Služby - Lovasz Legal · advokátska kancelária Služby - Lovasz Legal · advokátska kancelária

Naše služby

Obchodné právo

zakladanie obchodných spoločností,
návrh vhodnej formy podnikania (príprava dokumentácie v niekoľkých jazykoch, podľa potreby klienta)
zápis zmien do obchodného registra, zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch
poradenstvo pri obchodných transakciách, M&A
likvidácia obchodných spoločností
zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
vypracovanie obchodných zmlúv
poradenstvo pre e-shopy a startupy 
vypracovanie právnych stanovísk
podľa zadania klienta

Občianske právo

príprava a revízia zmlúv 
zastupovanie v civilných súdnych sporoch
a dedičskom konaní
uplatnenie nároku na náhradu škody
a nemajetkovej ujmy,
bezdôvodného obohatenia 
komplexné zastrešenie prevodu nehnuteľností (prvé poradenstvo, prípravy zmlúv, autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľností, zaistenie úschovy finančných prostriedkov na úschovnom účte našej kancelárie, podanie návrhu na vklad a komunikácia s katastrálnym úradom)
poradenstvo vo veciach pozemkových úprav, zastupovanie v sporoch
týkajúcich sa nehnuteľností

Trestné právo

obhajoba v priebehu
celého trestného konania 
dôraz na úplné oboznámenie klienta so všetkými možnosťami, ktoré môžeme v rámci jeho obhajoby v danej fáze trestného konania využiť 
udržiavanie kontaktu s klientmi,
aby boli vždy informovaní o aktuálnom stave trestného konania, a to aj keď sú vo výkone trestu alebo vo väzbe
zastupovanie poškodených v trestnom konaní vrátane uplatnenia nároku na náhradu škody
a nemajetkovej ujmy 

Pracovné právo

príprava pracovných zmlúv, manažérskych zmlúv, dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru
poradenstvo pri skončení pracovného pomeru
príprava interných smerníc a iných predpisov zamestnávateľa 
zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch (zamestnancov aj zamestnávateľov)

Medicínske právo

príprava zmluvnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia
poradenstvo pri nastavení formy podnikania v zdravotníctve
príprava interných smerníc zdravotníckeho zariadenia
vypracovanie právnych stanovísk pre poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti

Poradenstvo
pre banky

preverenie bonity potenciálneho klienta 
nastavenie zmluvnej dokumentácie 
poradenstvo ohľadne možnosti zaistenia úveru a uznania dlhu
vymáhanie pohľadávok s dôrazom na časové a finančné hľadisko 
monitoring dlžníka vo vzťahu k možnému konkurznému alebo reštrukturalizačnému konaniu, exekúcii, predaju založenej nehnuteľnosti 

Real estate

komplexné zastrešenie prevodu nehnuteľností
developerské projekty
príprava a revízia zmlúv
autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľností/overenie podpisov 
zaistenie úschovy finančných prostriedkov na úschovnom účte našej kancelárie 
podanie návrhu na vklad a zastupovanie v katastrálnom konaní
zastupovanie v stavebnom konaní

RPVS

služby oprávnenej osoby partnera verejného sektora 
zápis partnera verejného sektora do registra
overenie konečného užívateľa výhod 
túto službu poskytujeme len na Slovensku

Ďalšie 
právne služby

 overenie bonity Vašich klientov a zmluvných partnerov (konkurz a reštrukturalizácia, exekúcie, stav majetku), možné aj ako stály monitoring 
právny due diligence (osobne alebo formou virtuálneho data roomu) – kompletný právny audit cieľovej spoločnosti (target) so zameraním na korporačnú dokumentáciu, nehnuteľnosti, zmluvné vzťahy a iné právne oblasti, podľa podnikateľských aktivít konkrétneho subjektu
pravidelné reporty legislatívnych zmien
školenia na Vami vybrané témy v priestoroch Vašej spoločnosti (školenie vieme zabezpečiť aj v nemeckom, anglickom a maďarskom jazyku)
pravidelné poskytovanie právnych služieb priamo v sídle klienta (je možné si dohodnúť akýkoľvek interval)

Ak ste nenašli hľadanú službu,
kontaktujte nás.