Trestné právo - Bratislava | Lovász Legal

Trestné právo

Potrebujete rýchle a efektívne právne poradenstvo v trestnom práve? V našej advokátskej kancelárii chápeme, že orientácia v zložitom trestnom procese môže byť náročná, preto sme tu my, aby sme všetkými dostupnými prostriedkami bojovali za vaše práva a spravodlivý proces.

Naším klientom poskytujeme obhajobu v priebehu celého trestného konania. Už na začiatku je potrebné zvoliť si správnu stratégiu pre obhajobu a držať sa jej v priebehu celého trestného konania. Súčasťou tejto stratégie je aj zváženie všetkých možností, vrátane odopretia výpovede, priznania sa, spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní, navrhovania dôkazných prostriedkov a pod. Preto je dôležité, aby výber dobrého obhajcu prebehol čo najskôr. Taktiež už je od počiatku potrebné preskúmavať postup orgánov činných v trestnom konaní a využívať účinné prostriedky proti nesprávnemu alebo dokonca nezákonnému trestnému stíhaniu:

 • sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia,
 • sťažnosť proti uzneseniu o vzatí do väzby,
 • sťažnosť proti uzneseniu o pribratí znalca,
 • odpor proti trestnému rozkazu,
 • námietka zaujatosti,
 • odvolanie,
 • dovolanie,
 • ústavná sťažnosť,
 • obnova konania,
 • žiadosť o preskúmanie postupu vyšetrovateľa,
 • žiadosť o preskúmanie postupu prokurátora.


Kladieme dôraz na úplné oboznámenie klienta so všetkými možnosťami, ktoré môžeme v rámci jeho obhajoby v danej fáze trestného konania využiť, ako napríklad:

 • návrh na zabezpečenie a vykonanie dôkazov (napr. pribratie znalca, pribratie tlmočníka),
 • návrh na doplnenie vyšetrovania,
 • žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu,
 • návrh na nahradenie väzby zárukou, sľubom, dohľadom alebo peňažnou zárukou,
 • návrh na zastavenie trestného stíhania,
 • podnet na začatie dohadovacieho konania s prokurátorom.


Častokrát sa v priebehu trestného konania dá predísť zdĺhavému a finančne náročnému konaniu pred súdom. Náš trestný poriadok pozná rôzne odklony v konaní, ako napríklad zmier, dohoda o vine a treste, podmienečné zastavenie trestného stíhania alebo trestný rozkaz.

Ak sa po skončení vyšetrovania nemožno vyhnúť obžalobe a prípad sa dostane na hlavné pojednávanie, opäť existuje viacero obhajobných stratégií, ktoré si obžalovaný môže zvoliť. Už na začiatku konania pred súdom má obžalovaný právo urobiť vyhlásenie o svojej vine, nevine alebo že spáchanie skutku nepopiera. Na každé vyhlásenie sa viažu rôzne procesné následky, s ktorými je nutné, aby bol obžalovaný vopred oboznámený. Taktiež je nevyhnutné, aby bol klient oboznámený s priebehom hlavného pojednávania alebo verejného či neverejného zasadnutia, vedel, aké má práva a ktoré kroky mu môžu pri jeho obhajobe pomôcť. V prípade nepriaznivého rozhodnutia je potrebné sa včas a kvalifikovane brániť podaním opravného prostriedku

LOVÁSZ LEGAL sa snažíme každému klientovi venovať individuálnu pozornosť a prispôsobiť obhajobu jeho potrebám. Udržiavanie kontaktu s klientmi je našou prioritou, aby ste boli vždy informovaní o aktuálnom stave trestného konania, a to aj v prípade, že ste vo výkone trestu alebo vo väzbe. Naším cieľom je pomôcť vám s istotou sa orientovať v právnom systéme a dosiahnuť najlepší možný výsledok.

Naša advokátska kancelária má bohaté skúsenosti so zastupovaním nie len obvinených, ale aj poškodených. V rámci zastupovania poškodených za vás pripravíme a podáme trestné oznámenie, uplatníme vaše nároky na náhradu škody a nemajetkovej ujmy, dohliadneme na to, aby trestné konanie prebiehalo zákonným spôsobom, aby orgány činné v trestnom konaní nezanedbali vykonať dôkaz a vinník bol potrestaný.

Lehoty v trestnom práve sú veľmi krátke, preto nás kontaktujte ešte dnes a zabezpečte si profesionálnu obhajobu. V konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní ide o čas, preto prevzatie obhajoby a prvé úkony sme schopní zabezpečiť bezodkladne, v priebehu niekoľkých hodín.

Články na tému
Trestné právo