Vypracovanie všeobecných obchodných podmienok - Lovasz Legal Vypracovanie všeobecných obchodných podmienok - Lovasz Legal

Vypracovanie všeobecných obchodných podmienok

Vypracovanie všeobecných obchodných podmienok

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sa najčastejšie spájajú s internetovými obchodmi, e-shopmi, prostredníctvom ktorých podnikateľ uzatvára zmluvu so spotrebiteľom. Upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, pričom ak je druhou zmluvnou stranou spotrebiteľ, je nutné dbať na ich striktnú úpravu. Spotrebiteľ na online platforme svojim úkonom (napr. zakliknutím súhlasu) akceptuje všeobecné obchodné podmienky podnikateľa.

Potrebujete sa poradiť ohľadom všeobecných obchodných podmienok?

Úvodom je však potrebné dať do pozornosti aj všeobecné obchodné podmienky výlučne medzi podnikateľmi, tzv. B2B všeobecné obchodné podmienky. Na všeobecné obchodné podmienky zverejnené na webovom sídle podnikateľa odkazuje častokrát faktúra, alebo objednávkový formulár. 

Všeobecné obchodné podmienky medzi podnikateľmi sa najčastejšie vyskytujú v energetike, železničnej doprave a pod. V predmetných oblastiach podnikania vystupujú subjekty, ktoré uzatvárajú typizované zmluvy, vopred pripravené a druhej zmluvnej strane vo väčšine prípadov známe.

Častokrát tieto zmluvné podmienky sú nemenné alebo ťažko meniteľné, nakoľko ich pripravuje podnikateľ s dominantným postavením na trhu. Strana, ktorá má záujem vstúpiť do zmluvného vzťahu s podnikateľom v monopolnom postavení, obvykle musí spĺňať určité zákonom stanovené podmienky (licencie, povolenia, odborná spôsobilosť) a musí akceptovať zmluvné podmienky dominantného alebo monopolného podnikateľa

Okrem jednoduchých všeobecných obchodných podmienok uzatvorených medzi dvomi subjektmi, väčšinou medzi kupujúcim a predávajúcim, je potrebné upriamiť pozornosť aj na tzv. multivendor platformy (označované ako marketplace – elektronické trhovisko), ktoré sa vyznačujú určitými špecifikami. Charakteristickou črtou elektronického trhoviska je, ako tomu aj označenie „trhovisko“ napovedá, že sa na určitej platforme stretáva viac subjektov, pričom každý prichádza za iným účelom – niektorí predávajú, iní kupujú, ďalší zabezpečujú dopravu a pod.

V prípade takýchto trhovísk je potrebné pristupovať k formulácii všeobecných obchodných podmienok a ochrane osobných údajov spotrebiteľa vždy individuálne, nakoľko sa vyžaduje nastavenie právneho vzťahu medzi danou platformou a jednotlivými subjektmi ako aj medzi subjektmi navzájom. V dôsledku rôznosti právnych vzťahov je veľmi ťažké aplikovať vzorové VOP, nakoľko je potrebné vychádzať z osobitostí danej platformy, resp. zohľadniť špecifiká daného podnikateľského segmentu.

Čo musia obsahovať všeobecné obchodné podmienky e-shopu?

Nakoľko spotrebiteľ je považovaný za slabšiu zmluvnú stranu vo vzťahu k dodávateľovi (predávajúcemu), zákonná úprava priznáva spotrebiteľovi zvýšenú mieru právnej ochrany, ktorú by mali aj všeobecné obchodné podmienky (predovšetkým pri prevádzke e-shopov) zohľadňovať. V ďalšej časti článku sa preto budeme venovať všeobecným obchodným podmienkam e-shopov.

Zo žiadneho ustanovenia zákona priamo nevyplýva povinnosť vytvoriť všeobecné obchodné podmienky, avšak prevádzkovateľ e-shopu prostredníctvom VOP vie splniť všetky povinnosti, ktoré mu ukladá zákon. Jedná sa predovšetkým o širokú škálu informácií, o ktorých musí byť spotrebiteľ informovaný. Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy so spotrebiteľom, teda pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi:

 1. hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby,
 2. obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,
 3. telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,
 4. adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od sídla predávajúceho
 5. celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky,
 6. cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
 7. platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
 8. informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci je zároveň povinný poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy,
 9. informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu,
 10. informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas na poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 11. informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 12. poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby, 
 13. informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,
 14. informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,
 15. informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,
 16. informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
 17. informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
 18. informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
 19. informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,
 20. informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Predávajúci prostredníctvom predaja tovaru alebo možnosťou objednať služby cez e-shop, uzatvára so spotrebiteľom zmluvu na diaľku. Práve všeobecné obchodné podmienky, s ktorými zákazník súhlasí (označí, že sa s nimi oboznámil), predstavujú ustanovenia samotnej zmluvy. Preto by mal mať každý obchodník prevádzkujúci e-shop pripravené svoje vlastné obchodné podmienky.

VOP chránia spotrebiteľa, avšak sa často zabúda, že poskytujú ochranu aj podnikateľovi, ktorý dodržaním všetkých zákonných požiadaviek eliminuje riziko, že spotrebiteľovi nedal vopred všetky zákonom vyžadované informácie. Prevádzkovateľ e-shopu prostredníctvom správne nastavených obchodných podmienok chráni nielen seba voči orgánu kontroly, ale aj voči bezdôvodným reklamáciám spotrebiteľov.

Kedy spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy?

Spotrebitelia sa často domnievajú, že právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s predávajúcim platí absolútne a v každom prípade môžu vrátiť tovar do 14 dní od zakúpenia. Existuje však niekoľko výnimiek, keď spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, pričom väčšinou ide o špeciálny tovar alebo osobitný druh poskytnutej služby. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy sa najčastejšie týka tovaru zhotoveného podľa konkrétnych požiadaviek spotrebiteľa (tovar na mieru, tovar s určitými jedinečnými vlastnosťami).

Nemožnosť odstúpiť od zmluvy spotrebiteľom predstavuje ochranu aj pre internetové obchody, nakoľko by s vysokou pravdepodobnosťou vrátený, individualizovaný tovar nevedeli zužitkovať. 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Na čo si dať pozor pri šablónových VOP?

Šablónové VOP sa vyznačujú tým, že sa jedná o vopred pripravený text všeobecných obchodných podmienok, do ktorých sa dopĺňajú údaje konkrétneho e-shopu. Častokrát však tieto šablóny nevyhovujú požiadavkám podnikateľa, nakoľko nereflektujú potreby daného segmentu, alebo nie je možné ich prispôsobiť podmienkam internetovému obchodu.

Treba si dať pozor aj na to, že niektoré šablónové VOP nezohľadňujú legislatívne zmeny a môžu obsahovať ustanovenia, ktoré v súčasnosti nie sú v súlade so zákonom. Internetový obchod tak riskuje pokutu, ktorá môže byť uložená orgánom dozoru pre akékoľvek porušenie práva spotrebiteľa (nedostatočná informovanosť, absentujúci reklamačný protokol, nesprávne GDPR a pod.).

Obzvlášť pri elektronických trhoviskách je potrebné dbať na zastrešenie množstva právnych vzťahov, ktoré je veľmi ťažké pripraviť podľa šablóny.

Záver

Odporúčame VOP nekopírovať z iných webov, ale nechať si ich radšej vypracovať advokátom, ktorý sa tejto oblasti venuje. Takého advokáta poznáte predovšetkým podľa toho, že sa bude zaujímať o detailný popis fungovania objednávok vášho tovaru alebo služieb, termíny dodania, možnosti vybavenia reklamácie z vašej strany a pod., lebo len na základe týchto informácii je schopný vám pripraviť VOP na mieru tak, aby vyhovovali vašim potrebám, chránili vaše záujmy, ale obsahovali aj všetky náležitosti, ktoré právna úprava stanovuje. 

Klienti si často neuvedomujú, že nestačí VOP vytvoriť a ďalších niekoľko rokov ich v nezmenenom stave používať. VOP je potrebné predovšetkým pravidelne aktualizovať, aby boli vždy v súlade s aktuálnou právnou úpravou. Napríklad ochrana spotrebiteľa je jedna z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich právnych oblastí, preto predovšetkým podnikatelia, ktorý dodávajú tovar a služby spotrebiteľom, by si mali zmeny strážiť a VOP pravidelne revidovať.

S prípravou nových VOP na mieru alebo revíziou existujúcich VOP vám v LOVÁSZ LEGAL radi poradíme.

Potrebujete sa poradiť ohľadom všeobecných obchodných podmienok?

Zdieľať:

Prečítajte si ďalšie články

Výpoveď nájomnej zmluvy bytu

Výpoveď nájomnej zmluvy bytu

Nájomnou zmluvou na byt prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu byt alebo jeho časť, aby ho dočasne (v dojednanej dobe) užíval. Nájomnú zmluvu bytu možno zhotoviť ako klasickú

Na čo si dať pozor pri kúpe firmy | due dilligence

Na čo si dať pozor pri kúpe firmy

Klienti sa na nás častokrát obracajú s dopytom, že by chceli kúpiť firmu alebo si založiť vlastný podnikateľský subjekt. V počiatočnej fáze podnikania je potrebné si zvoliť

Ako sa dostať k majetku

Ako sa dostať k majetku?

Slovenský pozemkový fond (SPF) spustil od 1. januára 2023 novú službu, ktorá spočíva v pravidelnom zverejňovaní zoznamu nezistených vlastníkov. Podľa webovej stránky SPF, zoznam má

Napíšte nám