Ako kúpiť nehnuteľnosť od zomrelého?

Našli ste si krásny pozemok alebo dom, ktorý ste chceli kúpiť, ale potom ste zistili, že ho vlastní zomrelá osoba a tak ste od toho ustúpili? To je ale veľká škoda, lebo je možné kúpiť aj takúto nehnuteľnosť.

Najprv je potrebné zistiť okruh potenciálnych dedičov (minimálne jedného). Aspoň jeden dedič musí súhlasiť s podaním návrhu na zahájenie dodatočného dedičského konania. Novoobjavený majetok sa prejedná v  dedičskom konaní. Dedičské konanie sa končí právoplatným rozhodnutím, v ktorom je uvedené, kto sa stáva novým vlastníkom nehnuteľnosti.

Nový vlastník alebo vlastníci sú na základe rozhodnutia zapísaní do katastra nehnuteľností. Následne už stačí len vyjednať podmienky odkupu nehnuteľnosti s novými vlastníkmi, uzatvoriť kúpnu zmluvu a podať návrh na vklad vášho vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.