Na čo si dať pozor pri kúpe firmy | Lovasz Legal

Na čo si dať pozor pri kúpe firmy

Na čo si dať pozor pri kúpe firmy | due dilligence

Klienti sa na nás častokrát obracajú s dopytom, že by chceli kúpiť firmu alebo si založiť vlastný podnikateľský subjekt. V počiatočnej fáze podnikania je potrebné si zvoliť správnu formu, ktorá najviac vyhovuje podnikateľskému zámeru, veľkosti subjektu a potenciálu rastu. Podrobne sme sa tejto téme venovali v sérii článkov „Kúpa firmy – ako sa v tých všetkých variantoch nestratiť?

Ak niekto kupuje existujúci subjekt, ktorý už má za sebou podnikateľskú minulosť a je etablovaný na trhu, klientom odporúčame vždy takýto subjekt preveriť, aby nekupovali „mačku vo vreci“. Aj keď nejaký subjekt alebo produkt vyzerá na trhu dobre, v pozadí môže firma skrývať nemalé prekvapenia a riziká, ktoré je však možné vopred eliminovať. V krajnom prípade (pokiaľ riziká presiahnu únosnú mieru) sa dokonca potenciálny kupujúci môže rozhodnúť, že cieľovú spoločnosť nekúpi.

Preverte firmu skôr ako ju kúpite!

Na čo si dať pozor pri kúpe firmy a s čím vám môže pomôcť skúsený advokát?

Advokátske kancelárie, daňoví poradcovia alebo účtovnícke spoločnosti vstupujú do procesu kúpy firmy v zásade na oboch stranách (tak na strane predávajúceho ako aj kupujúceho).

V našom článku sa zameriavame na úlohu právnikov v procese nadobúdania už existujúceho subjektu. V predprípravnej fáze transakcie prebehnú obchodné rokovania, a mal by vzniknúť aspoň základný rámec obchodnej dohody, ktorá bude premietnutá do právnych textov. Keďže už v tejto fáze dochádza k výmene dôverných informácií, odporúčame uzatvoriť dohodu o zachovaní mlčanlivosti o dôverných informáciách, ktoré sa strany pri rokovacom procese dozvedia (NDA – Non-Disclosure Agreement alebo Confidentiality Agreement). Takáto dohoda sa vzťahuje potom aj na previerku (due diligence), v rámci ktorej sa najmä kupujúci má možnosť oboznámiť s konkrétnymi dokumentmi a systémom fungovania predávajúceho. Logicky bude mať predávajúci záujem citlivé informácie ochrániť, najmä ak by ku konečnej dohode vôbec nedošlo.

Úvodom bude nevyhnutné definovať, či je kupovaná spoločnosť ako celok (share deal) alebo len určitá časť podniku (asset deal). Ak je predmetom transakcie len určitá časť podniku, značná väčšina dokumentov sa bude týkať práve tejto prevádzanej časti podniku (napríklad podnikateľ prevádzkuje tri predajne spotrebnej elektroniky, a jednu predá cez predaj podniku inému podnikateľovi). V obidvoch prípadoch však bude nevyhnutné sa vysporiadať so záväzkami a pohľadávkami, či už sa týkajú celej spoločnosti alebo len prevádzanej časti podniku.

Ak je predmetom predaja celý subjekt, teda transakcia je postavená ako share deal (napríklad sa predáva spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť) základným predpokladom bude preskúmať zakladaciu dokumentáciu a korporátne dokumenty spoločnosti. Predovšetkým advokát preverí splnenie zákonných kritérií založenia spoločnosti, aby išlo o platne založenú spoločnosť, aby boli preskúmané historické prevody obchodných podielov alebo akcií. Preverením korporátnych dokumentov sa zisťuje, či je predávajúci skutočným vlastníkom obchodného podielu alebo akcií.

Preverte firmu skôr ako ju kúpite!

V základnom kroku advokáti v súčinnosti s účtovnou spoločnosťou alebo daňovým poradcom zistia, či nie je cieľová spoločnosť v úpadku, teda či nie sú splnené zákonné predpoklady na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania.

Vo vzťahu ku korporátnej štruktúre sa preverujú aj väzby medzi spriaznenými subjektmi, nakoľko kupujúci zrejme nebude mať záujem o taký subjekt, ktorý bude kontrolovaný zvonka alebo bude súčasťou komplikovanej podnikateľskej štruktúry. Súbežne s transakciu častokrát dochádza k vyňatiu konkrétneho subjektu práve zo spomínanej štruktúry a presunu do podnikateľskej štruktúry inej skupiny.

Ďalej odporúčame preskúmať, či je subjekt účastníkom súdnych sporov alebo správnych konaní, kde by mohla byť spoločnosti uložená pokuta alebo iná sankcia za správny delikt. Prebiehajúce správne konania by sa mali preskúmať obzvlášť dôkladne pri subjektoch, ktorých podnikanie je regulované. Pokuta alebo sankcia z akéhokoľvek regulačného orgánu môže mať pre ďalšie fungovanie spoločnosti likvidačné následky. Zároveň v tejto súvislosti pripomíname, že pri regulovaných subjektoch bude jedným z najdôležitejších faktorov predloženie povolení, licencií, súhlasov a pod., ktoré sa vzťahujú na podnikanie v regulovanej oblasti.

V nadväznosti na súdne spory dávame do pozornosti klientom – kupujúcim, aby okrem prípadných sporov s obchodnými partnermi osobitne preskúmali pracovnoprávne spory. Takisto ako pokuty správnych orgánov, aj náhrada mzdy zamestnancovi v prehratom súdnom konaní môže predstavovať značný obnos finančných prostriedkov. Ak sme pri zamestnancoch, súčasťou každej previerky sú pracovné zmluvy, pracovnoprávna dokumentácia, vnútropodnikové smernice pre zamestnancov a pod. V určitom momente uzavretia obchodu následne dochádza aj k informovaniu zamestnancov, že dochádza k zmene v spoločnosti a zároveň musia byť zamestnanci oboznámení, aký bude mať vplyv predmetná zmena na ich pracovný pomer. Takisto budú preskúmavané súhlasy so spracovaním osobných údajov, a to tak interne vo vzťahu k zamestnancom alebo aj voči externým subjektom (napr. spotrebiteľ, ak spoločnosť vstupuje do zmluvných vzťahov so spotrebiteľmi).

Je možné uviesť, že ťažiskom skúmania okrem vyššie spomínaných všeobecných náležitostí budú nosné prvky podnikania predávaného subjektu. Ak je cieľová spoločnosť vlastníkom nehnuteľností, nosným pilierom due diligence budú nadobúdacie zmluvy, titul nadobudnutia, či sú nehnuteľnosti zaťažené záložným právom alebo či nie sú predmetom exekúcie. Skúma sa verejný zápis v katastri nehnuteľností ako aj súkromné listiny. S vlastníctvom nehnuteľností sú obvykle spojené aj nájomné vzťahy (či už nájom nebytových priestorov, stavieb alebo pozemkov). V tomto prípade je nevyhnutnosťou vyhodnotiť platnosť nájomných zmlúv a ich trvanie, podmienky ich ukončenia.

Častokrát je podnik nositeľom práv duševného vlastníctva alebo priemyselného vlastníctva. V takýchto prípadoch bude kontrola zameraná na to, či by sa dali tieto práva spochybniť, akým spôsobom prechádzajú práva zo zamestnancov na podnik (zamestnanecké dielo).

Záverom zdôrazňujeme, že predmetom právnej previerky môže byť prakticky akýkoľvek dokument, ktorý kupujúci považuje za dôležitý pre daný typ podnikania.

Ako sa spracúvajú získané informácie?

Po preskúmaní dokumentácie sa vyhotovuje due diligence správa (report).

Due diligence správa sumarizuje najmä posúdenie právnych záležitostí týkajúcich sa spoločnosti. Vychádza z informácií obsiahnutých v dokumentoch, ktoré boli poskytnuté na účely previerky. Okrem toho advokátska kancelária obvykle posudzuje aj verejne dostupné dokumenty a informácie obsiahnuté vo verejných registroch (obchodný register, obchodný vestník, register exekúcií, katastrálny portál).

Pri príprave správy advokát vychádza z

  • úplnosti a správnosti dokumentov a informácií, ktoré sú poskytnuté,
  • pravosti dokumentov ako originálov a ich zhodnosti s originálmi,
  • pravosti všetkých podpisov na dokumentoch,
  • skutočností, že všetky dokumenty, ktoré boli vyžiadané, boli poskytnuté v plnom rozsahu,
  • skutočností, že dokumenty, ktoré sa spravujú zahraničným právom, sú platné a vykonateľné v zmysle príslušných právnych predpisov,
  • informácií, ktoré bolo možné získať od štátnych orgánov (napr. spomínané verejné registre).
Nepodceňte kúpu firmy a nechajte si od nás poradiť.

Vyhodnotenie rizík spojených s kúpou firmy

Po analýze všetkých právnych dokumentov, ktoré sú poskytnuté, je možné konštatovať, či je cieľová spoločnosť funkčná a či disponuje všetkými zložkami, ktoré potrebuje k výkonu svojej podnikateľskej činnosti.

Cieľom due diligence je aj identifikovanie rizík a vyhodnotenie ich závažnosti. Niekedy sa jedná o také závažné právne riziká, ktoré, ak nastanú, môžu zmariť fungovanie a celú podnikateľskú činnosť spoločnosti. Medzi najzávažnejšie problémy radíme neplatnosť zakladajúcej dokumentácie alebo neplatnosť dôležitých zmlúv. Takisto je problém absencia alebo neplatnosť akéhokoľvek povolenia, ak sa jedná o regulovaný subjekt.

Následne je na kupujúcom, do akej miery je ochotný znášať zistené riziká, nakoľko ani jeden z negatívnych následkov nemusí nikdy nastať. Preto musí kupujúci vyhodnotiť, či má záujem o nadobudnutie firmy aj napriek zisteným nedostatkom. Niektoré riziká je však možné eliminovať aj správne spísaným nadobúdacím titulom.

Na záver dodávame, že našim klientom vždy odporúčame preveriť prinajmenšom základné predpoklady fungovania cieľovej spoločnosti, nakoľko jedine takýmto spôsobom je možné sa vyhnúť nepríjemným zisteniam v budúcnosti.

Mgr. Bc. Peter Lovász

Mgr. Bc. Peter Lovász

Má viac ako 10 ročné skúsenosti v advokácii, ktoré nadobudol nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. V svojej praxi sa venuje predovšetkým obchodnému právu, M&A, sporovej agende a právu informačných technológií. Klientov rád zastúpi pred súdmi a správnymi orgánmi, kde môže kombinovať svoje odborné znalosti s pohotovou reakciu a komunikačnými zručnosťami, pričom vyvíja značnú snahu o čo najefektívnejšie presadenie záujmov klienta.
Mgr. Bc. Peter Lovász

Mgr. Bc. Peter Lovász

Má viac ako 10 ročné skúsenosti v advokácii, ktoré nadobudol nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. V svojej praxi sa venuje predovšetkým obchodnému právu, M&A, sporovej agende a právu informačných technológií. Klientov rád zastúpi pred súdmi a správnymi orgánmi, kde môže kombinovať svoje odborné znalosti s pohotovou reakciu a komunikačnými zručnosťami, pričom vyvíja značnú snahu o čo najefektívnejšie presadenie záujmov klienta.

Zdieľať:

Prečítajte si ďalšie články

Vydržanie pozemku

Ochrana a udržanie vlastníctva nehnuteľností má dlhodobý význam pre stabilitu právnych vzťahov a ochranu majetku, aj vzhľadom na to, že vlastníctvo často presahuje mnohé generácie

Odstúpenie od zmluvy - Lovasz Legal

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy predstavuje jeden z najzávažnejších zásahov do zmluvného vzťahu, keď odstupujúca zmluvná strana nemá záujem na ďalšom plnení zo zmluvy, preto pristúpi k okamžitému ukončeniu

Ako napísať trestné oznámenie

Ako napísať trestné oznámenie?

V rámci nášho poradenstva sa často stretávame s otázkou „Ako napísať trestné oznámenie?“. Jednoduchá otázka, na ktorú máme aj jednoduchú odpoveď. Trestné oznámenie napíšte rovnako, ako keby

Napíšte nám