Darovacia zmluva, jej zrušenie a nevýhody darovania | Lovasz Legal

Darovacia zmluva, jej zrušenie a nevýhody darovania

darovacia zmluva

Každý z vás už v živote dostal nejaký dar a zároveň aj niekoho obdaroval (typickým príkladom sú narodeniny alebo Vianoce). Málokto si však v tom momente uvedomil, že došlo ku konkludentnému uzatvoreniu darovacej zmluvy. S tým sú spojené aj určité dôsledky, ktorých by ste si mali byť pri darovaní vedomí. Bližšie sa na to pozrieme v dnešnom článku. 

Čo je darovacia zmluva? 

Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému, ktorý dar alebo sľub prijíma. Hlavným charakteristickým znakom darovacej zmluvy je bezodplatnosť, tzn. že darca za svoje plnenie nedostáva žiadnu majetkovú protihodnotu. 

Zákon pre darovaciu zmluvu stanovuje osobitnú právnu formu, len ak sú predmetom darovania nehnuteľnosť alebo hnuteľné veci, ktoré nie sú pri darovaní odovzdané. V týchto prípadoch musí byť darovacia zmluva písomná. V ostatných prípadoch je už na vôli strán, akým spôsobom darovaciu zmluvu uzatvoria. Najčastejšie dochádza k vzniku darovacej zmluvy reálnym odovzdaním a prijatím predmetu daru. 

Potrebujem pomôcť s vypracovaním darovacej zmluvy.

Nevýhody darovania

Hlavnou nevýhodou darovania je, že obdarovaný nie je oprávnený bez ďalšieho dar vrátiť a takisto darca nemá právo kedykoľvek vec žiadať naspať. Výnimky z toho pravidla stanovuje zákon alebo si ich zmluvné strany môžu dohodnúť v darovacej zmluve. 

Zo zákona vyplýva len jedna výnimka pre vrátenie daru zo strany darcu a zo strany obdarovaného, a to: 

 • Obdarovanému vzniká právo vec vrátiť, ak má darovaná vec vady, na ktoré ho darca neupozornil. Toto právo sa odvíja od povinnosti darcu pri ponuke daru upozorniť obdarovaného na všetky vady predmetu darovania, o ktorých má darca vedomosť. V prípade, ak darca túto svoju povinnosť nesplní, obdarovaný má nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku vady daru. 
 • Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. 
Potreboval by som poradiť s odvolaním daru.

Zrušenie darovacej zmluvy zo strany darcu 

V zákone je vrátenie daru upravené v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka. Zákon sa však k tomuto inštitútu vyjadruje veľmi striedmo, preto sa bližšie pozrieme na dva hlavné predpoklady, ktoré musia byť splnené, aby darca mohol dar odvolať. Ide o: 

 • hrubé porušenie dobrých mravov zo strany obdarovaného, 
 • hrubé porušenie dobrých mravov musí smerovať voči darcovi alebo členom jeho rodiny.  

Pojem „hrubé porušenie dobrých mravov“

Prvým predpokladom zrušenia darovacej zmluvy je správanie, ktorým obdarovaný hrubo porušuje dobré mravy. Hoci pojem dobré mravy zákon neupravuje, z judikatúry vyplýva, že ide o pravidlá správania sa, ktoré spoločnosť v prevažnej miere uznáva a tvoria základ fundamentálneho hodnotového poriadku. 

Súdna prax hodnotí porušenie dobrých mravov na základe značnej intenzity a sústavnosti ich porušovania, t. j. aj správanie, ktoré sa jednorazovo nemusí považovať za hrubé porušenie dobrých mravov, sa svojim opakovaním a sústavnosťou môže stať podstatným. 

Zároveň sa musí správanie obdarovaného posudzovať objektívne, bez ohľadu na subjektívne vnímanie a pocity darcu. Napríklad za hrubé porušenie dobrých mravov nemožno považovať zabudnutie na životné jubileum darcu, predaj darovanej veci alebo neveru obdarovaného voči darcovi, aj napriek tomu, že niektoré osoby môžu takéto správanie považovať za neprijateľné. Na vrátenie daru sa však ani nevyžaduje, aby konanie obdarovaného dosahovalo intenzitu trestného činu.

Hrubým porušením dobrých mravov sú napríklad:

 • fyzické násilie, 
 • hrubé urážky, 
 • neposkytnutie potrebnej pomoci, 
 • opakované vyháňanie darcu z domu, ktorý je predmetom daru, 
 • sústavné odmietanie poskytovania výživy, na ktorú je darca voči obdarovanému odkázaný
 • alebo porušenie manželskej vernosti spôsobom, ktorým jeden z manželov znevážil dôstojnosť druhého z manželov a vystavil ho neprijateľnému poníženiu.

Pojem „člen rodiny darcu“

Pojem člen rodiny darcu vo svojich rozhodnutiach vymedzil Najvyšší súd ČR, ktorý uviedol, že pri vysvetľovaní tohto pojmu je potrebné vychádzať z najbližšej právnej úpravy k pojmu rodina, ktorým je pojem blízka osoba v § 116 OZ. Za členov rodiny darcu sa teda považujú jeho rodičia, deti a aj ďalší príbuzní v priamom rade. Treba však poznamenať, že aj napriek tomu, že pri výklade pojmu člen rodiny sa vychádza z výkladu pojmu blízka osoba, člen rodiny sa považuje za užší pojem.

Ako úspešne uplatniť právo na vrátenie daru

Aby mohla darovacia zmluva zaniknúť, mali by byť splnené dve právne skutočnosti:

 • hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným voči darcovi alebo členom jeho rodiny
 • jednostranný úkon darcu adresovaný obdarovanému, ktorým sa darca domáha vrátenia daru (výzva na vrátenie daru)

Právo na vrátenie daru vzniká darcovi okamihom, kedy obdarovaný svojim správaním hrubo porušil dobré mravy. Následne  sa môže darca domáhať svojho práva na vrátenie daru tým, že jednostranným právnym úkonom vyzve obdarovaného na vrátenie daru. Právny vzťah darovania zaniká okamihom, keď dôjde tento prejav vôle obdarovanému. 

Potreboval by som pomôcť s prípravou výzvy na vrátenie daru.

Pre výzvu na vrátenie daru nevyplýva zo zákona žiadna predpísaná forma. Výzvu na vrátenie daru však odporúčame zaslať obdarovanému v písomnej forme. Výzva by mala obsahovať:

 • osobné údaje darcu, ktorý žiada o vrátenie daru,
 • osobné údaje obdarovaného, od ktorého darca žiada vrátenie daru, 
 • špecifikáciu daru,
 • dôvody vrátenia daru, 
 • výslovné vyjadrenie vôle darcu, aby obdarovaný dar vrátil.

Čo v prípade, ak obdarovaný dar nevráti?

Ak obdarovaný nesúhlasí s výzvou darcu a nerešpektuje ju, darca musí uplatniť svoj nárok na vrátenie daru na súde. Môže tak urobiť kedykoľvek, avšak najneskôr do troch rokov, odkedy obdarovaný svojim správaním hrubo porušil dobré mravy. 

Ak by nastala situácia, že obdarovaný dar predal alebo s ním nedisponuje z akéhokoľvek iného dôvodu, musel by obdarovaný poskytnúť peňažnú náhradu vo výške, ktorá zodpovedá hodnote predmetu daru k okamihu zrušenia darovacej zmluvy.

Mám záujem o spísanie žaloby.

Darovanie nehnuteľnosti s ťarchou? 

Klienti sa nás často pýtajú, či je možné darovať aj nehnuteľnosť, na ktorej je ťarcha (napr. vecné bremeno alebo záložné právo). Samozrejme môžete darovať aj nehnuteľnosť s ťarchou. Mali by ste však počítať s tým, že darovaním ťarcha nezaniká, ale ostáva viaznuť na nehnuteľnosti. 

Záver 

Aby sme vám uľahčili prácu, pripravili sme si pre vás vzor darovacej zmluvy, ktorý nájdete na odkaze „darovacia zmluva vzor“. V prípade odvolania daru odporúčame poradiť sa so skúseným advokátom, ktorý s vrátením daru ochotne pomôže. Ušetríte tak váš čas a finančné prostriedky. Naša advokátska kancelária vám v tomto bude rada nápomocná. 

Mgr. Martina Lovász

Mgr. Martina Lovász

Poskytuje právne služby nie len na Slovensku, ale aj v Českej republike. Jej špecializáciou je poskytovanie právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok, nehnuteľností, trestného práva a pracovného práva. Klientom ponúka efektívne riešenia, ktoré zohľadnia nie len ich časové a finančné možnosti, ale predovšetkým ich ciele. Nebojí sa ani nekonvenčných riešení, pokiaľ sú pre klientov výhodné.
Mgr. Martina Lovász

Mgr. Martina Lovász

Poskytuje právne služby nie len na Slovensku, ale aj v Českej republike. Jej špecializáciou je poskytovanie právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok, nehnuteľností, trestného práva a pracovného práva. Klientom ponúka efektívne riešenia, ktoré zohľadnia nie len ich časové a finančné možnosti, ale predovšetkým ich ciele. Nebojí sa ani nekonvenčných riešení, pokiaľ sú pre klientov výhodné.

Zdieľať:

Prečítajte si ďalšie články

Vydržanie pozemku

Ochrana a udržanie vlastníctva nehnuteľností má dlhodobý význam pre stabilitu právnych vzťahov a ochranu majetku, aj vzhľadom na to, že vlastníctvo často presahuje mnohé generácie

Odstúpenie od zmluvy - Lovasz Legal

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy predstavuje jeden z najzávažnejších zásahov do zmluvného vzťahu, keď odstupujúca zmluvná strana nemá záujem na ďalšom plnení zo zmluvy, preto pristúpi k okamžitému ukončeniu

Ako napísať trestné oznámenie

Ako napísať trestné oznámenie?

V rámci nášho poradenstva sa často stretávame s otázkou „Ako napísať trestné oznámenie?“. Jednoduchá otázka, na ktorú máme aj jednoduchú odpoveď. Trestné oznámenie napíšte rovnako, ako keby

Zmluva o dielo - náhľadová fotka

Zmluva o dielo

Slovenský právny poriadok pozná viacero typov zmlúv o dielo. Zmluvu medzi nepodnikateľmi alebo podnikateľom a nepodnikateľom upravuje Občiansky zákonník. Obchodný zákonník upravuje vzťah medzi podnikateľmi pri výkone

Napíšte nám