« Späť na Právnicky slovník

Oficiálne definície podľa katastrálneho zákona 

Podľa ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. katastrálny zákon sa parcelou rozumie geometrické určenie a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape, v mape určeného operátu alebo v geometrickom pláne s vyznačením jej parcelného čísla. V rovnakom ustanovení potom môžete nájsť aj definíciu pozemku, ktorým sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku.

Zjednodušené definície 

Obe definície je možné zjednodušiť nasledovne: 

Pozemkom je časť zemského povrchu oddelená od ostatných pozemkov hranicou. 

Parcelou je zobrazenie časti zemského povrchu v katastrálnej mape.

Je pozemok a parcela to isté? 

Nie, nie je. Parcela môže zobrazovať jeden pozemok, viacej pozemkov alebo len určitú časť pozemku. 

Ako rozlišujeme parcely

Parcely rozdeľujeme na parcely registra C a E. Bližšie k tomuto rozdeleniu nájdete v našom príspevku „Rozdiel medzi parcelami registra C a E“. 

Parcelné číslo 

Parcelne číslo je identifikačne číselné označenie parcely. Používa sa predovšetkým k presnej identifikácii konkrétnej parcely v katastri nehnuteľností, katastrálnej mape a v ďalších prípadoch.

Číslo parcely nájdete v katastri nehnuteľností, a to jak v katastrálnej mape, tak aj na konkrétnom liste vlastníctva. Kataster nehnuteľností je verejne prístupný na stránke https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster. Ako vyhľadávať v katastri nehnuteľností sme bližšie rozobrali v našom článku „Ako zistím čo vlastním“.

« Späť na Právnicky slovník