« Späť na Právnicky slovník

Pre správne fungovanie právneho a demokratického štátu je veľmi dôležité, aby každý účastník konania mal možnosť brániť sa proti rozhodnutiam orgánov prvej inštancie, ako sú vo všeobecnosti okresné súdy v systéme súdnictva alebo prvostupňové správne orgány v najrôznejších druhoch správnych konaní (napríklad obec ako stavebný úrad). Preto má každý účastník konania, okrem zákonom stanovených výnimiek, právo na podanie opravného prostriedku.

Aj keď za rozhodnutím stojí verejná moc, nedajú sa vylúčiť prípadné chyby v rozhodnutí a opravnými prostriedkami je možné zabezpečiť ich nápravu. Toto právo stanovuje aj Ústava v článku 46 ods. 2 „Kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd.“ Opravné prostriedky podľa slovenského práva rozdeľujeme na riadne a mimoriadne.

Odvolanie je jediným riadnym opravným prostriedkom podľa slovenskej právnej úpravy. Právny poriadok pozná aj iné opravné prostriedky proti prvoinštančným rozhodnutiam, ktoré sa spájajú s osobitnými procesnými postupmi, príkladom uvádzame odpor proti platobnému rozkazu, sťažnosť proti uzneseniu. Riadne opravné prostriedky sa vyznačujú tým, že ich účastník konania musí podať ešte predtým, ako rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Lehota na podanie odvolania, ako riadneho opravného prostriedku, je 15 kalendárnych dní a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, keď sa doručilo rozhodnutie. Odvolanie môže podať strana, v ktorej bolo rozhodnutie v neprospech, prípadne intervenient. V prípadoch, kedy do konania vstúpil prokurátor alebo ak sa konanie začalo jeho žalobou môže podať odvolanie aj on. Dôvody na podanie odvolania môžu byť v civilnom spore nasledovné (§ 365 ods. 1 Civilného sporového poriadku č. 160/2015 Zb. z.):

Po nadobudnutí právoplatnosti už rozhodnutie nie je možné napadnúť riadnym opravným prostriedkom, v dôsledku čoho sa rozhodnutie stáva právoplatným. Pre úplnosť uvádzame, že v trestnom konaní alebo v správnych konaniach sa môžeme stretnúť aj s inými dôvodmi odvolania.

Ak je odvolanie podané včas tak rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Následne môže odvolací súd odvolanie zamietnuť, napr. ak nebola dodržaná lehota alebo bolo podané nesprávnou osobou. Ak odvolanie nezamietne, rozhodne o tom či rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, zruší alebo zmení.

« Späť na Právnicky slovník