« Späť na Právnicky prekladač

List vlastníctva je verejná listina obsahujúca súpis nehnuteľností, ktoré v danom katastrálnom území vlastní konkrétny vlastník či spoluvlastníci, pričom táto listina preukazuje ich vlastnícke právo k predmetným nehnuteľnostiam. 

Aké údaje sú uvedené na liste vlastníctva

List vlastníctva obsahuje číslo listu vlastníctva, obec, okres a katastrálne územie, v ktorom sa predmetné nehnuteľnosti nachádzajú. Ďalej je list vlastníctva rozdelený do troch častí: 

Táto časť obsahuje nie len zoznam všetkých nehnuteľností, evidovaných na danom liste vlastníctva, ale aj údaje o nich, tzn. parcelné číslo, výmeru, druh pozemku, spôsob využívania, popis stavby a pod. 

V tejto časti sa evidujú údaje o vlastníkoch, spoluvlastníckych podieloch, tituloch nadobudnutia, správcovi, nájomcovi alebo inej oprávnenej osoby. 

V poslednej časti nájdeme údaje o vecných bremenách, záložných právach, predkupných a iných právach, ktoré boli dohodnuté ako vecné práva. 

Listy vlastníctva sú verejne dostupné na stránkach katastra nehnuteľností. Presný postup, ako ich môžete vyhľadať, nájdete v našom článku „Ako zistím čo vlastním“. Dajte si však pozor, že list vlastníctva, ktorý je verejne dostupný na internete, neslúži na právne účely.

« Späť na Právnicky prekladač