoľvek jeho časť akýmkoľvek spôsobom použiť na vytváranie konkurenčného riešenia, analyzovať a/alebo použiť akékoľvek metódy reverzného inžinierstva.

II.7 Návštevník a Klient je povinný pri prezeraní a využívaní Portálu a akejkoľvek časti obsahu Portálu postupovať takým spôsobom, aby svojím konaním nezasahoval do práv Prevádzkovateľa alebo iných návštevníkov, alebo Klientov, alebo tretích osôb. V prípade, ak k takémuto zásahu dôjde, návštevník alebo Klient zodpovedá za následok tohto zásahu samostatne, a to bez spoluúčasti Prevádzkovateľa.

III. ZÁKLADNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU, REZERVÁCIA A ÚKONY POTREBNÉ PRE UZAVRETIE ZMLUVY

III.1 Záujemcom je fyzická osoba – spotrebiteľ alebo akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si pomocou Služieb poskytovaných na Portáli hľadá právne poradenstvo. Záujemca má možnosť uskutočniť Rezerváciu formou rezervácie termínu prostredníctvom príslušného rozhrania Portálu. Na vzťah Poskytovateľa a Klienta – spotrebiteľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka o príkaznej zmluve. Na vzťah Poskytovateľa a Klienta – právnickú osobu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 566 a nasl. Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve.

III.A. REZERVÁCIA TERMÍNU ZÁUJEMCOM

III.2 Rezervácia. Využívanie Služieb Záujemcom je možné prostredníctvom Rezervácie na Portáli. V prípade, že Záujemca má v úmysle vytvoriť rezerváciu na Portáli, je povinný vyplniť rezervačný formulár, ktorý je sprístupnený prostredníctvom Portálu. V rezervačnom formulári si Záujemca zvolí dátum a čas poskytovania Služby. Rezervačný formulár ďalej obsahuje meno, priezvisko, Obchodné meno, e-mail a telefónne číslo Záujemcu, prípadne ďalšie údaje potrebné pre riadne poskytovanie Služby.

III.3 Vytvorenie rezervácie je bezplatné. Rezervačný formulár obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno, adresu sídla či pobytu, telefonický a e-mailový kontakt, prípadne iné údaje podľa voľby Záujemcu vrátane identifikačných a daňových detailov v prípade, ak nejde o Klienta, ktorý je spotrebiteľom a také údaje sú potrebné na realizáciu Služby a následné riadne zúčtovanie v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi.

III.4 Vyjadrenie súhlasov, ktorými je podmienená rezervácia Klienta sa vzťahuje na každú Rezerváciu a Objednávku, ktorú Klient realizuje prostredníctvom Portálu.

III.5 Spôsob poskytnutia služby: v rámci rezervačného formulára si Záujemca vyberie spôsob poskytnutia Služby:

III.5.1 Poskytnutie Služby online. Obsahom tejto služby je poskytnutie právnej služby prostredníctvom videokonferencie, ak to technické možnosti Klienta neumožňujú, telefonicky. Klient zadá prostredníctvom formulára svoju dostatočne určitú právnu otázku. Klient si pri vypĺňaní formulára zvolí termín, ktorý mu najviac vyhovuje pre uskutočnenie telefonického hovoru a do poznámky je vhodné uviesť, aké právne otázky sa bude poskytnutie právnych služieb týkať. Obsahom služby je poskytnutie právnych služieb formou online konzultácie. Ukončením konzultácie sa právna služba poskytnutá týmto spôsobom považuje za ukončenú. Dĺžka hovoru je maximálne 60 minút, ak sa Prevádzkovateľ s Klientom nedohodnú inak.

III.5.2 Poskytnutie služby osobne v sídle Prevádzkovateľa. Obsahom tejto služby je poskytnutie právnej informácie v rámci osobnej schôdzky Klienta a Prevádzkovateľa. Klient si pri vypĺňaní formulára zvolí ním preferovaný termín, prípadne termíny, kedy by sa mala osobná schôdzka uskutočniť, do poznámky môže uviesť, akej právnej otázky sa bude schôdzka týkať. Obsahom služby je konzultácia uskutočnená pri osobnom rokovaní v sídle alebo na pracovisku Prevádzkovateľa. Nejedná sa o rozsiahlu právnu analýzu s nutnosťou preskúmania množstva podkladov (Prevádzkovateľ sa zaväzuje na stretnutí preskúmať maximálne dva dokumenty). Zodpovedaním otázok Klienta, alebo uplynutím 60 minút, sa služba považuje za poskytnutú, ak sa Klient s Prevádzkovateľom nedohodnú inak.

III.5.3 Poskytnutie služby mimo sídla Prevádzkovateľa. Obsahom tejto služby je poskytnutie právnej informácie v rámci osobnej schôdzky Klienta a Prevádzkovateľa. Klient si pri vypĺňaní formulára zvolí ním preferovaný termín, prípadne termíny, kedy by sa mala osobná schôdzka uskutočniť, do poznámky môže uviesť, akej právnej otázky sa bude schôdzka týkať. Obsahom služby je konzultácia uskutočnená pri osobnom rokovaní v sídle Klienta alebo na Klientom zvolenom mieste. Okrem základného poplatku za úvodnú konzultáciu bude Prevádzkovateľ účtovať aj hotové náklady (cestovné, zabezpečenie priestorov). Nejedná sa o rozsiahlu právnu analýzu s nutnosťou preskúmania množstva podkladov (Prevádzkovateľ sa zaväzuje na stretnutí preskúmať maximálne dva dokumenty). Zodpovedaním otázok Klienta, alebo uplynutím 60 minút, sa služba považuje za poskytnutú, ak sa Klient s Prevádzkovateľom nedohodnú inak.

III.6 Po odoslaní riadne vyplneného rezervačného formulára má Prevádzkovateľ právo potvrdiť rezerváciu Záujemcu zaslaním správy e-mailom alebo iným primeraným spôsobom. Prevádzkovateľ podľa aktuálnej pracovnej vyťaženosti si vyhradzuje právo na zmenu zvoleného termínu rezervácie po vzájomnom odsúhlasení nového termínu so Záujemcom.

III.7 Okamihom odoslania rezervačného formulára obsahujúceho všetky povinné údaje správne a presne a potvrdením rezervácie Prevádzkovateľom sa vytvorí Objednávka a Záujemca získava postavenie Klienta. Klient môže kedykoľvek zrušiť svoju Objednávku vyjadrením jeho vôle prostredníctvom e-mailu zaslaným na adresu office@lovaszlegal.com. Zrušením Objednávky Klient stráca právo na poskytnutie Služby vo vybranom termíne. Po dohode s Prevádzkovateľom môže byť termín poskytnutia Služby zmenený.

III.8 Podmienkou pre odoslanie rezervačného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami, s Cenou, ako aj vyjadrenie výslovného súhlasu so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom príslušného rozhrania v rámci Portálu. Späťvzatie súhlasov v zmysle tohto ustanovenia možno uskutočniť výlučne zrušením rezervácie.

III.9 Na základe Objednávky vykonanej Klientom bude Prevádzkovateľom vyhradený čas pre Klienta, spravidla v trvaní najviac šesťdesiat (60) minút, počas ktorého môže Klient využívať Služby ponúkané Prevádzkovateľom podľa týchto Obchodných podmienok za predpokladu, že Objednávka nebude zrušená.

III.10 Pri rezervácii na Portáli je Klient povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Ak sa údaje uvedené v rezervácii zmenia, je Klient povinný bezodkladne tieto údaje aktualizovať. Všetky údaje uvedené v rezervácii sa považujú za správne a pravdivé, pričom Klient berie na vedomie, že tieto sú podkladom pre fakturáciu a súvisiace účtovné náležitostí a akékoľvek náklady súvisiace s potrebou dodatočných opráv účtovných a/alebo iných dokladov vyvolané nesprávnosťou a/alebo neaktuálnosťou jeho údajov v rámci rezervácie budú spoplatňované osobitne, nad rámec poplatkov uvedených v rámci týchto Obchodných podmienok.

III.B. SLUŽBY PONÚKANÉ PREVÁDZKOVATEĽOM

III.11 S potvrdením Objednávky uzatvára Klient s Prevádzkovateľom rámcovú zmluvu o poskytovaní právnych služieb. 

III.12 Akékoľvek námietky, výhrady, technické problémy a/alebo sťažnosti sa Klient zaväzuje riešiť prednostne prostredníctvom kontaktov podpory uvedených na Portáli. Klient sa zároveň zaväzuje nezverejňovať akékoľvek námietky, výhrady, technické problémy a/alebo sťažnosti, ktoré sú v štádiu riešenia a/alebo nie sú v súdnom či rozhodcovskom konaní právoplatne ukončené. Akékoľvek porušenie povinností v zmysle tohto ustanovenia predstavuje podstatné porušenie Zmlúv a týchto Obchodných podmienok. Prevádzkovateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje v dobrej viere a bez zbytočného odkladu v rámci svojich technických, personálnych, finančných a iných kapacít vyriešiť námietky, výhrady, technické problémy a/alebo sťažnosti Klientov tak, aby mohla byť Služba poskytovaná nepretržite a v rozsahu dostatočnom na splnenie jej účelu, pričom Klient súhlasí, aby podľa povahy námietok, výhrad a/alebo sťažnosti boli tieto bez uvedenia ich zdroja zverejnené v sekcii FAQ (t.j. Často kladené otázky).

III.13 Prevádzkovateľ poskytuje Klientovi Služby na dobu určitú, t. j. v trvaní Úvodnej konzultácie v zmysle podmienok zverejnených na Portáli. Ďalšie poskytovanie právnych služieb bude dohodnuté s každým Klientom osobitne, v rámci individuálnej zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Prevádzkovateľ sa zaväzuje v rámci svojich technických, personálnych, finančných a iných kapacít zabezpečovať maximálnu možnú dostupnosť Služieb a v prípade zrušenia Rezervácie zabezpečí čo najskorší čas nového termínu Rezervácie. V súlade s uznávanými štandardmi (industry-standards) Prevádzkovateľ zodpovedá za prevádzkyschopnosť Portálu a Služby v rozsahu danom týmito Obchodnými podmienkami; nezodpovedá najmä za akýkoľvek výpadok Služby spôsobenej na strane prevádzkovateľov dátovej infraštruktúry (internet, telekomunikácie a pod.), za ním v rámci kapacít nezavinený akýkoľvek výpadok Služby spôsobenej dodávateľmi internetových, dátových a obdobných služieb a komponentov, ako ani za akýkoľvek výpadok spôsobený hackerskými a obdobnými útokmi na bezpečnosť a zabezpečenie Portálu a Služby.

III.14 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť Služby akýmkoľvek subjektom, ktoré úmyselne alebo z nedbanlivosti zavinili podstatné porušenie týchto Obchodných podmienok, ako ani akýmkoľvek subjektom s nimi personálne, majetkovo a/alebo inak spriazneným. 

III.C. PONUKY OBCHODNÍKOV A VYBAVOVANIE OBJEDNÁVOK

III.15 Zverejnením Služby Prevádzkovateľ informuje návštevníkov Portálu a Záujemcov o možnosti uzavretia Zmluvy v jeho ponuke v rámci podmienok nastavených vo VOP.

III.16 Postup pri Rezervácii a Objednávke je nasledujúci:

a) Záujemca si vyberie termín poskytnutia Služby za určitú (základnú) Cenu;

b) Záujemca zvolený termín potvrdí prostredníctvom webového rozhrania kliknutím na príslušný odkaz so zodpovedajúcim významom;

c) svoje údaje zadáva Záujemca manuálne alebo sa načítajú do rezervačného formulára podľa preddefinovaných možností používaného webového prehliadača a Záujemca kliknutím na príslušný odkaz so zodpovedajúcim významom potvrdí tieto údaje, ako aj nasledujúcu rekapituláciu Objednávky, s príslušnými údajmi;

d) záväznú Rezerváciu uskutoční Klient kliknutím na príslušný odkaz so zodpovedajúcim významom, čím rovnako potvrdzuje, že údaje uvedené v rezervačnom formulári sa považujú za správne a pravdivé;

e) Záujemca prostredníctvom Portálu ako aj rezervačného formulára je upovedomený o výške Ceny a odoslaním rezervačného formulára súhlasí s cenou poskytovanej Služby (úvodná konzultácia). Zaslanie Rezervácie je záväzné;

f) Prevádzkovateľ prostredníctvom technických riešení v rámci Portálu po zaznamenaní Rezervácie pošle e-mailom alebo inak sprístupní Záujemcovi potvrdenie rezervácie spolu so zálohovým účtovným dokladom na uskutočnenie platby (zálohová faktúra). Potvrdením Rezervácie vzniká Objednávka (Záujemca získava postavenie Klienta), a zahŕňa povinnosť Klienta uhradiť Cenu za Službu. Prevádzkovateľ nie je povinný poskytnúť Klientovi Službu predtým, než Klient vykoná platbu a platba je riadne pripísaná poskytovateľom platobných služieb na príslušný účet Prevádzkovateľa.

III.17 Zmluva medzi Klientom a Prevádzkovateľom je uzatvorená v okamihu, keď Prevádzkovateľ potvrdí prijatie Objednávky spolu so zálohovou faktúrou Objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie Služby ak identifikuje dôvod na neposkytnutie Služby v zmysle Zákona o advokácii:

a) v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol právne služby inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada,

b) sú záujmy advokáta alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa právne služby mali poskytnúť,

c) protistranu zastupuje advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne,

d) informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, by mohla toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada, neoprávnene zvýhodniť,

e) vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta.

III.18 Po uzavretí Zmluvy je Klient oprávnený na využitie Služby vo zvolenom termíne a podobe podľa Rezervácie.

III.19 Záujemca súhlasí s uzavretím zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku a znáša náklady na použitie komunikačných prostriedkov vzniknuté v súvislosti s uzavretím zmluvy (najmä náklady na pripojenie k internetu alebo na prípadné telefonické hovory).

III.20 Zmluvou sa rozumie technický proces, kedy Klient uskutoční a zaplatí Objednávku. Zmluva (reprezentovaná Objednávkou resp. faktúrou) bude Prevádzkovateľom uložená v elektronickej podobe po nevyhnutný čas a bude prístupná na žiadosť Klienta.

III.21 Prevádzkovateľ splní povinnosť vydať Klientovi bezprostredne po uzavretí Zmluvy jedno jej vyhotovenie tým, že e-mailom doručí Záujemcovi prijatie jeho Rezervácie a Objednávky v zmysle týchto Obchodných podmienok.

III.D. SPOLOČNÉ USTANOVENIA K  ZMLUVÁM MEDZI KLIENTOM A PREVÁDZKOVATEĽOM

III.22 Klienti a Záujemcovia berú na vedomie, že akékoľvek refundácie vyplývajúce zo zrušenia akýchkoľvek právnych vzťahov na základe týchto Obchodných podmienok vyvolávajú personálne, technické a iné transakčné náklady.

III.23 Záväzkový vzťah založený zmluvou medzi Prevádzkovateľom a Klientom môže skončiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a) dohodou oboch strán ku dňu dojednanému v takej dohode, pričom taká dohoda môže byť uskutočnená aj akceptovaním znenia navrhnutého v rámci e-mailovej komunikácie a/alebo môže byť uskutočnená v rámci technického riešenia umožneného Portálom a/alebo;

b) odstúpením od Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa v zmysle Zákona o advokácii;

c) odstúpením od Zmluvy zo strany Klienta uskutočneným písomne, e-mailom a/alebo prostredníctvom na to určeného rozhrania Portálu bez uvedenia dôvodu;

d) ďalšími spôsobmi uvedenými v týchto Obchodných podmienkach alebo v príslušnom všeobecne záväznom právnom predpise.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

IV.1 Dane, clá a poplatky. Akékoľvek ceny, odmeny, odplaty a iné plnenia v prospech Prevádzkovateľa podľa týchto Obchodných podmienok sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty, ktorá bude k príslušným plneniam účtovaná podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov miesta plnenia v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia, ak nie je v týchto Obchodných podmienkach uvedené inak. Klienti pri používaní Služby vždy oznámia všetky podstatné informácie, vyžadované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich najmä daňové a colné povinnosti, a to bez zbytočného odkladu od vzniku skutočnosti, ktorá potrebu takéhoto oznámenia založila, ak nie je v príslušnej Zmluve uvedené inak. Na vylúčenie prípadných pochybností platí, že Prevádzkovateľ má voči každému Klientovi nárok na pripísanie všetkých plnení, ktoré mu podľa Obchodných podmienok patria, a to v celom rozsahu bez krátenia akýmikoľvek daňami, daňovými zrážkami, clami a poplatkami, pričom Klient nie je oprávnený si uvedené svoje prípadné vzájomné nároky akýmkoľvek spôsobom započítať voči svojim plneniam v prospech Prevádzkovateľa.

IV.2 Klient môže uhrádzať svoje záväzky týmito spôsobmi:

a) bezhotovostne prevodom na Bankový účet Prevádzkovateľa uvedený v zálohovej faktúre, 

b) v hotovosti v sídle / na pracovisku Prevádzkovateľa.

IV.3 V prípade platby bezhotovostným prevodom na Bankový účet Prevádzkovateľa je poplatok podľa Cenníka a/alebo hodnota Objednávky (faktúry resp. zálohovej faktúry) splatná najneskôr do 7 dní od uzavretia Zmluvy.

IV.4 Pri platbe bezhotovostným prevodom na Bankový účet Prevádzkovateľa je Používateľ povinný uviesť platobné identifikačné údaje, uvedené v zodpovedajúcej informácii od Prevádzkovateľa. Cena je zaplatená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet Prevádzkovateľa. Ak Klient neuhradí cenu v lehote splatnosti, vzniká Prevádzkovateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy aj bez dodatočnej výzvy na zaplatenie príslušnej ceny.

IV.5 Daňový doklad (faktúru alebo iný príslušný doklad) vystaví Prevádzkovateľ každému Klientovi po pripísaní príslušnej úhrady a následne pošle taký doklad príslušnému Klientovi elektronicky v zmysle týchto Obchodných podmienok.

IV.6 V prípade, že Klient bude v omeškaní so zaplatením akéhokoľvek poplatku za používanie Služieb na Portáli, tak Prevádzkovateľ môže obmedziť alebo odoprieť poskytovanie Služieb až dovtedy, než Klient cenu úplne uhradí.

V. ODSTÚPENIE A INÉ SPÔSOBY JEDNOSTRANNÉHO UKONČENIA PRÁVNYCH VZŤAHOV

V.1 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Klienta. Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom bez uvedenia dôvodu.

V.2 Priame odstúpenie od Zmluvy. Klient v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, odstúpi od Zmluvy jasným a zrozumiteľným vyhlásením uskutočneným v písomnej podobe alebo e-mailom vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy doručeným Prevádzkovateľovi. V prípade už uhradenej zálohovej faktúry je Prevádzkovateľ povinný bezodkladne po doručení odstúpenia Klientovi vrátiť celú sumu Ceny pripísanú na jeho účet. Odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe musí Klient doručiť na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa.

V.3 V prípade odstúpenia od Zmluvy uskutočneného poštou alebo osobne môže Klient využiť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok.

V.4 Momentom odstúpenia Klienta od Zmluvy akýmkoľvek spôsobom v zmysle týchto Obchodných podmienok, sa Objednávka spolu s rezerváciou termínu považujú za zrušené a Klient momentom odstúpenia nie je oprávnený rezervovaný termín alebo Objednávku akýmkoľvek spôsobom uplatňovať a/alebo nárokovať.

V.5 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že tento článok V. Obchodných podmienok sa vzťahuje aj na odstúpenie od Zmluvy Klientom, ktorý je spotrebiteľom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to v zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

VI.1 Riziká vyplývajúce z používania Portálu a Služieb majú charakter bežných nedostatkov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní obvyklých online služieb a riešení.

VI. 2 Pre účely týchto Obchodných podmienok znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť Prevádzkovateľa také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu Prevádzkovateľa, a ktoré Prevádzkovateľovi bránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok. Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne, živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia (pandémia), zlyhanie subdodávateľa a pod. Rovnaké právne následky môže mať zmena všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo ich interpretácia príslušnými orgánmi verejnej správy, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie právnych vzťahov regulovaných týmito Obchodnými podmienkami a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

VII.1 Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené Služby Portálu budú poskytované riadne a včas, v termíne zvolenom Klientom. V prípade vyskytnutia sa vád poskytovaných platených Služieb, je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť. Napriek snahe o udržanie čo najväčšej kvality a dostupnosti Služieb a Portálu, za bezodplatné služby nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť voči tretím stranám, ak príslušné všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak.

VII.2 Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií, sťažností a podnetov Používateľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku.

VII.3 V prípade záujmu o reklamáciu je Klient oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa postupom v zmysle Reklamačného poriadku. Klient berie na vedomie, že účelom Služby úvodnej konzultácie je základný právny rozbor a krátke posúdenie prípadu (nie detailné a záväzné právne poradenstvo).

VII.4 Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

VII.5 Prevádzkovateľ Portálu je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

VII.6 Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Klientovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Klienta bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

VIII.1 Práva a povinnosti medzi Klientom a Prevádzkovateľom, ktoré Obchodné podmienky neupravujú, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Zákonom o advokácii, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a Zákonom o elektronickom obchode, ako aj príslušnými normami Európskej únie. Súhlasom s týmito Obchodnými podmienkami zároveň zúčastnené strany súhlasia s výkladom ich vzájomných práv a záväzkov, pričom akékoľvek vzájomné spory, pre ktorých riešenie neustanovujú tieto Obchodné podmienky osobitný postup, sa budú snažiť riešiť prednostne dohodou.

VIII.2 Všetci návštevníci Portálu a Klienti berú na vedomie a súhlasia so spracúvaním agregovaných a plne anonymizovaných dát v rozsahu technických možností Prevádzkovateľa, najmä na účely štatistických a obdobných analýz, ako aj s ich poskytovaním verejnoprávnym a súkromným subjektom na účely podpory ekonomiky a výskumu s prípadnou recesiou súvisiacich dopadov a zodpovedajúcich riešení.

VIII.3 Ak zmluvný vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak si Zmluvné strany dojednávajú, že sa zmluvný vzťah riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov.

VIII.4 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy vrátane Obchodných podmienok stane alebo bude určené ako neplatné či nevynútiteľné, potom taká neplatnosť či nevymáhateľnosť neovplyvní platnosť alebo vynútiteľnosť ostatných ustanovení Obchodných podmienok. V takom prípade sa Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné či nevynútiteľné ustanovenie platným a vynútiteľným ustanovením tak, aby sa dosiahol v maximálnej možnej miere, dovolenej právnymi predpismi, rovnaký účinok a výsledok, aký bol sledovaný nahradzovaným ustanovením.

VIII.5 Prevádzkovateľ ako poskytovateľ právnych služieb je viazaný ustanoveniami Zákona o advokácii ako aj internými predpismi Slovenskej advokátskej komory (najmä Advokátsky poriadok, Disciplinárny poriadok). Prevádzkovateľ je poistený pre prípad škody spôsobenej pri výkone povolania prostredníctvom Slovenskej advokátskej komory, pričom výška poistného plnenia predstavuje 500.000,- EUR (slovom: päťstotisíc euro).

VIII.6 Dozor nad dodržiavaním povinností stanovených Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku vykonáva vo vymedzenom rozsahu Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Klient obrátiť so svojím podnetom či sťažnosťou. Dozor nad výkonom advokácie vykonáva Slovenská advokátska komora, na ktorú sa môže Klient obrátiť so svojím podnetom či sťažnosťou.

VIII.7 Prevádzkovateľ striktne chráni osobné údaje všetkých Používateľov. Na tento účel má spracovanú komplexnú internú Politiku ochrany osobných údajov, z ktorej povinne zverejňované informácie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi predstavujú prílohu týchto Obchodných podmienok.

VIII.8 Pokiaľ Klient, ktorý je spotrebiteľom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (web: www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

VIII.9 Súčasťou Obchodných podmienok sú nasledujúce prílohy, ktoré sú rovnako ako Obchodné podmienky neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a sú spoločne s týmito Obchodnými podmienkami zverejnené v rámci Portálu:

(A) Príloha č. 1: Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy;

(B) Príloha č. 2: Podmienky využívania Portálu

(C) Príloha č. 3: Reklamačný poriadok

(D) Príloha č. 4: Zásady osobných údajov

VIII.10 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 17.2.2023.

VIII.11 Prevádzkovateľ je oprávnený znenie týchto Obchodných podmienok meniť či doplňovať, a to v primeranom rozsahu najmä (nie však výlučne) z dôvodov zmeny organizačných alebo majetkových pomerov Prevádzkovateľa, zmeny obchodnej stratégie Prevádzkovateľa, zmeny trhových podmienok a pod. Prevádzkovateľ oznámi zmenu či doplnenie Obchodných podmienok Klientovi prostredníctvom Portálu s notifikáciou a/alebo zaslaním nového znenia Obchodných podmienok na e-mail a/alebo zaslaním informácie na e-mail o zverejnení nových Obchodných podmienok na webe, a to v primeranom čase najneskôr 10 (desať) dní pred účinnosťou nových Obchodných podmienok. Ak Klient najneskôr do päť (5) dní odo dňa oznámenia o zmene Obchodných podmienok výslovne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami zrušením svojej rezervácie, považujú sa zmeny za odsúhlasené Klientom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.

VIII.12 V prípade, že Klient nesúhlasí s novým znením Obchodných podmienok, má právo zrušiť rezerváciu najneskôr do kalendárneho dňa predchádzajúceho dňu nadobudnutia účinnosti nových Obchodných podmienok. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok. V prípade zrušenia rezervácie sa v závislosti od dôvodu takého zrušenia postupuje v zmysle týchto Obchodných podmienok a/alebo (najmä ak situáciu Obchodné podmienky neupravujú) v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov so zreteľom na čo najskoršie vysporiadanie nárokov Klientov.