« Späť na Právnicky slovník

To či je rozhodnutie už právoplatné alebo nie, je rozhodujúce pri delených opravných prostriedkov na riadne a mimoriadne. Mimoriadne opravné prostriedky sa podávajú vždy proti právoplatnému rozhodnutiu. Celá podstata mimoriadnych opravných prostriedkov spočíva v tom, že môžu byť využité len vo výnimočných a mimoriadnych prípadoch, pretože vo svojom zmysle porušujú princíp právnej istoty.

Civilný sporový poriadok stanovuje dva mimoriadne opravné prostriedky a to dovolanie a žalobu na obnovu konania. Tak ako pri odvolaní, aj pri mimoriadnych opravných prostriedkoch je podmienkou to, že ich môže podať strana, ktorá bola neúspešná v danom konaní alebo intervenient. Pri mimoriadnych opravných prostriedkoch sa ráta začiatok lehoty na ich podanie až od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Žaloba na obnovu konania nevedie k preskúmaniu daného rozhodnutia, ale rovno k jeho zrušeniu a začatiu súdneho konania, predmetom ktorého bude zistenie, či je daný dôvod na obnovenie konania. Príklady, kedy sa môže využiť žaloba na obnovu konania v civilnom spore (§ 397 CSP):

Žaloba na obnovu konania sa podáva v lehote troch mesiacov, odkedy sa ten, kto podal žalobu na obnovu konania, mohol dozvedieť o dôvode obnovy alebo odo dňa, keď ho mohol uplatniť a najneskôr sa podáva v lehote troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia.

Dovolanie je prípustné voči rozhodnutiam odvolacieho súdu.Dovolanie je možné podať len v taxatívne vymedzených prípadoch v civilnom sporovom poriadku. Lehota na podanie dovolania je dvojmesačná. Dovolateľ musí byť zastúpený advokátom a o dovolaní vždy rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Dôvody kedy sa môže podať dovolanie sa delia na dve kategórie. Prvou z nich je, ak sa v rozhodnutí nachádza taká závažná procesná vada, že také rozhodnutie nemalo byť ani vydané. Dovolanie je prípustne ak:

a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,

b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,

c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník,

d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,

e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,

f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

Druhou kategóriou je riešenie právnej otázky, od ktorej záviselo rozhodnutie. Vtedy je prípustné za podmienok, že:

a) pri riešení právnej otázky sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,

b) právna otázka ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená, alebo

c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne.

« Späť na Právnicky slovník