Na čo nezabudnúť pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov  | Lovasz Legal

Na čo nezabudnúť pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

Na čo nezabudnúť pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

S pojmom bezpodielové spoluvlastníctvo manželov aleboskratkou BSM sa už určite stretol každý z vás. Ide o najrozšírenejšiu formu spoluvlastníctva, ktorá upravuje usporiadanie majetkových vzťahov medzi manželmi. S bezpodielovým spoluvlastníctvom sa zvyčajne nespájajú väčšie problémy, a to až do okamihu, kedy má dôjsť k rozdeleniu majetku po rozvode. V tomto článku sa bližšie pozrieme na tie najviac problémové záležitosti týkajúce sa vysporiadania BSM. 

Mám záujem o ďalšie informácie ohľadom BSM a jeho vysporiadania.

Čo spadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Najprv si musíme objasniť, čo spadá do BSM, aby sme vedeli, čo bude potrebné pri jeho zániku vysporiadať. V ustanovení § 143 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov je predmet BSM vymedzený veľmi široko. 

V ňom je stanovené, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, až na výnimky uvedené v zákone. Na prvý pohľad sa zdá, že je táto definícia jasná, avšak z našej praxe dobre vieme, že klienti často vôbec netušia, čo všetko do ich BSM patrí. 

Do BSM okrem iného spadajú aj: 

 1. Príjmy manželov 

Často sa stretávame s poznámkou jedného z manželov: „To som zarobil ja, na to nemá moja žena/môj manžel nárok“. To však nie je pravda. Akékoľvek príjmy manželov z pracovného pomeru (tzn. mzda, plat, odstupné, príplatok, odchodné a pod.), podnikateľskej činnosti, odmeny z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, honoráre a odmeny umelcov a autorov, dávky v hmotnej núdzi, dôchodok, materská, rodičovská, podpora v nezamestnanosti alebo aj príjmy zo štipendií sú súčasťou BSM. 

 1. Úspory a cenné papiere 

Úspory sú súčasťou BSM, a to aj v tom prípade, že sú uložené na bankovom účte, ktorý je vedený na meno len jedného z manželov (súčasťou BSM nie sú úspory, ktoré mal niektorý z manželov pred vznikom bezpodielového spoluvlastníctva). Rovnako je to aj v prípade cenných papierov. 

 1. Úroky a výnosy nielen z majetku v BSM, ale aj z oddeleného majetku jedného z manželov 

Veľmi často sa zabúda na to, že do BSM spadajú aj úroky či výnosy, ktoré vznikli vďaka majetku jedného z manželov. Konkrétne ide napríklad o: 

 • výnosy z prenájmu hnuteľného majetku alebo nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve len jedného z manželov, 
 • úroky z vkladov finančných prostriedkov, ktoré mal jeden z manželov našetrené ešte pred uzatvorením manželstva, 
 • dividendy z akcií vo vlastníctve jedného z manželov. 
 1. Hnuteľné veci nadobudnuté za trvania manželstva z prostriedkov patriacich do BSM

Nezabúdajte ani na hnuteľné veci ako napríklad osobné vozidlo (bez ohľadu na to, na ktorého z manželov je napísané), loď, štvorkolku, bicykel, hudobné nástroje, starožitnosti, elektroniku, cenné predmety (mince, investičné zlato či šperky, umelecké diela, zbierky kníh, limitované edície komiksov a spoločenských hier, drahé koberce a pod.). 

 1. Nehnuteľnosti 

Zvyčajne najväčší problém predstavujú nehnuteľnosti (pozemky, domy, chaty, garáže, byty a nebytové priestory) a podiely na nich. V každom konkrétnom prípade je potrebné zvlášť posúdiť, či je daná nehnuteľnosť v BSM alebo nie. Samotný zápis vlastníka v katastri nehnuteľností nie je podstatný (tzn. nehnuteľnosť môže byť v BSM aj keď je v katastri nehnuteľnosti napísaný ako vlastník len jeden z manželov). Skutočnosť, či je nehnuteľnosť súčasťou BSM závisí predovšetkým od nasledujúcich okolností: 

 • okamihu nadobudnutia nehnuteľnosti, 
 • finančných prostriedkov, ktoré boli použité na nadobudnutie nehnuteľnosti (tzn. či ide o finančné prostriedky BSM alebo výlučné prostriedky jedného z manželov), 
 • či bola stavba zhotovovaná, nadobudnutá už hotová, pristavovaná alebo inak menená a pod. 
Potrebujem poradiť ohľadom toho, čo všetko spadá do BSM!

Ako sa pripraviť na vysporiadanie BSM súdom 

Pokiaľ už vopred tušíte, že dohoda o vyporiadaní BSM s vaším partnerom nebude možná, odporúčame sa náležite pripraviť na súdne konanie ešte predtým, než doma zaznejú slová „rozvod“ a „rozdelenie majetku po rozvode“. 

V ideálnom prípade by ste sa po celú dobu trvania vášho manželstva mali zaujímať o to, kde sú uložené finančné prostriedky a ako sa s nimi nakladá. Myslite aj na riadne uloženie dokladov  potvrdzujúcich kúpu drahších vecí, pričom treba evidovať aj z akých prostriedkov boli veci kupované (finančné prostriedky BSM, výlučné prostriedky vás alebo vášho partnera, prípadne finančné prostriedky tretích osôb, napr. rodičov). 

Pokiaľ je toto váš prípad, nebudete mať pri vysporiadaní BSM žiaden problém s tvrdením a doložením skutočností dôležitých pre vyporiadanie BSM. Tento prípad je však veľmi ideálny a skôr zriedkavý. 

Manželia počas manželstva fungujú často tak, že len jeden z nich sa stará o spoločný majetok, pričom druhého manžela o nakladaní so spoločným majetkom nijako neinformuje. Druhý manžel tak logicky po rozvode nemá dostatok informácií o tom, čo patrí do BSM, kde sa majetok nachádza a na čo má vlastne pri vysporiadaní BSM nárok. 

Pokiaľ ste v tejto situácii, odporúčame začať ešte pred rozvodom zhromažďovať informácie a podklady týkajúce sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov, investícií z BSM do výlučného majetku vášho partnera alebo naopak, investícií z vášho výlučného majetku do BSM

Je nevyhnutné, aby ste si uvedomili, že vysporiadanie BSM súdom je z veľkej časti práve vo vašich rukách, nakoľko súd vysporiada len taký majetok, o ktorého existencii bude mať vedomosť a bude mať za preukázané, že tento majetok je súčasťou BSM. 

Samozrejme, že o vysporiadanie BSM môžete požiadať aj v prípade, kedy nemáte k dispozícii všetky informácie a podklady. Musíte sa však pripraviť na to, že budete vo veľmi nevýhodnej situácii. Váš úspech bude závisieť od faktorov, ktoré nie je jednoduché ovplyvniť.  

Čo nezabudnúť zohľadniť pri vysporiadaní BSM 

Darovali vám rodičia peniaze, ktoré ste použili napríklad na renováciu spoločnej nehnuteľnosti? 

Alebo nadobudol váš partner už pred uzatvorením manželstva nehnuteľnosť, ktorá bola následne splácaná v priebehu manželstva, prípadne bola v priebehu manželstva rekonštruovaná zo spoločných prostriedkov? 

Aj tieto skutočnosti je potrebné pri vysporiadaní BSM zohľadniť. Ide totiž o vnesenie prostriedkov výlučného majetku jedného z manželov do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (prvý prípad) a investície z bezpodielového spoluvlastníctva manželov do výlučného majetku jedného z manželov (druhý prípad). Fakticky sa vnesenie prostriedkov do BSM alebo investície z BSM týkajú takmer všetkých BSM, avšak pri vysporiadaní sú len zriedka zohľadnené. 

Týmto dochádza k značnému znevýhodneniu jedného z manželov na úkor druhého manžela. Odporúčame vám sa vždy vopred poradiť s odborníkom, ktorý komplexne posúdi váš prípad a upozorní vás na všetky vaše nároky.  

Chcem sa poradiť ohľadom investícii a výnosov!

Ako postupovať pri vyporiadaní BSM po rozvode  

V prvom rade sa treba uistiť, čo je súčasťou vášho BSM a bude predmetom vysporiadania. Veci, ktoré nespadajú do BSM, sa pri vysporiadaní BSM nezohľadňujú (napr. nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve nie je predmetom vysporiadania BSM). Následne je potrebné zhodnotiť informácie a dôkazy, ktoré máte k dispozícii a stanoviť si na základe toho reálne ciele, ktoré chcete dosiahnuť. 

Vysporiadanie BSM je zvyčajne komplikovaný súdny spor, preto vám neodporúčame, aby ste sa v tomto súdnom konaní zastupovali sami. Pokiaľ chcete dosiahnuť spravodlivého vysporiadania BSM, budete na svojej strane potrebovať skúseného advokáta, ktorý bude bojovať na vašej strane.  

Potrebujem právne zastúpenie pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov!

Naše skúsenosti s vysporiadaním BSM 

Naša kancelária má bohaté skúsenosti s vysporiadaním BSM. Vždy sa najprv snažíme zistiť, či sú naši klienti ochotní uzatvoriť dohodu o vysporiadaní BSM, aby sme predišli zdĺhavým a zbytočným sporom. Pokiaľ tento variant neprichádza do úvahy, sme pripravení hájiť záujmy našich klientov pri vysporiadaní BSM súdom. V praxi sme sa stretli s rôznymi prípadmi: 

 • BSM, ktorého súčasťou bol aj štvornohý miláčik, 
 • vysporiadavali sme aj nákladnú hudobnú aparatúru, 
 • riešili sme BSM s veľkým množstvom nehnuteľností, 
 • v mnohých prípadoch sme sa stretli s tým, že jeden z manželov vynášal a skrýval majetok v BSM, aby nedošlo k jeho vysporiadaniu, 
 • extrémny bol aj prípad, kedy jeden z manželov založil desiatky bankových účtov za účelom odklonenia majetku z BSM

So všetkými prípadmi sme si však vždy poradili. Nechajte preto vaše BSM na nás a my urobíme všetko preto, aby ste dosiahli čo najlepšie vysporiadanie.

Mgr. Martina Lovász

Mgr. Martina Lovász

Poskytuje právne služby nie len na Slovensku, ale aj v Českej republike. Jej špecializáciou je poskytovanie právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok, nehnuteľností, trestného práva a pracovného práva. Klientom ponúka efektívne riešenia, ktoré zohľadnia nie len ich časové a finančné možnosti, ale predovšetkým ich ciele. Nebojí sa ani nekonvenčných riešení, pokiaľ sú pre klientov výhodné.
Mgr. Martina Lovász

Mgr. Martina Lovász

Poskytuje právne služby nie len na Slovensku, ale aj v Českej republike. Jej špecializáciou je poskytovanie právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok, nehnuteľností, trestného práva a pracovného práva. Klientom ponúka efektívne riešenia, ktoré zohľadnia nie len ich časové a finančné možnosti, ale predovšetkým ich ciele. Nebojí sa ani nekonvenčných riešení, pokiaľ sú pre klientov výhodné.

Zdieľať:

Prečítajte si ďalšie články

Vydržanie pozemku

Ochrana a udržanie vlastníctva nehnuteľností má dlhodobý význam pre stabilitu právnych vzťahov a ochranu majetku, aj vzhľadom na to, že vlastníctvo často presahuje mnohé generácie

Odstúpenie od zmluvy - Lovasz Legal

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy predstavuje jeden z najzávažnejších zásahov do zmluvného vzťahu, keď odstupujúca zmluvná strana nemá záujem na ďalšom plnení zo zmluvy, preto pristúpi k okamžitému ukončeniu

Ako napísať trestné oznámenie

Ako napísať trestné oznámenie?

V rámci nášho poradenstva sa často stretávame s otázkou „Ako napísať trestné oznámenie?“. Jednoduchá otázka, na ktorú máme aj jednoduchú odpoveď. Trestné oznámenie napíšte rovnako, ako keby

Napíšte nám