Prevod podniku - užitočné tipy, ako na to bez rizika

Prevod podniku – užitočné tipy, ako na to bez rizika

4/6 Ja kupujem firmu. Môžete mi s tým pomôcť? Radi, ale čo kupujete?

Prevod podniku.

V minulých dieloch nedeľnej minisérie sme si objasnili, čo je to ready made spoločnosť a aký je rozdiel medzi nadobudnutím podielu v ready made spoločnosti a spoločnosti, ktorá má už za sebou podnikateľskú činnosť (fungujúca spoločnosť). V dnešnom článku sa zameriame na podnik a s tým spojený prevod podniku.

Čo je to podnik?

Podľa zákonnej definície je podnik súbor hmotných, nehmotných a osobných zložiek podnikania, ktoré patria podnikateľovi a slúžia alebo vzhľadom na svoju povahu majú slúžiť k podnikaniu.

Čo môže patriť do jednotlivých zložiek podniku?

  • Hmotné zložky podniku sú napríklad nehnuteľnosti, stroje, prístroje, technologická a iné zariadenia, ktoré sú vo vlastníctve podnikateľa.
  • Nehmotné zložky podniku tvoria okrem iného pohľadávky, práva duševného vlastníctva (ochranná známka, obchodné meno, dobrá povesť právnickej osoby, obchodné tajomstvo, know-how) a práva zo zmlúv (poistných, nájomných, licenčných a pod.). Upozorňujeme na to, že prevodom podniku nedochádza k prevodu verejnoprávnych oprávnení na podnikateľskú činnosť (živnostenský list, koncesia a pod.).
  • Osobné zložky podniku sú zastúpené zakladateľom, riadiacimi pracovníkmi a zamestnancami (ich kvalifikáciou a schopnosťami).

Všetky tieto zložky vytvárajú hodnotu podniku, ktorá je speňažiteľná pri scudzení podniku.

Rozdiel medzi prevodom podniku a prevodom obchodného podielu?

Prevodom obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným získavate len postavenie spoločníka vo spoločnosti, tzn. vyššie uvedené zložky podnikania Vám ako spoločníkovi nepatria, lebo patria spoločnosti samotnej. Vy ako spoločník môžete ovplyvniť len to, ako bude s majetkom spoločnosti nakladané.

Nespornou výhodou prevodu obchodného podielu však je, že aj záväzky spojené s podnikaním patria iba spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej podľa zákona spoločník ručí za záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu (tzn. ak je vklad splatený, spoločník za záväzky spoločnosti neručí).

Pri prevode podniku naopak dochádza k nadobudnutiu vlastníckych práv k samotným zložkám podniku (tzn. reálne nadobudnete vlastnícke právo napr. k nehnuteľnosti). Rovnako však dochádza aj k nadobudnutiu všetkých súkromnoprávnych záväzkov, ktoré súvisia s odpredávaným podnikom (verejnoprávne záväzky ako napr. daňové povinnosti, clá, nedoplatky na poistných odvodoch, pokuty orgánov verejné správy a pod. nie sú predmetom prevodu). Na tomto mieste by sme chceli ešte zdôrazniť, že záväzky sa pri prevode podniku prevádzajú vždy, a to aj vtedy, ak nie sú v zmluve identifikované.

Riziká kúpy podniku?

Hlavné riziko pri prevode podniku vidíme v už spomínaných záväzkoch, ktoré nemusia byť pri prevode kupujúcemu známe či zrejmé. Rovnako môžu byť problematické i pohľadávky, ktoré prevodom získate, lebo nemusia byť vymáhateľné. Odporúčame preto nechať pred samotným prevodom podniku preveriť stav majetku a záväzkov (vrátane zmlúv z ktorých plynú pre kupujúceho záväzky, najmä nájomné, pracovné, poistné a pod.).

Aká dokumentácia je potrebná pre prevod podniku?

V obchodnom zákonníku existuje pre prevod podniku špeciálná zmluva. Jedná sa o zmluvu o predaji podniku, ktorej úprava je zakotvená v ustanovení § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Zmluvou o predaji podniku sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho zložky podnikania a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu. Oproti kúpnej zmluve, ktorej predmetom je len prevod vlastníckych práv, je zmluva o predaji podniku komplexnejšia, lebo jej predmetom sú všetky práva a záväzky, ktoré k podniku patria.

Zo zákona musí mať zmluva o predaji podniku písomnú formu a je nevyhnutné, aby podpisy predávajúceho a kupujúceho na zmluve boli osvedčené. Okrem bežných podstatných náležitostí je v zmluve o predaji podniku obzvlášť dôležité správne vymedziť predmet prevodu, teda definovať samotný podnik (predovšetkým nehnuteľnosti, ku ktorým sa vlastnícke právo z kupujúceho na predávajúceho prevádza až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, je treba v zmluve správne vymedziť, inak k nim vlastnícke právo na kupujúceho neprejde).

Podstatnou náležitosťou zmluvy o predaji podniku je aj kúpna cena, ktorá sa spravidla určuje dohodou zmluvných strán na základe údajov o súhrne vecí, práv a záväzkov uvedených v účtovej evidencii predávaného podniku ku dňu uzavretia zmluvy.

S čím Vám môže pomôcť naša kancelária?

Pomôžeme Vám hladko prejsť prevodom podniku tým, že za Vás preveríme stav prevádzaného podniku, informujeme Vás o záväzkoch a rizikách, pripravíme či zrevidujeme zmluvu o predaji podniku. V neposlednom rade za Vás môžeme splniť i Vašu povinnosť, oznámiť bez zbytočného odkladu veriteľom prevzatie záväzkov podniku.

S nami prebehne prevod podniku bez akýchkoľvek komplikácií.

Mgr. Bc. Peter Lovász

Mgr. Bc. Peter Lovász

Má viac ako 10 ročné skúsenosti v advokácii, ktoré nadobudol nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. V svojej praxi sa venuje predovšetkým obchodnému právu, M&A, sporovej agende a právu informačných technológií. Klientov rád zastúpi pred súdmi a správnymi orgánmi, kde môže kombinovať svoje odborné znalosti s pohotovou reakciu a komunikačnými zručnosťami, pričom vyvíja značnú snahu o čo najefektívnejšie presadenie záujmov klienta.
Mgr. Bc. Peter Lovász

Mgr. Bc. Peter Lovász

Má viac ako 10 ročné skúsenosti v advokácii, ktoré nadobudol nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. V svojej praxi sa venuje predovšetkým obchodnému právu, M&A, sporovej agende a právu informačných technológií. Klientov rád zastúpi pred súdmi a správnymi orgánmi, kde môže kombinovať svoje odborné znalosti s pohotovou reakciu a komunikačnými zručnosťami, pričom vyvíja značnú snahu o čo najefektívnejšie presadenie záujmov klienta.

Zdieľať:

Prečítajte si ďalšie články

Vydržanie pozemku

Ochrana a udržanie vlastníctva nehnuteľností má dlhodobý význam pre stabilitu právnych vzťahov a ochranu majetku, aj vzhľadom na to, že vlastníctvo často presahuje mnohé generácie

Odstúpenie od zmluvy - Lovasz Legal

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy predstavuje jeden z najzávažnejších zásahov do zmluvného vzťahu, keď odstupujúca zmluvná strana nemá záujem na ďalšom plnení zo zmluvy, preto pristúpi k okamžitému ukončeniu

Ako napísať trestné oznámenie

Ako napísať trestné oznámenie?

V rámci nášho poradenstva sa často stretávame s otázkou „Ako napísať trestné oznámenie?“. Jednoduchá otázka, na ktorú máme aj jednoduchú odpoveď. Trestné oznámenie napíšte rovnako, ako keby

Napíšte nám