« Späť na Právnicky slovník

Skratka ZBGIS znamená Základná báza pre geografický a informačný systém. Mapový klient ZBGIS je webová mapová aplikácia, ktorá slúži na interaktívnu prácu s údajmi ZBGIS, digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, registrom adries, registrom pôdy LPIS, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu ako aj s digitálnym modelom reliéfu (terénu), ortofotosnímkami a geografickými názvami. Je to komplexný nástroj pre zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov a mapových služieb ZBGIS a ESKN.  Všetky tieto údaje sú sprístupnené bezplatne.

Mapové služby ZBGIS a ESKN 

Sú to online služby sprístupňujúce referenčné priestorové údaje ZBGIS a KN na národnej úrovni. 

Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZB GIS) je priestorovou objektovo orientovanou bázou údajov, ktorá je referenčným základom národnej infraštruktúry priestorových informácií. Vytvára lokalizačný a geometrický základ pre tvorbu tematických nadstavbových geografických informačných systémov a je záväzný pre tvorbu štátnych základných a štátnych tematických mapových diel. Účelom budovania ZBGIS je vytvorenie základu relevantných priestorových informácií o území SR v systéme umožňujúcom ich uchovávanie, aktualizáciu, manipuláciu, analýzy a zobrazovanie.

Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN) poskytuje služby na vyhľadávanie informácií o nehnuteľnostiach, vlastníkoch a právach k nehnuteľnostiam, umožňuje elektronickým spôsobom vykonať katastrálne podania, ako je návrh na vklad, záznam, opravu chyby a podobne, elektronicky vyžiadať informácie z katastra nehnuteľností, ako napríklad výpis z listu vlastníctva či kópiu z katastrálnej mapy na právne účely a aj rôzne ďalšie služby.

« Späť na Právnicky slovník