Čo by ste mali vedieť pred rozvodom | Lovász Legal

Čo by ste mali vedieť pred tým, než sa rozhodnete rozviesť 

Neklape vám to v manželstve? Snažili ste sa nájsť spoločnú cestu, ale nevyšlo to a teraz neviete, ako manželstvo ukončiť a čo všetko je potrebné vyriešiť? Advokáti z advokátskej kancelárie LOVÁSZ LEGAL pre vás pripravili súhrn najdôležitejších informácií týkajúcich sa rozvodu manželstva. 

Jediným spôsobom, ako ukončiť manželstvo počas života oboch manželov, je rozvod. Platne uzavreté manželstvo môže rozviesť len súd na návrh jedného z manželov. Manželstvo sa rozvádza právoplatným rozhodnutím súdu. 

 • Upozornenie od našej advokátskej kancelárie: Klienti sa často mylne domnievajú, že sú rozvedení odo dňa, kedy súd vyhlásil rozhodnutie, že sa manželstvo rozvádza. V skutočnosti však k ukončeniu manželstva dochádza až právoplatným súdnym rozhodnutím, ktorým bolo manželstvo rozvedené. 

Ako podať žiadosť o rozvod 

Príprava návrhu na rozvod (hovorovo taktiež rozvodové papiere alebo žiadosť o rozvod) je prvým krokom k úspešnému rozvodu manželstva. Návrh na rozvod môžete vypracovať sami, alebo môžete osloviť našu advokátsku kanceláriu, ktorá pre vás návrh vypracuje a prípadne aj kompletne zastreší rozvod vášho manželstva. 

Návrh na rozvod manželstva sa podáva miestne príslušnému súdu, ktorým je: 

 1. súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak má v obvode tohto súdu aj naďalej bydlisko aspoň jeden z nich, 
 2. pokiaľ nie sú splnené podmienky podľa písm. a), je príslušný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal, 
 3. v prípade, že sú varianty podľa písm. a) i b) vylúčené, je miestne príslušným súdom všeobecný súd navrhovateľa. 

Miesto, kde sú manželia prihlásení na trvalý pobyt, sa nemusí zhodovať s ich bydliskom. Rozhodujúce je miesto, kde sa skutočne zdržiavali s úmyslom trvalo tam žiť. 

Príklad určenia miestnej príslušnosti 

Manželia spoločne žili v byte v Bratislave. Manželstvo im však prestalo fungovať. Manželka sa rozhodla, že sa natrvalo vráti do Banskej Bystrice, odkiaľ pochádza. Manžel sa presťahoval za prácou do Viedne. Ktorý súd bude miestne príslušný? 

Variant a) nie je možné použiť, nakoľko ani jeden z manželov ku dňu podania návrhu na rozvod nemá bydlisko v obvode Mestského súdu Bratislava II (ten je príslušný za rodinnoprávnu agendu). Variant b) taktiež nie je možné použiť, keďže manžel sa odsťahoval do zahraničia a nemá tak na Slovensku bydlisko a ani miestne príslušný súd. Príslušným tak bude súd podľa variantu c), a to Okresný súd Banská Bystrica. 

Návrh musí obsahovať všeobecné náležitosti podania, a teda: 

 • označenie účastníkov (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, občianstvo),
 • určenie súdu, ku ktorému podanie smeruje, 
 • označenie veci, ktorej sa týka, 
 • podpis, 
 • pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a musí byť zjavné, čoho sa navrhovateľ domáha. 

V prípade, že by v návrhu boli nejasnosti, súd vyzve navrhovateľa, aby návrh opravil alebo doplnil. K návrhu treba pripojiť listinné prílohy ako napríklad sobášny list, prípadne rodné listy detí. 

Návrh je možné urobiť v elektronickej aj listinnej podobe. Návrh na rozvod podlieha poplatkovej povinnosti. V prípade elektronického podania je súdny poplatok 33 eur, v prípade listinného podania 66 eur. 

 • Tip od našej advokátskej kancelárie: Ak uhradíte e-kolok vopred a priložíte ho k návrhu na rozvod, nebudete musieť čakať na výzvu súdu na zaplatenie súdneho poplatku a urýchlite tak rozvodové konanie.  

Návrh na súd posielajte vždy v dvoch vyhotoveniach a ak máte deti, tak v troch vyhotoveniach (v tomto prípade ide jeden návrh kolíznemu opatrovníkovi). Ak sa podáva návrh elektronicky, zasielate len jeden návrh. 

Potrebujem pripraviť rozvodové papiere! Poraďte sa s advokátom

Dôvody na rozvod

Na Slovensku neexistuje na rozvod manželstva právny nárok. To znamená, že je výlučne na posúdení súdu, či manželstvo rozvedie alebo nie. Súd posudzuje, či nastal tzv. kvalifikovaný rozvrat manželstva, tzn. či manželstvo už viac neplní svoj účel a funkciu (napr. sociálnu, ekonomickú, biologickú a výchovnú) a nie je ani možné očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Súd skúma: 

 • či manželia žijú spolu ako rodina, 
 • či manželia hospodária spoločne a ako prispievajú na uspokojenie rodinných potrieb,
 • či manželia žijú spolu intímne, resp. či niektorý z nich nežije intímne s iným partnerom,
 • či spoločne vychovávajú deti.

Pri konaní o rozvode manželstva sa uplatňuje vyšetrovací princíp. To znamená, že súd má povinnosť vyhľadávať a vykonať dôkazy, aj keď ich účastníci nenavrhli, s cieľom zistiť skutočný stav veci. 

Zároveň zákonodarca stanovuje súdom povinnosť viesť účastníkov k zmiereniu a odstráneniu príčin rozvratu, samozrejme, vždy s prihliadnutím na konkrétne okolnosti každého prípadu. Súd môže tiež vyzvať účastníkov, aby sa o zmierne riešenie pokúsili mediáciou

 • Tip od našej advokátskej kancelárie: Často sa v praxi stretávame s tým, že klienti nechcú v návrhu na rozvod uvádzať skutočný dôvod rozvodu. Žiaden problém. Je možné uviesť všeobecné dôvody, napr. účastníci majú odlišné názory na vedenie rodinného života, prestali si rozumieť a čím ďalej tým viac si uvedomujú rozdielne názory na podstatné veci týkajúce sa partnerského a rodinného života, nie je možné očakávať obnovenie manželského spolužitia. 

Rozvod manželstva s maloletými deťmi 

Pokiaľ máte s manželom spoločné maloleté deti, bude súd povinne rozhodovať aj o úprave rodičovských práv a povinností k deťom na čas po rozvode. Súd určí: 

 • starostlivosť o maloleté dieťa – či sa maloletý zveruje do osobnej starostlivosti matky/otca, do striedavej starostlivosti oboch rodičov alebo do spoločnej starostlivosti oboch rodičov, 
 • kto bude zastupovať maloletého a spravovať jeho majetok – spravidla maloletého zastupujú a spravujú jeho majetok obaja rodičia, 
 • výživné – výška výživného sa určuje primárne podľa životnej úrovne rodičov (výška výdavkov na uspokojenie potrieb dieťaťa je pre stanovenie výživného až druhoradým kritériom),  
 • styk s rodičmi – pokiaľ je potrebné, určí súd i styk s druhým rodičom (nie je podmienkou). 
Potrebujem pomôcť s výberom formy starostlivosti, stanovením výživného alebo úpravou styku. Poraďte sa s advokátom

Manželia však nemusia nechávať osud svojich detí v rukách súdu a môžu sa na úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom dohodnúť. Dohoda podlieha schváleniu súdu, pričom súd dohodu rodičov uprednostní pred autoritatívnym rozhodnutím. Jedinou podmienkou pre schválenie dohody je, aby dohoda bola v najlepšom záujme dieťaťa. Rodičia môžu dohodu uzatvoriť kedykoľvek až do momentu vyhlásenia rozhodnutia súdu. 

 • Tip od našej advokátskej kancelárie: Pokiaľ je to možné, odporúčame klientom, aby sa na právach a povinnostiach k maloletým dohodli. Súd pri svojom autoritatívnom rozhodovaní totiž následne nerieši, či vám jeho rozhodnutie vyhovuje alebo nie. Jeho hlavným cieľom je najlepší záujem dieťaťa. 

Aby sa predišlo kolízii záujmov rodičov a dieťaťa, súd ustanovuje na konanie maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka. Funkciu kolízneho opatrovníka plní orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, tzn. príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Po právoplatnom rozsudku o rozvode manželstva

Do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva môže manžel, ktorý pri uzatvorení manželstva prijal priezvisko druhého manžela, oznámiť matričnému úradu, že prijíma späť svoje predošlé priezvisko. 

Po skončení konania o rozvode manželov prichádza na rad taktiež rozdelenie majetku po rozvode. Bližšie informácie k vyporiadaniu BSM nájdete v našom článku Na čo nezabudnúť pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Mám záujem o zastúpenie pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Poraďte sa s advokátom

Záver 

V rozvodovom konaní nie je povinné zastúpenie advokátom. Je teda ponechané na vašom uvážení, či sa do rozvodu chcete pustiť sami alebo si nájdete skúseného rozvodového právnika, ktorý za vás vyrieši všetky záležitosti spojené s rozvodom a v ideálnom prípade poradí, ako postupovať pri vyporiadaní majetku po rozvode.

Mgr. Martina Lovász

Mgr. Martina Lovász

Poskytuje právne služby nie len na Slovensku, ale aj v Českej republike. Jej špecializáciou je poskytovanie právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok, nehnuteľností, trestného práva a pracovného práva. Klientom ponúka efektívne riešenia, ktoré zohľadnia nie len ich časové a finančné možnosti, ale predovšetkým ich ciele. Nebojí sa ani nekonvenčných riešení, pokiaľ sú pre klientov výhodné.
Mgr. Martina Lovász

Mgr. Martina Lovász

Poskytuje právne služby nie len na Slovensku, ale aj v Českej republike. Jej špecializáciou je poskytovanie právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok, nehnuteľností, trestného práva a pracovného práva. Klientom ponúka efektívne riešenia, ktoré zohľadnia nie len ich časové a finančné možnosti, ale predovšetkým ich ciele. Nebojí sa ani nekonvenčných riešení, pokiaľ sú pre klientov výhodné.

Zdieľať:

Prečítajte si ďalšie články

Vydržanie pozemku

Ochrana a udržanie vlastníctva nehnuteľností má dlhodobý význam pre stabilitu právnych vzťahov a ochranu majetku, aj vzhľadom na to, že vlastníctvo často presahuje mnohé generácie

Odstúpenie od zmluvy - Lovasz Legal

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy predstavuje jeden z najzávažnejších zásahov do zmluvného vzťahu, keď odstupujúca zmluvná strana nemá záujem na ďalšom plnení zo zmluvy, preto pristúpi k okamžitému ukončeniu

Ako napísať trestné oznámenie

Ako napísať trestné oznámenie?

V rámci nášho poradenstva sa často stretávame s otázkou „Ako napísať trestné oznámenie?“. Jednoduchá otázka, na ktorú máme aj jednoduchú odpoveď. Trestné oznámenie napíšte rovnako, ako keby

Napíšte nám