Slovenský pozemkový fond spustil od 1. januára 2023 novú službu, ktorá spočíva v pravidelnom zverejňovaní zoznamu nezistených vlastníkov.

Ako sa dostať k majetku?

Slovenský pozemkový fond (SPF) spustil od 1. januára 2023 novú službu, ktorá spočíva v pravidelnom zverejňovaní zoznamu nezistených vlastníkov.

Podľa webovej stránky SPF, zoznam má informatívny charakter a údaje pochádzajú z katastra nehnuteľností. Potencionálni majitelia alebo dediči pôdy si tak môžu vyhľadať vlastníctvo po svojich predkoch. Slovenský pozemkový fond tak koná kvôli zvýšeniu transparentnosti a v skutočnom záujme o ochranu práv nezistených vlastníkov pôdy.

V našom príspevku prinášame návod, ako so zverejnenou informáciou naložiť.

Chcem nájsť pozemky po mojich predkoch!

Prečo nie sú identifikovaní vlastníci pozemkov?

V dôsledku spoločenských zmien po roku 1989 v Slovenskej republike vznikla potreba usporiadať vlastnícke práva k pozemkom, ktoré boli od roku 1948 postupne zoštátňované. Začiatkom 90-tych rokov 20. storočia boli prijaté nové právne predpisy, ktorých cieľom bola reštitúcia, vytvorenie novej evidencie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v podobe katastra nehnuteľností a usporiadanie vlastníckych práv. Pôvodným zámerom zákonodarcu bolo, aby sa jednotliví vlastníci alebo ich dedičia prihlásili a preukázali vlastnícke právoparcelám, ktoré boli v ich vlastníctve alebo vo vlastníctve ich predkov do roku 1948. Táto počiatočná iniciatíva sa ukázala ako vysoko neefektívna, nakoľko potomkovia často už zabudli, čo vlastnili starí rodičia, alebo počas rokov sa rodina presťahovala do zahraničia a stratila záujem o pozemky v Slovenskej republike.

Preto bolo iniciované konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim. Na základe tohto konania vznikol register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), ktorý sa ako verejná listina zapisuje do katastra. Podkladom k obnoveniu evidencie pozemkov boli staré pozemkové knihy a listiny, ktoré častokrát neobsahovali všetky údaje o niekdajších vlastníkoch.

Takto sa zjednodušene povedané mohlo stať, že v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva objavili „nezistení vlastníci“ alebo „neznámi vlastníci“, ktorí sa o svoje vlastníctvo neprihlásili, takisto sa neozvali ani ich potomkovia.

Kto je neznámy vlastník alebo nezistený vlastník?

Praktickým výsledkom toho, keď sa o svoje vlastníctvo neprihlásil pôvodný vlastník ani jeho potomkovia je, že v katastri nehnuteľností je na listoch vlastníctva zapísaný mŕtvy vlastník pozemku, označený menom a priezviskom, v lepšom prípade dátumom narodenia alebo úmrtia. V praxi sa však stretávame aj s tým, že vlastník je identifikovaný menom, priezviskom a rodinnými väzbami (napr. Alžbeta Slováková, manž. Jána alebo Imrich Veľký, brat Františka a Vincenta).

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že vlastník nemá len oprávnenia, ale aj povinnosti (vlastníctvo zaväzuje). Ako však môže niekto nakladať so svojim vlastníctvom, resp. plniť z toho vyplývajúce povinnosti, ak o svojom vlastníckom práve ani nevie? Za týmto účelom zákon upravuje kompetencie Slovenského pozemkového fondu, ktorý zastupuje nezistených vlastníkov pozemkov.

Táto skutočnosť sa zaznamenáva aj na liste vlastníctva, kde pri nezistených vlastníkoch je uvedené, že ich podiely spravuje SPF a takisto ich zastupuje v konaní o pozemkových úpravách a súdnych konaniach. K predmetnej kompetencii Slovenského pozemkového fondu bolo potrebné pristúpiť aj preto, aby nezistení vlastníci netvorili prekážku v rôznych správnych alebo súdnych konaniach.

Nezistený vlastník by mohol byť problémom napríklad pri výstavbe diaľnice alebo verejnoprospešnej stavby, kde by muselo dôjsť k vyvlastneniu, avšak príslušný orgán štátu by nemal s kým konať. V tomto prípade nezisteného vlastníka zastupuje práve SPF.

Ak by došlo k vyvlastneniu a vlastník alebo dedič sa objavia neskôr, v zásade o nič neprichádzajú. Finančné prostriedky získané vo vyvlastňovacom konaní ako náhrada sú uložené na depozitnom účte Slovenského pozemkového fondu. Po dodatočnom dedičskom konaní je postačujúce požiadať o ich vyplatenie.

Keďže Slovenský pozemkový fond nemá na vybavenie vecí zákonnú lehotu, niekedy je potrebné len urgovať, aby boli finančné prostriedky vyplatené čo najskôr.

Poraďte sa s advokátom ohľadom dodatočného dedičského konania!

Ako funguje zverejnený zoznam neznámych vlastníkov?

Neznámych vlastníkov nájdete na webovom sídle Slovenského pozemkového fondu: https://pozfond.sk/verejny-pristup-k-informaciam/zoznam-nezistenych-vlastnikov/

Zoznam je kvôli jeho rozsahu rozdelený do siedmych súborov podľa katastrálnych území v abecednom zozname. V dokumentoch môžete nájsť svojich predkov podľa katastrálneho územia, alebo môžete hľadať podľa mena. Vysporiadanie pozemkov po predkoch sa týmto spôsobom zjednoduší predovšetkým v základnom kroku, čo je identifikácia pozemkov.

Ako ďalej postupovať?

Keď ste boli pri hľadaní úspešní a našli ste v zozname nezistených Vášho predka, nie je možné jednoduchým krokom dať prepísať nehnuteľnosti na seba.

Bude potrebné podať návrh na súd, aby bolo zahájené dodatočné dedičské konanie po Vašich predkoch, pričom nie je vylúčené otvorenie viacerých dedičských konaní (napr. po starých rodičoch a zároveň po rodičoch), aby mohli byť pozemky riadne prededené. Dodatočne nájdené pozemky sa považujú za novoobjavený majetok po zomrelom.

V rámci návrhu na zahájenie dodatočného dedičského konania odporúčame predložiť doklady, ktorými preukážete dedičský titul (uznesenia o dedičstve) a identifikačné údaje, v zmysle ktorých zápis vlastníckeho práva k danému pozemku svedčí v prospech Vašich predkov.

Obnovenie dedičského konania je spoplatnená súdnym poplatkom v dedičskom konaní, pričom pre výšku súdneho poplatku je rozhodujúca čistá hodnota dedičstva, ktorá sa určuje podľa súpisu majetku a dlhov poručiteľa. Porovnaním majetku a dlhov sa zistí čistá hodnota dedičstva ku dňu smrti poručiteľa.

Chcem nájsť pozemky po mojich predkoch!

Nikoho som nenašiel

Ak ste v zozname vlastníkov nenašli svojich predkov, nemusíte to vzdávať. Slovenský pozemkový fond podľa vlastného vyjadrenia v rámci zvýšenej transparentnosti a skutočného záujmu o ochranu práv nezistených vlastníkov pôdy bude vždy dvakrát ročne zverejňovať ich zoznam.

V dôsledku uvedených skutočností sa môžeme domnievať, že zoznam bude postupne aktualizovaný o nové mená a v budúcnosti sa môžu vyskytnúť mená a údaje, ktoré v predchádzajúcich zoznamoch neboli zverejnené.

Aj keď ste v zozname svojich predkov nenašli, neznamená to automaticky, že boli všetky nehnuteľnosti v ich vlastníctve riadne prededené. V tomto prípade sa oplatí, vyhľadať vlastných predkov manuálne po jednotlivých katastrálnych územiach prostredníctvom verejne dostupných vyhľadávacích mechanizmov Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktoré sme prezentovali v článku „Ako zistím, čo vlastním“. Pokiaľ si s tým nebudete vedieť poradiť, radi vám s tým pomôžeme.

Naša kancelária vám rada pomôže nie len s vyhľadaním pozemkov, ale aj s prípadným dodatočným dedičským konaním, prípravou zmlúv a pod.

Mgr. Bc. Peter Lovász

Mgr. Bc. Peter Lovász

Má viac ako 10 ročné skúsenosti v advokácii, ktoré nadobudol nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. V svojej praxi sa venuje predovšetkým obchodnému právu, M&A, sporovej agende a právu informačných technológií. Klientov rád zastúpi pred súdmi a správnymi orgánmi, kde môže kombinovať svoje odborné znalosti s pohotovou reakciu a komunikačnými zručnosťami, pričom vyvíja značnú snahu o čo najefektívnejšie presadenie záujmov klienta.
Mgr. Bc. Peter Lovász

Mgr. Bc. Peter Lovász

Má viac ako 10 ročné skúsenosti v advokácii, ktoré nadobudol nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. V svojej praxi sa venuje predovšetkým obchodnému právu, M&A, sporovej agende a právu informačných technológií. Klientov rád zastúpi pred súdmi a správnymi orgánmi, kde môže kombinovať svoje odborné znalosti s pohotovou reakciu a komunikačnými zručnosťami, pričom vyvíja značnú snahu o čo najefektívnejšie presadenie záujmov klienta.

Zdieľať:

Prečítajte si ďalšie články

Vydržanie pozemku

Ochrana a udržanie vlastníctva nehnuteľností má dlhodobý význam pre stabilitu právnych vzťahov a ochranu majetku, aj vzhľadom na to, že vlastníctvo často presahuje mnohé generácie

Odstúpenie od zmluvy - Lovasz Legal

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy predstavuje jeden z najzávažnejších zásahov do zmluvného vzťahu, keď odstupujúca zmluvná strana nemá záujem na ďalšom plnení zo zmluvy, preto pristúpi k okamžitému ukončeniu

Ako napísať trestné oznámenie

Ako napísať trestné oznámenie?

V rámci nášho poradenstva sa často stretávame s otázkou „Ako napísať trestné oznámenie?“. Jednoduchá otázka, na ktorú máme aj jednoduchú odpoveď. Trestné oznámenie napíšte rovnako, ako keby

Napíšte nám