« Späť na Právnicky prekladač

Vlastnícke právo je jedným zo základných ľudských práv, ktoré je garantované Ústavou Slovenskej republiky. Právo vlastniť majetok má každý, bez ohľadu na vek. Vlastnícke právo pôsobí voči všetkým a umožňuje vlastníkovi vec držať, užívať, požívať jej plody a úžitky a nakladať s ňou. Vlastník môže vec napríklad aj zničiť alebo ju akokoľvek zmeniť. Je dôležité poznamenať, že výkon vlastníckeho práva nie je bezbrehý. Vlastník nesmie výkonom svojho práva narúšať pokojné užívanie vlastníckeho práva inej osoby a taktiež musí rešpektovať aj verejný záujem. 

Predmetom vlastníckeho práva sú hnuteľné veci (auto, televízor, a pod.), zvieratá, nehnuteľné veci (pozemky a stavby), ako aj prírodné sily, pokiaľ sú ovládateľné, užitočné a nie sú vyňaté z právneho režimu. Predmetom vlastníckeho práva nemôžu byť nelegálne veci, ako sú napríklad drogy. Taktiež nemožno nadobudnúť vlastnícke právo k nerastnému bohatstvu, podzemným vodám, vodným tokom, liečivým prameňom a pod., lebo tieto veci môžu byť len vo vlastníctve štátu. 

Každý vlastník je chránený voči neoprávnenému zásahu do jeho vlastníckeho práva. K ochrane pokojného užívania vlastníckeho práva môže vlastník využiť nasledujúce prostriedky ochrany: 

Medzi vlastnícke žaloby patrí žaloba na vydanie veci a negatórna žaloba. Rozdielnosť oboch žalôb spočíva predovšetkým v tom, čo chce vlastník dosiahnuť. Žalobou na vydanie veci sa vlastník domáha po osobe, ktorá jeho vec neoprávnene zadržiava, aby ju vydala. Negatórna žaloba sa použije v prípade, ak vlastník žiada, aby sa iná osoba zdržala neoprávneného narúšania výkonu jeho vlastníckeho práva (tretia osoba zasahuje do vlastníckeho práva vlastníka iným spôsobom, ako zadržiavaním veci).

« Späť na Právnicky prekladač