« Späť na Právnicky slovník

Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak tento zákon neustanovuje inak. Trestný čin sa na základe závažnosti delí na dva druhy: prečin a zločin.

Prečin

Prečinom je trestný čin vždy, keď bol spáchaný z nedbanlivosti. Navyše do tejto kategórie patrí aj úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov.

Pri prečine prichádza do úvahy inštitút materiálneho korektívu, ktorý je ustanovený v § 10 ods. 2 Trestného zákona, v zmysle ktorého nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná. V prípade, že prečin spáchal mladistvý a jeho závažnosť je malá, takýto skutok nebude trestným činom. Ak sa tento inštitút uplatní, neznamená to, že protiprávnosť skutku zaniká – skutok môže byť klasifikovaný ako priestupok alebo správny delikt.

Zločin

Zločin predstavuje závažnejšie protiprávne konanie ako prečin. Je úmyselným trestným činom, za ktorý Trestný zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov. V prípade, že Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov, sa takýto zločin považuje za obzvlášť závažný.

« Späť na Právnicky slovník