Vzory dokumentov | Lovasz Legal

Dokumenty na stiahnutie

Pripravujeme pre Vás vzory dokumentov na stiahnutie.

Naša advokátska kancelária vám ponúka vzory právnych dokumentov, ktoré si môžete bezplatne stiahnuť, prispôsobiť vlastnými úpravami tak, aby odpovedali danej právnej záležitosti a následne ich použiť. Prostredníctvom týchto vzorových dokumentov by sme vám chceli priblížiť, ako by mal zhruba vyzerať výsledný dokument.

Hoci sme pre vás nasledujúce dokumenty zostavili s maximálnou možnou starostlivosťou, chceli by sme vás výslovne upozorniť, že vám ponúkame len návrhy znenia, ktoré nezohľadňujú okolnosti konkrétneho prípadu, nenahrádzajú právne poradenstvo a nejedná sa ani o záväzné právne rady. Za použitie vzorov, ktoré naša advokátska kancelária ponúka na stiahnutie, nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Vzorové texty sú pripravené všeobecne s pokynmi na ich doplnenie, avšak ich znenie môže byť potrebné v individuálnych prípadoch upraviť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za to, ak príslušný dokument nie je vhodne použitý, alebo korektne doplnený. Zoberte prosím na vedomie, že použitie vzorového textu bude pre vás mať právne následky. V prípade pochybností vám preto dôrazne odporúčame, aby ste pred použitím vzorových textov vyhľadali právnu pomoc.

Ak potrebujete akýkoľvek dokument alebo zmluvu pripraviť, doplniť alebo zrevidovať, naši advokáti vám pomôžu s ich vypracovaním. 

Darovacia zmluva na dom

Prostredníctvom darovacej zmluvy na dom darca bezplatne prenechá nehnuteľnosť obdarovanému, ktorý ju prijíma ako dar. Na základe tohto dokumentu sa obdarovaný stane vlastníkom, no až po rozhodnutí katastra nehnuteľností o povolení vkladu do katastra. Zmluva musí mať písomnú formu. Stiahnite si náš predpripravený vzor.

Kúpna zmluva na auto

Kúpna zmluva na auto je najdôležitejším dokumentom pri kúpe alebo predaji auta. Tento dokument obsahuje údaje týkajúce sa predajcu, kupcu a technického stavu vozidla, jeho závad a ceny. Podpisom zmluvy kupca potvrdzuje, že je oboznámený so stavom vozidla. 

 

Stiahnite si náš predpripravený vzor.

 

Plnomocenstvo na prepis auta

Tento dokument slúži na zriadenie všetkých potrebných právnych úkonov a zmeny v evidencii na Dopravnom inšpektoráte Polície Slovenskej republiky. Ide o úkony, ako je prihlásenie vozidla, jeho odhlásenie či iné zmeny. Plnomocenstvo musí disponovať údajmi o splnomocniteľovi, splnomocnencovi a vozidle. Stiahnite si náš predpripravený vzor.

 

Splátkový kalendár

Splátkový kalendár slúži dlžníkom, ktorí chcú svoj záväzok po dohode s veriteľom splácať v splátkach. V dokumente musia byť údaje týkajúce sa veriteľa, dlžníka, sumy, ktorú je potrebné splatiť  a podmienky splácania. Stiahnite si náš predpripravený vzor.

 

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie má v praxi široké využitie. Často býva využívané ako dôkaz v súdnom konaní. Čestné vyhlásenia majú väčšinou rovnakú formu, pričom sa mení len formulácia samotného vyhlásenia. Stiahnite si náš predpripravený vzor.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Táto žiadosť je väčšinou prvým kontaktom s potenciálnym zamestnávateľom. Práve tento dokument má zamestnávateľa presvedčiť, aby vás zamestnal. Mal by obsahovat dôvody, prečo vás prijať, no aj vaše predošlé pracovné skúsenosti. Pri písaní tejto žiadosti je potrebné dávať pozor na pravopis. Stiahnite si náš predpripravený vzor.

 

Odvolanie

Opravným prostriedkom proti rozsudku súdu prvého stupňa je odvolanie. Odvolanie sa podáva na súde, proti ktorého rozsudku smeruje, a to do 15 dní od oznámenia rozsudku. V dokumente musia byť uvedené dôvody, pre ktoré sa odvolanie podáva, a návrh, ako by mal súd rozhodnúť. Stiahnite si náš predpripravený vzor.

 

Odovzdávací a preberací protokol