Prijímate od subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok? Obchodujete so štátom? Pokiaľ ste odpovedali ÁNO, potom sa vám určite oplatí čítať ďalej.

Registrácia partnerov verejného sektora

register partnerov verejného sektora

Prijímate od subjektov verejného sektora (štátu, samosprávy atď.) peňažné plnenie (napr. dotácie), majetok, iné práva alebo so štátom obchodujete? Uzatvárate zmluvy podľa predpisov o verejnom obstarávaní? Ste poskytovateľom zdravotnej starostlivosti? Pokiaľ ste aspoň na jednu otázku odpovedali ÁNO, potom sa vám určite oplatí čítať ďalej.

Potrebujete sa poradiť vo veci registrácie partnerov verejného sektora?

Čo je to Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) je zoznam údajov o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod, ktorý bol zriadený v roku 2017 zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“).

Dôvodom zriadenia registra verejných partnerov bolo odhalenie vlastníckych a riadiacich štruktúr subjektov, ktoré vstupujú do právnych vzťahov s verejným sektorom. S ohľadom na skutočnosť, že všetky údaje, ktoré sa do registra povinne zapisujú, sú verejne dostupné v elektronickej podobe na stránke https://rpvs.gov.sk/rpvs, môže si každý overiť, aké subjekty obchodujú so štátom a teda v prospech akých subjektov štát alokuje verejné financie. 

Kto sa zapisuje do RPVS?

Zákon o registri partnerov verejného sektora nestanovuje žiadne obmedzenia pre zápis do registra partnerov verejného sektora. Do registra sa tak dobrovoľne môže zapísať každý. Zákon o RPVS vymedzuje len subjekty, ktoré sa do registra zapisujú povinne. Tieto subjekty označuje ako partnerov verejného sektora (ďalej len „PVS“).

Kto je PVS?

Skratka „PVS“ znamená partner verejného sektora. Jedná sa o subjekty, ktoré sa povinne zapisujú do registra partnerov verejného sektora. Partnerom verejného sektora je podľa ustanovenia § 2 zákona o RPVS fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba ktorá:

 1. prijíma finančné prostriedky od subjektov verejného sektora, pokiaľ hodnota tohto plnenia jednorazovo prevyšuje sumu 100.000,- EUR alebo v úhrne za kalendárny rok prevyšuje sumu 250.000,- EUR,
 2. prijíma majetok, práva k majetku alebo majetkové práva od subjektov verejného sektora, pokiaľ hodnota tohto plnenia jednorazovo prevyšuje sumu 100.000,- EUR,
 3. uzatvára zmluvy podľa predpisov o verejnom obstarávaní, pokiaľ hodnota plnenia jednorazovo prevyšuje sumu 100.000,- EUR alebo v úhrne za kalendárny rok prevyšuje sumu 250.000,- EUR,
 4. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pokiaľ hodnota plnenia jednorazovo prevyšuje sumu 100.000,- EUR alebo v úhrne za kalendárny rok prevyšuje sumu 250.000,- EUR,
 5. sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu, napr. zdravotné poisťovne, držitelia banských oprávnení, osoby podnikajúce v energetike, osoba poverená správcom výberu mýta a úhrady diaľničnej známky atď. Tieto subjekty sú PVS vždy, a to bez ohľadu na hodnotu plnenia,
 6. je subdodávateľ alebo ďalší nadobúdateľ majetku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, osôb uvedených v bode 1 až 5, ktorý súčasne vie alebo má vedieť, že im poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok či majetkové práva súvisia so zmluvou, na základe ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok od subjektov verejného sektora,
 7. nadobudla pohľadávku voči subjektu verejného sektora (napr. štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom), pokiaľ hodnota tohto plnenia jednorazovo prevyšuje sumu 100.000,- EUR.

Aké údaje sa zapisujú do RPVS?

Do registra partnerov verejného sektora sa zapisujú nasledujúce údaje o:

1) partnerovi verejného sektora

 • ak je PVS fyzická osoba
  • meno a priezvisko,
  • bydlisko,
  • dátum narodenia,
 • ak je PVS fyzická osoba – podnikateľ
  • obchodné meno,
  • miesto podnikania,
  • identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia,
 • ak je PVS právnická osoba
  • názov alebo obchodné meno,
  • sídlo,
  • právna forma,
  • identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
  • zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Zoznam osôb napĺňajúcich definičné znaky verejných funkcionárov je upravený v Čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2) konečnom užívateľovi výhod

Do RPVS sa zapisuje zoznam všetkých konečných užívateľov výhod. U každého konečného užívateľa sa uvádza:

 • meno a priezvisko,
 • adresa trvalého pobytu,
 • dátum narodenia,
 • štátna príslušnosť,
 • údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Zoznam osôb napĺňajúcich definičné znaky verejných funkcionárov je upravený v Čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

3) oprávnenej osobe

Ak je oprávnenou osobou fyzická osoba, identifikuje sa menom a priezviskom, bydliskom alebo miestom podnikania, identifikačným číslom organizácie. V prípade, že je oprávnenou osobou právnická osoba, identifikuje sa názvom alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom organizácie.

V RPVS je vždy zapísaná len jedna oprávnená osoba. Táto oprávnená osoba potom spolu s partnerom verejného sektora zodpovedá za správnosť všetkých informácii v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod. Z tohto dôvodu nie je možné mať zapísanú viac ako jednu oprávnenú osobu.

4) zápise, výmazu alebo overení

Do registra sa ďalej zapisuje dátum každého zápisu, overenia identifikácie konečného užívateľa výhod a výmazu údajov. Dátum začatia a skončenia konania registrového súdu o overení pravdivosti a úplnosti údajov, dátum právoplatnosti rozhodnutia o výmaze, dátum právoplatnosti rozhodnutia a dátum právoplatnosti rozhodnutia o pokute.

Súčasťou registra sú aj všetky verifikačné dokumenty.

Ako sa možno zapísať do RPVS?

Návrh na zápis údajov nemôže zapisovaný subjekt podať sám alebo prostredníctvom akejkoľvek osoby, ale len prostredníctvom tzv. oprávnenej osoby. Zákon o RPVS stanovuje, že oprávnenou osobou môže byť advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca, ktorý má miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Nie je vedený žiaden oficiálny zoznam oprávnených osôb.

Pokiaľ sa chcete nechať zapísať do RPVS, najprv si zvoľte z okruhu oprávnených osôb jednu konkrétnu. 

Voľba oprávnenej osoby je veľmi dôležitá, a to predovšetkým z nasledujúcich dôvodov:

 • s oprávnenou osobou budete v pravidelnom kontakte, lebo bude vykonávať všetky zápisy zmien údajov, výmaz a taktiež pravidelné overenie identifikácie konečného užívateľa výhod,
 • spolu s touto osobou nesiete zodpovednosť za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod.

S vybranou oprávnenou osobou následne uzatvorte písomnú dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, na základe ktorej bude oprávnená osoba plniť povinnosti uložené zákonom o RPVS.

Koľko stojí zápis do RPVS?

V prvom rade je treba rozlišovať zápis do RPVS (vrátane zápisu zmien údajov zapisovaných do registra) a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, ktoré sa vykonáva priebežne po celú dobu trvania zápisu v registri.

Cena za zápis do RPVS alebo zmenu zapisovaných údajov je závislá od konkrétneho prípadu (predovšetkým od zložitosti vlastníckej štruktúry partnera verejného sektoru) a začína na čiastke 299 EUR. Pokiaľ máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku za zápis alebo zmenu údajov do registra partnerov verejného sektora, kontaktujte nás.

Službu overenie identifikácie konečného užívateľa (napr. overenie konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka) v prípade, že nedošlo k žiadnym zmenám, poskytujeme za čiastku 149 EUR.

Samotný zápis do registra, výmaz, zmena údajov alebo overenie nie je spojené so žiadnymi súdnymi alebo administratívnymi poplatkami.

Potrebujete sa poradiť vo veci registrácie partnerov verejného sektora?
Mgr. Bc. Peter Lovász

Mgr. Bc. Peter Lovász

Má viac ako 10 ročné skúsenosti v advokácii, ktoré nadobudol nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. V svojej praxi sa venuje predovšetkým obchodnému právu, M&A, sporovej agende a právu informačných technológií. Klientov rád zastúpi pred súdmi a správnymi orgánmi, kde môže kombinovať svoje odborné znalosti s pohotovou reakciu a komunikačnými zručnosťami, pričom vyvíja značnú snahu o čo najefektívnejšie presadenie záujmov klienta.
Mgr. Bc. Peter Lovász

Mgr. Bc. Peter Lovász

Má viac ako 10 ročné skúsenosti v advokácii, ktoré nadobudol nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. V svojej praxi sa venuje predovšetkým obchodnému právu, M&A, sporovej agende a právu informačných technológií. Klientov rád zastúpi pred súdmi a správnymi orgánmi, kde môže kombinovať svoje odborné znalosti s pohotovou reakciu a komunikačnými zručnosťami, pričom vyvíja značnú snahu o čo najefektívnejšie presadenie záujmov klienta.

Zdieľať:

Prečítajte si ďalšie články

Vydržanie pozemku

Ochrana a udržanie vlastníctva nehnuteľností má dlhodobý význam pre stabilitu právnych vzťahov a ochranu majetku, aj vzhľadom na to, že vlastníctvo často presahuje mnohé generácie

Odstúpenie od zmluvy - Lovasz Legal

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy predstavuje jeden z najzávažnejších zásahov do zmluvného vzťahu, keď odstupujúca zmluvná strana nemá záujem na ďalšom plnení zo zmluvy, preto pristúpi k okamžitému ukončeniu

Ako napísať trestné oznámenie

Ako napísať trestné oznámenie?

V rámci nášho poradenstva sa často stretávame s otázkou „Ako napísať trestné oznámenie?“. Jednoduchá otázka, na ktorú máme aj jednoduchú odpoveď. Trestné oznámenie napíšte rovnako, ako keby

Napíšte nám