« Späť na Právnicky slovník

Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa venuje podnikaniu. Podnikanie je jedným z kľúčových prvkov trhovej ekonomiky. Je taktiež základným ľudským právom upraveným čl. 35 ods. 1 Ústavy: „Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.“

Podnikanie je definované v ustanovení § 2 Obchodného zákonníku ako sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.

Podobnú definíciu nájdeme pri vymedzení živnosti podľa ust. 2 živnostenského zákona: živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.

Obchodný zákonník rozoznáva 5 skupín podnikateľov, a to:

  1. tí, ktorí sa zapisujú do obchodného registra. To sú konkrétne obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, o ktorých to ustanoví osobitný zákon a právnické osoby založené podľa práva Európskej únie;
  2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. Jedná sa hlavne o fyzické osoby, ktoré sú zapísané v živnostenskom registri, ale aj záujmové združenia právnických osôb, verejnoprospešné organizácie, neziskové fondy, občianske združenia;
  3. osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Napríklad slobodné povolania (advokát, architekt, hudobný skladateľ, herec, spevák, lekár, maliar, prekladateľ, spisovateľ);
  4. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. V tomto prípade sa jedná o samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí sú zapísaní v evidencií vedenej obecnými úradmi. Ich činnosť spočíva hlavne v predaji nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov;
  5. zahraničné osoby, ktorým obchodný zákonník priznáva postavenie podnikateľov, ak majú v zahraničí právo podnikať.
« Späť na Právnicky slovník