« Späť na Právnicky slovník

Pod pojmom pracovný pomer sa myslí pracovnoprávny vzťah založený na základe písomnej pracovnej zmluvy medzi zamestnávateľom a zamestnancom. V rámci pracovného pomeru sa zamestnanec ako jedna zmluvná strana zaväzuje vykonávať pre zamestnávateľa ako druhú zmluvnú stranu pracovnú činnosť. Zároveň sa zamestnávateľ zaväzuje zamestnancovi prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh. 

V pracovnej zmluve musia byť dohodnuté podstatné náležitosti, a to druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky. Vznik pracovného pomeru nie je časovo spätý s dňom uzatvorenia pracovnej zmluvy ani so skutočným nástupom do práce. Dňom vzniku pracovného pomeru je deň, ktorý si zmluvné strany dohodli ako deň nástupu do práce. Pracovný pomer vznikne dňom, ktorý bol dojednaný ako deň nástupu do práce v pracovnej zmluve bez ohľadu na to, či zamestnanec skutočne v tento deň nastúpi do práce (napr. v deň dojednaný ako deň nástupu do práce ochorie).  

Druhy pracovných pomerov:

Na dobu určitú – Uzatvára sa maximálne na dva roky. Lehotu je možné predĺžiť dvakrát počas maximálnej doby výkonu. 

Na dobu neurčitúPracovný pomer je uzatvorený na dobu neurčitú, ak nie je určená presná doba trvania. Ukončenie je možné dohodou, výpoveďou alebo okamžitým skončením.

Na skrátený pracovný úväzokPracovný pomer na kratší čas než u zamestnávateľa ustanovený týždenný pracovný čas. Zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času

Delené pracovné miesto – Podstatou je striedanie minimálne dvoch zamestnancov na jednom pracovnom mieste. Delené pracovné miesto je pracovné miesto, na ktorom si zamestnanci v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň pripadajúcu na toto pracovné miesto.

Telepráca a domácka práca – Domáckou prácou sa rozumie pracovný pomer zamestnanca, ktorého miesto výkonu práce v pracovnej zmluve je jeho domácnosť alebo iné dohodnuté miesto. Teleprácou sa rozumie domácka práca, ak sa táto vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých pravidelne dochádza k elektronickému prenosu dát na diaľku.

« Späť na Právnicky slovník