Občianske združenia - všetko, čo by ste o nich mali vedieť | Lovasz Legal

Občianske združenia – všetko, čo by ste o nich mali vedieť

Občianske združenie - všetko, čo by ste o nich mali vedieť

Občianske združenia sú dôležitou súčasťou občianskej spoločnosti. Vznikajú na základe záujmu skupiny občanov, ktorí sa spájajú s cieľom dosiahnuť určitý spoločenský prínos alebo vyriešiť problém vo svojej komunite, profesii alebo v spoločenskej oblasti pôsobenia. V tomto článku sa budeme zaoberať občianskymi združeniami, najmä procesom ich založenia a vzniku, ich fungovaním a pravidlami, ktoré ich ovplyvňujú.

Mám záujem o založenie občianskeho združenia!

Čo je občianske združenie

Občianske združenie je nezisková organizácia, ktorá vzniká na dobrovoľnom základe a zastrešuje záujmy skupiny ľudí s podobnými cieľmi a hodnotami. Tieto organizácie majú rôzne formy od miestnych klubov a združení až po národné a medzinárodné organizácie s veľkým dosahom. Ich cieľom sú najrôznejšie zámery, ako zlepšiť život občanov, presadzovať demokraciu, riešiť spoločenské problémy a chrániť ľudské práva.

Občianske združenia majú dôležitú úlohu v demokratickej spoločnosti. Sú jednou z možností pre aktívne zapojenie občanov do spoločenského diania a umožňujú im vyjadriť svoje názory a záujmy. Tieto organizácie zohrávajú dôležitú úlohu pri monitorovaní činnosti vlády, presadzovaní spoločenských zmien a zlepšovaní kvality života v komunite. Občianske združenia môžu tiež poskytovať služby a podporu pre zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Občianske združenie disponuje samostatnou právnou subjektivitou. Právna subjektivita je právna spôsobilosť právne (protiprávne) konať a rozumieme ňou spôsobilosť vlastným konaním a vo vlastnom mene zakladať, meniť alebo rušiť právne vzťahy. Občianske združenie disponuje spôsobilosťou mať práva a byť nositeľom povinností, spôsobilosť na právne úkony, deliktuálnu spôsobilosť a procesnú spôsobilosť. Deliktuálna spôsobilosť znamená, že združenie môže byť zodpovednostným subjektom z deliktu.1

Ako založiť občianske združenie

Založenie občianskeho združenia a jeho vznik upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Je dôležité rozlišovať medzi založením a vznikom občianskeho združenia. Založenie občianskeho združenia predstavuje prvý krok, ktorý spočíva v určení prípravného výboru, vypracovaní návrhu stanov a voľbe osôb konajúcich v mene občianskeho združenia pred jeho vznikom. Dôležité však je uvedomiť si, že vznik občianskeho združenia je podmienený registráciou občianskeho združenia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Občianske združenie teda začne právne existovať (vznikne) až zápisom do registra. Register občianskych združení neexistuje. Občianske združenia sa zapisujú do registra neziskových organizácií vedených na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy. 

Ministerstvo vnútra má povinnosť zaregistrovať každé občianske združenie, ktoré dodrží zákonom predpísané podmienky.

Návrh na registráciu občianskeho združenia podávajú minimálne 3 osoby, pričom aspoň jedna musí mať 18 rokov. Členmi združenia môžu byť aj právnické osoby. 

Návrh na registráciu občianskeho združenia musí obsahovať mená a priezviská, rodné čísla a bydliská členov. V návrhu tiež musí byť uvedené, kto z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v mene združenia. Ďalej musí obsahovať údaje o štatutárnom orgáne občianskeho združenia alebo členoch štatutárneho orgánu občianskeho združenia v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo.K návrhu na registráciu občianskeho združenia sa pripájajú aj stanovy občianskeho združenia v dvoch vyhotoveniach. Ich obsahom je:

  1. názov občianskeho združenia,
  2. sídlo,
  3. cieľ jeho činnosti,
  4. orgány občianskeho združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia,
  5. ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene,
  6. zásady hospodárenia.

Ďalej odporúčame k návrhu priložiť aj potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 66 €. V prípade, že potvrdenie nebude k návrhu priložené, k zaplateniu poplatku vyzve Ministerstvo vnútra.

Potrebujem pripraviť stanovy občianskeho združenia!

Ministerstvo vnútra registráciu odmietne, ak z predložených stanov občianskeho združenia vyplýva, že:

  1. ide o organizáciu, ktorú nie je možné založiť vo forme občianskeho združenia (t. j. politické strany a hnutia, združenia a spolky zriadené na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní, cirkvi a náboženské spoločnosti, poľovnícke združenia);
  2. stanovy nie sú v súlade so zákonom;
  3. ide o nedovolené združenie.

O odmietnutí registrácie rozhodne ministerstvo do 15 dní odo dňa začatia konania. Rozhodnutie doručí splnomocnencovi prípravného výboru. Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie nemožno podať rozklad (t. j. opravný prostriedok). Upozorňujeme, že konanie o registrácii občianskeho združenia sa začne až dňom, kedy ministerstvo obdržalo návrh, ktorý je úplný a nemá vady. To znamená, ak ministerstvo odmietne zaregistrovať občianske združenie, v odmietnutí vytkne vady návrhu a až po ich správnom a úplnom odstránení navrhovateľom začína nové konanie o registrácii.

Ak návrh obsahuje náležitosti, ministerstvo bezodkladne oznámi splnomocnencovi prípravného výboru deň začatia konania a do 15 dní vykoná registráciu. Následne zašle splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov občianskeho združenia, na ktorom vyznačí deň registrácie (tým je deň odoslania tohto dokumentu ministerstvom).

Ako funguje občianske združenie

Občianske združenia majú zvyčajne štruktúru, ktorá zahŕňa členov a vedenie. Členovia sú dobrovoľníci, ktorí zdieľajú záujem o určitú tému alebo problém a chcú sa aktívne podieľať na jeho riešení. Vedenie združenia je zodpovedné za riadenie a koordináciu činnosti organizácie. Občianske združenie má svoju vnútornú organizáciu, ktorá predpokladá určenie jej orgánov a vymedzenie ich pôsobnosti, osobitne čo sa týka spôsobilosti nadobúdať práva a brať povinnosti v mene združenia. Združenie má svoju majetkovú autonómiu a má svoj majetok, ktorý je odlišný od majetku jeho členov. Uplatňuje sa tu zásada, že za záväzky združenia ručí združenie svojím majetkom, ktorý je oddelený od majetku jeho členov. Členovia neručia za záväzky občianskeho združenia

V zmysle uvedených skutočností sa občianske združenia riadia svojimi vlastnými stanovami a internými pravidlami. Tieto dokumenty určujú štruktúru organizácie, práva a povinnosti jej členov, postupy pre rozhodovanie a ďalšie dôležité aspekty jej fungovania.

Zákon nevymedzuje presné označenie orgánov, avšak obvykle za vedenie združenia je zodpovedné predsedníctvo ako kolektívny orgán alebo predseda, riaditeľ ako samostatná osoba. Podľa počtu členov je možné uvažovať o vymedzení kompetencie valného zhromaždenia alebo členskej schôdze občianskeho združenia. Ak občianske združenie hospodári so značnými finančnými prostriedkami, ako príspevkami členov alebo externých subjektov, odporúča sa vymenovať aj kontrolný orgán vo forme dozornej rady alebo kontrolného výboru. Keďže zákon o združovaní občanov nevymedzuje kompetencie orgánov združenia, je daná relatívna voľnosť v rámci združenia, ako budú vymedzené kompetencie orgánov a nastavený rozhodovací proces. 

Občianske združenia môžu získavať finančné prostriedky z rôznych zdrojov, ako sú členské príspevky, granty, dary od členov a externých subjektov. Tieto zdroje financovania sú dôležité pre zabezpečenie činnosti občianskeho združenia a dosiahnutie jeho cieľov. Keďže občianske združenie hospodári s vlastnými prostriedkami, má pridelené daňové identifikačné číslo. V dôsledku toho patrí medzi povinnosti občianskeho združenia aj vedenie účtovníctva.

Ako získam výpis z registra občianskych združení

výpis z registra občianskych združení (oficiálny názov je výpis z registra mimovládnych neziskových organizácii) je možné požiadať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Žiadosť sa zasiela poštou alebo elektronicky. 

  • Tip od našej advokátskej kancelárie: Požiadajte o výpis z registra občianskych združení elektronicky. Je to rýchlejšie a o 50 % lacnejšie. 
Chcem poradiť ohľadom založenia občianskeho združenia!

Záver

Občianske združenia sú dôležitou súčasťou občianskej spoločnosti a majú významný prínos pre spoločenský rozvoj. To platí len vtedy, ak sú zmysluplne nastavené rozhodovacie procesy a stanovy spracované priamo pre dané občianske združenie. Odporúčame tak, aby ste nezakladali občianske združenie bez pomoci advokáta, pokiaľ s tým nemáte sami skúsenosti. V našej advokátskej kancelárii vám budeme radi nápomocní.


 1Števček, M., Dulak, A., Bajánková, J., Fečík, M., Sedlačko, F., Tomašovič, M. a kol. Občiansky zákonník I. § 1 ‒ 450. Komentár. 2. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2019

Mgr. Bc. Peter Lovász

Mgr. Bc. Peter Lovász

Má viac ako 10 ročné skúsenosti v advokácii, ktoré nadobudol nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. V svojej praxi sa venuje predovšetkým obchodnému právu, M&A, sporovej agende a právu informačných technológií. Klientov rád zastúpi pred súdmi a správnymi orgánmi, kde môže kombinovať svoje odborné znalosti s pohotovou reakciu a komunikačnými zručnosťami, pričom vyvíja značnú snahu o čo najefektívnejšie presadenie záujmov klienta.
Mgr. Bc. Peter Lovász

Mgr. Bc. Peter Lovász

Má viac ako 10 ročné skúsenosti v advokácii, ktoré nadobudol nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. V svojej praxi sa venuje predovšetkým obchodnému právu, M&A, sporovej agende a právu informačných technológií. Klientov rád zastúpi pred súdmi a správnymi orgánmi, kde môže kombinovať svoje odborné znalosti s pohotovou reakciu a komunikačnými zručnosťami, pričom vyvíja značnú snahu o čo najefektívnejšie presadenie záujmov klienta.

Zdieľať:

Prečítajte si ďalšie články

Vydržanie pozemku

Ochrana a udržanie vlastníctva nehnuteľností má dlhodobý význam pre stabilitu právnych vzťahov a ochranu majetku, aj vzhľadom na to, že vlastníctvo často presahuje mnohé generácie

Odstúpenie od zmluvy - Lovasz Legal

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy predstavuje jeden z najzávažnejších zásahov do zmluvného vzťahu, keď odstupujúca zmluvná strana nemá záujem na ďalšom plnení zo zmluvy, preto pristúpi k okamžitému ukončeniu

Ako napísať trestné oznámenie

Ako napísať trestné oznámenie?

V rámci nášho poradenstva sa často stretávame s otázkou „Ako napísať trestné oznámenie?“. Jednoduchá otázka, na ktorú máme aj jednoduchú odpoveď. Trestné oznámenie napíšte rovnako, ako keby

Napíšte nám