Závažné porušenie pracovnej disciplíny - Lovasz Legal Závažné porušenie pracovnej disciplíny - Lovasz Legal

Závažné porušenie pracovnej disciplíny

Závažné porušenie pracovnej disciplíny

Pojem pracovná disciplína je ďalším z pojmov, ktoré sa v pracovnom práve často používajú, ale ich definíciu nenájdete ani v zákonníku práce, ani v inom právnom predpise (obdobne tomu je aj v prípade lekárskeho posudku, na čo sme upozorňovali v našom článku „Skončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov“). 

Pracovnú disciplínu je možné definovať ako súbor povinností zamestnanca, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, pracovnej zmluvy, kolektívnej zmluvy alebo pokynov zamestnávateľa. Zamestnanec by mal dodržovať pracovnú disciplínu, a pokiaľ tak nečiní, tzn. porušuje pracovnú disciplínu, musí byť uzrozumený s tým, že z toho zamestnávateľ môže vyvodiť dôsledky.

Potrebujete sa poradiť vo veci závažného porušenia pracovnej disciplíny?

Závažné porušenie pracovnej disciplíny verzus menej závažné porušenie pracovnej disciplíny?

Zákonník práce rozlišuje dva stupne intenzity porušenia pracovnej disciplíny, a to: 

 • závažné porušenie,
 • menej závažné porušenie.

Za problematické považujeme, že zákonník práce nikde nevymedzuje predpoklady, ktoré musia byť splnené, aby mohlo byť porušenie povinnosti klasifikované ako závažné alebo menej závažné. Judikatúra k tomuto uvádza, že hodnotenie intenzity porušenia pracovnej disciplíny závisí vždy od konkrétnych okolností prípadu a v zásade ju ovplyvňuje: 

 1. osoba zamestnanca, 
 2. funkcia, ktorú zamestnanec zastáva (pracovné zaradenie), 
 3. jeho doterajší postoj k plneniu pracovných povinností, 
 4. spôsob a intenzita porušenia konkrétnych pracovných povinností,  
 5. situácia, v ktorej došlo k porušeniu pracovnej disciplíny, 
 6. dôsledky porušenia pracovnej disciplíny (tzn. spôsobenie škody a pod.). 

Posúdenie intenzity porušenia pracovnej disciplíny je teda založené na komplexnom rozbore danej situácie, ktorý by mal vykonať zamestnávateľ. Od posúdenia potom závisí možnosť a rozsah postihu zamestnanca zo strany zamestnávateľa. Je zjavné, že zamestnávateľ je v tomto prípade oproti zamestnancovi v nevýhodnom postavení, lebo zamestnávateľ nič neporušil a aj napriek tomu, je to práve on, kto musí posúdiť závažnosť konania zamestnanca a nesie zodpovednosť v prípade nesprávneho posúdenia.

Nakoľko sa jedná o subjektívne hodnotenie, zamestnávateľ častokrát nesprávne posúdi závažnosť porušenia pracovnej disciplíny a menej závažné porušenie kvalifikuje ako závažné porušenie. Ak z  dôvodu porušenia pracovnej disciplíny zamestnávateľ so zamestnancom skončí pracovný pomer a zamestnanec sa obráti na súd, môže súd zhodnotiť závažnosť konania zamestnanca inak ako zamestnávateľ. Súd počas posudzovania porušenia pracovnej disciplíny zamestnancom môže dospieť k záveru, že sa jednalo o menej závažné porušenie, dokonca že k porušeniu vôbec nedošlo, v dôsledku čoho bude právny úkon zamestnávateľa, ktorým pracovný pomer skončil, neplatný (napríklad súd určí neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru).

Príklady, ktoré súd v minulosti považoval za závažné porušenie pracovnej disciplíny (vždy je však potrebné zohľadniť konkrétne okolnosti prípadu): 

 • požívanie alkoholu na pracovisku (napr. u výrobného pásu, kde by mohlo dôjsť k zraneniu), 
 • konkurenčná činnosť bez súhlasu zamestnávateľa, 
 • fyzické napadnutie zamestnávateľa, 
 • používanie pracovných prostriedkov na súkromné účely (napr. služobné vozidlo), 
 • výkon súkromných činností v pracovnej dobe, 
 • dlhodobé neospravedlnené zameškávanie do práce. 

Príklady, ktoré súd v minulosti považoval za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny (vždy je však potrebné zohľadniť konkrétne okolnosti prípadu): 

 • oneskorený príchod na pracovisko, 
 • skorý odchod z pracoviska, 
 • opustenie pracoviska bez súhlasu zamestnávateľa v pracovnej dobe, 
 • oneskorené oznámenie vopred známej prekážky v práci zo strany zamestnanca. 

Nevyhnutnosť zohľadnenia konkrétnych okolností prípadu demonštrujeme na nasledovnom príklade meškania do roboty o 2 hodiny u lekára v nemocnici, pilota a zamestnanca ekonomického oddelenia:

 • Lekár v nemocnici, ktorý nenastúpi včas k výkonu služby, ohrozuje životy a zdravie pacientov. Svojim oneskoreným príchodom môže spôsobiť smrť, trvalé poškodenie zdravia alebo zhoršenie stavu pacienta. S týmto je samozrejme spojený aj možný vznik škody (nemajetkovej ujmy). 
 • Pilot lietadla pravidelnej linky, ktorý mešká do zamestnania, svojim konaním spôsobí značné škody, a to jednak vo vzťahu k cestujúcim, ktorý môžu uplatniť svoje nároky voči leteckej spoločnosti, ale aj vo vzťahu k zvýšeným nákladom, ktoré z dôvodu oneskoreného odletu a príletu lietadla vzniknú leteckej spoločnosti. 
 • Zamestnanec ekonomického oddelenia, ktorý mešká a mal v daný pracovný deň spracovávať podklady k účtovnej závierke. Pokiaľ nie je jeho práca viazaná na konkrétny termín odovzdania, pravdepodobne svojim konaním nespôsobí žiadne škody. 

Z vyššie uvedeného je zjavné, že napriek tomu, že sa jedná o  porušenie pracovnej disciplíny, v každom prípade porušenie pracovnej disciplíny spôsobí iné následky a je aj odlišná závažnosť takého porušenia, preto je vždy potrebné hodnotiť každý prípad jednotlivo.

Mohlo by vás zaujímať: Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Dôsledky porušenia pracovnej disciplíny

Medzi najzávažnejšie dôsledky porušenia pracovnej disciplíny bezpochyby patrí:  

Ďalšie postihy sú viazané na špecifické spôsoby porušenia pracovnej disciplíny. Napríklad pokiaľ porušenie pracovnej disciplíny spočíva v neospravedlnenom zameškaní pracovnej zmeny, je podľa ustanovenia § 109 ods. 3 zákonníka práce možné krátiť dovolenku zamestnanca o jeden až dva dni.

Kedy je možné okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý porušil pracovnú disciplínu? 

Hlavnou podmienkou okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa ustanovenia § 68 ods. 1 písm. b) zákonníka práce je ZÁVAŽNÉ porušenie pracovnej disciplíny. K okamžitému skončeniu  pracovného pomeru teda nemôže zamestnávateľ pristúpiť, pokiaľ sa jedná len o menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, aj keby bolo opakované. 

Pri okamžitom skončení pracovného pomeru je potrebné zohľadniť: 

 • lehoty – Okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom je možné iba v lehote 2 mesiacov odo dňa, keď sa zamestnávateľ o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do 1 roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. 
 • kategórie zamestnancov, s ktorými nie je možné okamžite skončiť pracovný pomer – je vylúčené okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou alebo zamestnankyňou na materskej dovolenke, zamestnancom na rodičovskej dovolenke alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako 3 roky alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízkou osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Kedy je možné dať výpoveď zamestnancovi, ktorý porušil pracovnú disciplínu? 

V danom prípade sa jedná o výpovedný dovoď podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. e) zákonníka práce. Pracovný pomer je možné skončiť výpoveďou, ak sú dané dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru (tzn. došlo k závažnému porušeniu pracovnej disciplíny) alebo pre menej závažné porušenia pracovnej disciplíny, ak bol zamestnanec v priebehu posledných 6 mesiacov v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny na možnosť výpovede upozornený. Prakticky teda postačuje, ak zamestnanec dvakrát poruší pracovnú disciplínu, pričom sa môže jednať o porušenie tej istej povinnosti alebo môže ísť v každom prípade o porušenie inej povinnosti. 

Príklad:

Dňa 12.5.2022 meškal Karol hodinu do práce bez ospravedlniteľného dôvodu, čo jeho zamestnávateľ s ohľadom na okolnosti prípadu považoval za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.  Zamestnávateľ preto Karola písomne upozornil, že pokiaľ opätovne poruší pracovnú disciplínu, dá zamestnávateľ Karolovi výpoveď. Dňa 2.9.2022 opustil Karol pracovisko, bez toho, aby to oznámil svojmu nadriadenému a šiel si počas pracovnej doby vybavovať svoje súkromné záležitosti, teda opätovne porušil pracovnú disciplínu. V danom prípade sú tak splnené podmienky pre skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. e) zákonníka práce a záleží len na vôli zamestnávateľa, či so zamestnancom pracovný pomer ukončí alebo nie. 

Záver 

Ako je zjavné z nášho článku, je pomerne komplikované vyhodnotiť, či sa v konkrétnom prípade jedná o závažné alebo menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Odporúčame preto, aby ste sa vždy poradili so skúseným advokátom, ktorý vám s týmto problémom bude vedieť poradiť. Ušetríte si tým nie len mnoho starostí, ale aj prípadný súdny spor o neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

Potrebujete sa poradiť vo veci závažného porušenia pracovnej disciplíny?

Zdieľať:

Prečítajte si ďalšie články

Výpoveď nájomnej zmluvy bytu

Výpoveď nájomnej zmluvy bytu

Nájomnou zmluvou na byt prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu byt alebo jeho časť, aby ho dočasne (v dojednanej dobe) užíval. Nájomnú zmluvu bytu možno zhotoviť ako klasickú

Na čo si dať pozor pri kúpe firmy | due dilligence

Na čo si dať pozor pri kúpe firmy

Klienti sa na nás častokrát obracajú s dopytom, že by chceli kúpiť firmu alebo si založiť vlastný podnikateľský subjekt. V počiatočnej fáze podnikania je potrebné si zvoliť

Ako sa dostať k majetku

Ako sa dostať k majetku?

Slovenský pozemkový fond (SPF) spustil od 1. januára 2023 novú službu, ktorá spočíva v pravidelnom zverejňovaní zoznamu nezistených vlastníkov. Podľa webovej stránky SPF, zoznam má

Napíšte nám