Mimoriadna a alternatívna vojenská služba | Lovasz Legal

Mimoriadna a alternatívna vojenská služba

Branná povinnosť 

Branná povinnosť je upravená v zákone 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti. Branná povinnosť je povinnosť osoby podrobiť sa odvodu v čase vojny alebo vojenského stavu. Branná povinnosť vzniká zo zákona osobám, ktoré sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, majú mužské pohlavie a trvalý pobyt na našom území, v tom roku keď dovŕšia 19 rokov.

Na príklade to vyzerá tak, že ak Martin dovŕšil 19 rokov 09.10.2022, branná povinnosť mu vznikne už 01.01.2022. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky na vznik brannej povinnosti ako napr. cudzinci, ženy, štátni občania SR s pobytom mimo územia SR, môžu túto povinnosť dobrovoľne prebrať. Jedine osoby, ktoré nedosiahli vekový limit, nemôžu ani dobrovoľne prevziať brannú povinnosť.

Mimoriadna a alternatívna služba

Následne po odvode sa vykonáva buď mimoriadna alebo alternatívna služba. Ten, kto vykonáva mimoriadnu službu, počas vojny bojuje na mieste konfliktu.  Alternatívnu službu upravuje zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu a jej obsahom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, civilná ochrana obyvateľstva, opatrenie hospodárskej mobilizácie a poskytovanie služieb zabezpečujúcich činnosť ozbrojených síl Slovenskej republiky. Alternatívnu službu vykonávajú osoby, ktoré odopreli vykonávať mimoriadnu službu.

Odopretie služby

Výkon mimoriadnej služby je možné odoprieť pre rozpor so svedomím alebo náboženským vyznaním a len v čase bezpečnosti. Ak je registrovaný občan v rámci odvodu posúdený ako spôsobilý na výkon mimoriadnej služby a je odvedený, nemá už možnosť legálne sa jej výkonu vyhnúť, proti rozhodnutiu, ktorým bol občan odvedený, sa podľa zákona nemôže ani odvolať a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné ani súdom.

Výkon mimoriadnej služby možno odoprieť písomným vyhlásením adresovaným okresnému úradu v sídle kraja podľa miesta trvalého pobytu. Buď: 

– v priebehu roku, v ktorom osobe vznikla branná povinnosť,

– v ďalších rokoch je možné odoprieť mimoriadnu službu len v priebehu mesiaca január, a to až do zániku brannej povinnosti.

Vyhlásenie možno vziať späť, ak však občan vezme vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby späť, nemôže ho už opätovne urobiť.

Vyhlásenie musí obsahovať: 

  • meno a priezvisko,
  • dátum a miesto narodenia,
  • rodné číslo,
  • adresu trvalého a prechodného pobytu,
  • povolanie,
  • dôvod odopretia výkonu mimoriadnej služby (napr. výhrada v svedomí).

Musí byť podpísané osvedčeným podpisom.Vyhýbanie sa brannej povinnosti je trestným činom. Ak by ste zámerne seba alebo iného urobili trvalo alebo dočasne nespôsobilým alebo menej spôsobilým na plnenie brannej povinnosti (psychicky alebo fyzicky), dopúšťate sa trestnéhočinu marenia spôsobilosti na službu podľa ust. § 379 Trestného zákona.

Tak isto sa trestného činu dopúšťa ten, kto sa neustanoví na odvod alebo sa nepodrobí lekárskemu vyšetreniu v úmysle nesplniť svoju odvodnú povinnosť a taktiež osoba ktorá sa dopustí machinácií v úmysle dosiahnuť úľavy v plnení brannej povinnosti. Machináciami sa rozumejú najmä podvodné konania ako podplácanie, falšovanie, predstierane choroby a pod.

Stiahnite si vzor – Odopretie výkonu mimoriadnej služby [.docx]
Mgr. Bc. Peter Lovász

Mgr. Bc. Peter Lovász

Má viac ako 10 ročné skúsenosti v advokácii, ktoré nadobudol nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. V svojej praxi sa venuje predovšetkým obchodnému právu, M&A, sporovej agende a právu informačných technológií. Klientov rád zastúpi pred súdmi a správnymi orgánmi, kde môže kombinovať svoje odborné znalosti s pohotovou reakciu a komunikačnými zručnosťami, pričom vyvíja značnú snahu o čo najefektívnejšie presadenie záujmov klienta.
Mgr. Bc. Peter Lovász

Mgr. Bc. Peter Lovász

Má viac ako 10 ročné skúsenosti v advokácii, ktoré nadobudol nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. V svojej praxi sa venuje predovšetkým obchodnému právu, M&A, sporovej agende a právu informačných technológií. Klientov rád zastúpi pred súdmi a správnymi orgánmi, kde môže kombinovať svoje odborné znalosti s pohotovou reakciu a komunikačnými zručnosťami, pričom vyvíja značnú snahu o čo najefektívnejšie presadenie záujmov klienta.

Zdieľať:

Prečítajte si ďalšie články

Vydržanie pozemku

Ochrana a udržanie vlastníctva nehnuteľností má dlhodobý význam pre stabilitu právnych vzťahov a ochranu majetku, aj vzhľadom na to, že vlastníctvo často presahuje mnohé generácie

Odstúpenie od zmluvy - Lovasz Legal

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy predstavuje jeden z najzávažnejších zásahov do zmluvného vzťahu, keď odstupujúca zmluvná strana nemá záujem na ďalšom plnení zo zmluvy, preto pristúpi k okamžitému ukončeniu

Ako napísať trestné oznámenie

Ako napísať trestné oznámenie?

V rámci nášho poradenstva sa často stretávame s otázkou „Ako napísať trestné oznámenie?“. Jednoduchá otázka, na ktorú máme aj jednoduchú odpoveď. Trestné oznámenie napíšte rovnako, ako keby

Napíšte nám