« Späť na Právnicky slovník

Za nemajetkovú ujmu je všeobecne možné považovať akúkoľvek ujmu, ktorá pre poškodeného neznamená priamu stratu na majetku. Najčastejšie sa používa v spojení s ochranou osobnostných práv človeka.  Právo na ochranu osobnosti predstavuje nemajetkové právo, čisto osobnej povahy a je úzko spojené s osobnosťou človeka a jej prejavmi. Fyzická osoba má právo na ochranu života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Porušením týchto práv dochádza k nemajetkovej ujme

Čo môže byť ujma?

Ujma na živote alebo zdraví – napríklad ujma spôsobená pri dopravnej nehode, ujma spôsobená nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti. V prípade smrti blízkej osoby sa za poškodených považujú pozostalí členovia rodiny. Z objektívneho hľadiska je strata jedného z členov rodiny pri dopravnej nehode neodčiniteľnou ujmou, ktorá postihuje jej pozostalých členov, takže náhrada tejto nemajetkovej ujmy je primeraným prostriedkom obrany proti neoprávnenému zásahu.

Ujma na cti a ľudskej dôstojnosti – hlavne ohováranie, prípadne uvedenie nepravdivej informácie, ktorá vyvolá u poškodeného ujmu na cti.

Prejavy osobnej povahy – Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Primerané zadosťučinenie slúži ako náhrada za spôsobenú nemajetkovú ujmu. Existujú viaceré formy, v ktorých je možné primerané zadosťučinenie poskytnúť. Môže ísť o ospravedlnenie, ale aj o vyplatenie peňažnej sumy. Nepeňažná forma zadosťučinenia má povahu tzv. morálneho plnenia. Ide o odčinenie spôsobenej nemajetkovej ujmy tými istými alebo podobnými prostriedkami, akými bola táto ujma vyvolaná, napríklad uverejnenie opravného článku, verejné ospravedlnenie najčastejšie v tlači alebo televízii. V prípadoch ťažkej ujmy má poškodená osoba nárok na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR je „podmienkou priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch (t. j. materiálnej satisfakcie) existencia závažnej ujmy. Za závažnú ujmu treba považovať ujmu, ktorú fyzická osoba vzhľadom na okolnosti, intenzitu zásahu, trvanie alebo dopad a dôsledky považuje za ujmu značnú.“

« Späť na Právnicky slovník