Ako napísať trestné oznámenie? | Lovasz Legal

Ako napísať trestné oznámenie?

Ako napísať trestné oznámenie

V rámci nášho poradenstva sa často stretávame s otázkou „Ako napísať trestné oznámenie?“. Jednoduchá otázka, na ktorú máme aj jednoduchú odpoveď. Trestné oznámenie napíšte rovnako, ako keby ste písali rozprávku pre deti. Zdá sa vám to, ako hlúpa rada? V skutočnosti nie je. Bližšie sa o tom dozviete v nasledujúcich riadkoch.  

Všeobecne k trestnému oznámeniu 

Trestné oznámenie je možné definovať ako podanie oznamovateľa o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin. Orgány činné v trestnom konaní sú povinné každé trestné oznámenie preveriť a rozhodnúť o ňom. 

Trestné oznámenie by malo obsahovať jednoducho opísané informácie ku konaniu alebo skutku, z ktorých by malo byť zjavné, v čom vidí oznamovateľ protiprávnosť konania. Trestné oznámenie je možné podať bez ohľadu na to, či sa vás konkrétna trestná činnosť osobne týka alebo nie. Vyvarovať by ste sa mali uvádzaní vedome nepravdivých informácií, pretože by ste sa týmto sami vystavili nebezpečenstvu trestného stíhania. 

Úvodná strana trestného oznámenia 

Úvodná strana trestného oznámenia by mala obsahovať: 

 1. označenie orgánu, ktorému trestné oznámenie zasielate, 
 2. dátum a miesto, 
 3. vaše identifikačné údaje ako oznamovateľa trestného činu
 4. označenie, že ide o trestné oznámenie. 
 1. Označenie orgánu, ktorému trestné oznámenie zasielate 

Úspešnosť právnych podaní veľmi často závisí aj od toho, či ich adresujete príslušnému orgánu. V prípade adresovania podania nepríslušnému orgánu sa vystavujete riziku, že sa daný orgán vôbec nebude vašim podaním zaoberať. V lepšom prípade ho síce postúpi na príslušný orgán, ale až po značnej dobe, čo môže mať negatívny dopad na vaše práva a nároky. 

Výhodou trestného oznámenia je, že sa nemusíte zaoberať tým, ktorý konkrétny orgán je pre danú trestnú vec príslušný. Trestné oznámenie totiž môžete podať ktorémukoľvek policajnému orgánu alebo prokuratúre. Pokiaľ daný policajný orgán alebo prokuratúra dospejú k záveru o svojej nepríslušnosti, automaticky trestné oznámenie postúpia príslušnému orgánu. O postúpení príslušnému orgánu budete písomne oboznámený.  

 1. Dátum a miesto 

Rovnako ako pri štandardnom liste, nezabudnite uviesť dátum a miesto, kedy a kde trestné oznámenie podávate. 

 1. Identifikačné údaje oznamovateľa  

V trestnom oznámení určite uveďte vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, doručovaciu adresu, pokiaľ je rozdielna od trvalého bydliska. Odporúčame uviesť aj vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu. 

 1. Označenie, že ide o trestné oznámenie 

Z úvodnej strany by malo byť zjavné, že ide o trestné oznámenie. Samozrejme, nemusíte použiť len výraz trestné oznámenie, ale aj napríklad „Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin“. 

Potrebujem pomôcť s vypracovaním trestného oznámenia.

Informácie o protiprávnom konaní 

Potom, čo ste pripravili úvodnú stranu, by ste sa mali začať sústrediť na to najdôležitejšie, teda popis protiprávneho konania, ktorý by mal byť jasný, stručný (nie však na úkor podstatných informácií) a prehľadný. Taktiež by ste mali dodržať časovú následnosť udalostí. 

Na tomto mieste sa dostávame k nášmu odporúčaniu, aby ste trestné oznámenie písali ako rozprávku. Každá rozprávka začína úvodom do deja, teda opisom miesta a hlavných postáv. Rovnako aj pri trestnom oznámení je potrebné uviesť orgány činné v trestnom konaní do deja. Každý úvod však bude iný, pretože vždy budú podstatné iné informácie. Vysvetlíme si to na príkladoch: 

 • Krádež peňaženky na diskotéke – v tomto prípade začnete tým, že napíšete kedy, na akej diskotéke, s kým ste boli a v skratke opíšete priebeh pred samotným protiprávnym konaním. V tomto prípade sa nemusíte venovať opisu svojej osoby, pretože to nie je podstatné pre danú trestnú činnosť. 
 • Vydieranie z dôvodu vašej profesie – v tomto prípade odporúčame naopak začať tým, že opíšete svoju osobu. Tzn. napíšete, pre akú spoločnosť pracujete, ako dlho, na akej pozícii. Následne opäť v skratke opíšete priebeh pred samotným protiprávnym konaním.  

Po úvode do deja sa presúvate k tomu najpodstatnejšiemu, a to samotnému protiprávnemu konaniu. Tejto časti by ste mali venovať najväčšiu pozornosť a nemali by ste vynechať žiaden detail. Každá maličkosť totiž hrá v príbehu svoju rolu. Pokiaľ máte k dispozícii dôkazy, ktorými môžete svoje tvrdenie podložiť, mali by ste ich výslovne uviesť v trestnom oznámení. Ak to povaha dôkazov umožňuje, odporúčame ich aj k trestnému oznámeniu priložiť. Dôkazom môže byť svedecká výpoveď, kamerový záznam, zvukový záznam, fotografia, znalecký posudok a pod. 

V závere vášho podania by mala byť uvedená výška škody a prípadne iné následky, ktoré vám boli trestným činom spôsobené.  

Označenie konkrétnej osoby páchateľa a riziká s tým spojené 

V trestnom oznámení môžete ako páchateľa označiť konkrétnu osobu alebo uviesť, že páchateľ je neznámy. Označenie konkrétnej osoby páchateľa by ste nemali brať na ľahkú váhu.  Pokiaľ totiž označíte konkrétnu osobu ako páchateľa bez toho, aby ste pre to mali nejaké dôkazy, môžete sa sami dopustiť trestného činu krivého obvinenia podľa ustanovenia § 345 Trestného zákona. Trestného činu krivého obvinenia sa dopustí ten, kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, za čo mu v základnej skutkovej podstate hrozí trest odňatia slobody na jeden rok až päť rokov. 

V prípade označenia konkrétnej osoby páchateľa uveďte nasledujúce údaje, pokiaľ sú vám známe: 

 • meno a priezvisko, 
 • dátum narodenia, 
 • bydlisko, 
 • telefonický alebo iný kontakt. 

Právnickú osobu identifikujete pomocou obchodného mena, identifikačného čísla (IČO), sídla. 

Poraďte mi, koho mám označiť ako páchateľa.

Právna kvalifikácia 

Nie je potrebné, aby ste v trestnom oznámení uvádzali právnu kvalifikáciu trestného činu, nakoľko o právnej kvalifikácii rozhodujú orgány činné v trestnom konaní. Výhodou prípravy trestného oznámenia, ktoré spisuje advokát je, že advokát v trestnom oznámení uvedie aj právnu kvalifikáciu skutku a zároveň argumentáciu ohľadom naplnenia jednotlivých znakov skutkovej podstaty. Týmto postupom sa advokát snaží napomôcť v práci orgánom činným v trestnom konaní a zvýši šancu úspešnosti vášho trestného oznámenia. 

Čo mám robiť, ak si na spísanie trestného oznámenia netrúfam, ale nemám dostatok finančných prostriedkov na advokáta? 

Pokiaľ trestné oznámenie neviete spísať sami a zároveň nemáte možnosť využiť služby advokáta, odporúčame podať trestné oznámenie ústne do zápisnice. Prakticky to znamená, že sa dostavíte na akúkoľvek policajnú stanicu a poviete, že chcete spísať trestné oznámenie. Následne sa vám bude venovať policajt, zistí si vaše identifikačné údaje, poučí vás o zodpovednosti za uvedenie vedome nepravdivých údajov vrátane následkov krivého obvinenia, o možnosti a podmienkach poskytnutia ochrany pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu podľa osobitného predpisu a vypočuje vás o okolnostiach, za ktorých bol čin spáchaný, o osobných pomeroch toho, na koho sa oznámenie podáva, o dôkazoch a výške škody a iných následkoch, ktoré boli spôsobené trestným činom; ak je oznamovateľ súčasne poškodeným alebo jeho splnomocnencom, musí sa vypočuť aj o tom, či žiada, aby súd rozhodol o jeho nároku na náhradu škody v trestnom konaní. Policajt by mal vždy dbať na to, aby z trestného oznámenia podaného ústne do zápisnice vyplývali všetky skutočnosti podstatné pre ďalšie konanie a aby už pri spísaní zápisnice boli odstránené skutkové nezrovnalosti.

Mám záujem o právne poradenstvo k trestnému oznámeniu.

Záver 

Aj keď si budete trestné oznámenie pripravovať sami, vždy je dobré sa vopred poradiť so skúseným advokátom, ktorý vám dá tipy a rady, ako trestné oznámenie napísať čo najlepšie a na aké skutočnosti nezabudnúť. Naša advokátska kancelária vám v tomto bude rada nápomocná. 

Mgr. Martina Lovász

Mgr. Martina Lovász

Poskytuje právne služby nie len na Slovensku, ale aj v Českej republike. Jej špecializáciou je poskytovanie právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok, nehnuteľností, trestného práva a pracovného práva. Klientom ponúka efektívne riešenia, ktoré zohľadnia nie len ich časové a finančné možnosti, ale predovšetkým ich ciele. Nebojí sa ani nekonvenčných riešení, pokiaľ sú pre klientov výhodné.
Mgr. Martina Lovász

Mgr. Martina Lovász

Poskytuje právne služby nie len na Slovensku, ale aj v Českej republike. Jej špecializáciou je poskytovanie právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok, nehnuteľností, trestného práva a pracovného práva. Klientom ponúka efektívne riešenia, ktoré zohľadnia nie len ich časové a finančné možnosti, ale predovšetkým ich ciele. Nebojí sa ani nekonvenčných riešení, pokiaľ sú pre klientov výhodné.

Zdieľať:

Prečítajte si ďalšie články

Vydržanie pozemku

Ochrana a udržanie vlastníctva nehnuteľností má dlhodobý význam pre stabilitu právnych vzťahov a ochranu majetku, aj vzhľadom na to, že vlastníctvo často presahuje mnohé generácie

Odstúpenie od zmluvy - Lovasz Legal

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy predstavuje jeden z najzávažnejších zásahov do zmluvného vzťahu, keď odstupujúca zmluvná strana nemá záujem na ďalšom plnení zo zmluvy, preto pristúpi k okamžitému ukončeniu

Zmluva o dielo - náhľadová fotka

Zmluva o dielo

Slovenský právny poriadok pozná viacero typov zmlúv o dielo. Zmluvu medzi nepodnikateľmi alebo podnikateľom a nepodnikateľom upravuje Občiansky zákonník. Obchodný zákonník upravuje vzťah medzi podnikateľmi pri výkone

Napíšte nám