Som v núdzi | Lovasz Legal

Ste v práve, ale svoje právo
neviete presadiť?

Som v núdzi

Podeľte sa
o príbeh

Každý z nás sa môže dostať do situácie, kedy si nebude vedieť rady so svojim problémom, bude potrebovať pomoc advokáta, ale nebude mať dostatok finančných prostriedkov na to, aby si mohol dovoliť platenú právnu pomoc. Ak máte pocit, že ste v beznádejnej situácii, podeľte sa s nami o Váš príbeh a my každý mesiac vyberieme jedného z Vás a poskytneme mu bezplatnú právnu pomoc. 

V bežnom živote, ale aj pri svojej práci, sme sa v ostatnom období často stretli s nepríjemnou skutočnosťou, keď silnejšie subjekty využili neznalosť práva. Pritom sa jedná o záležitosti, pri ktorých vybavovaní sa právne zastúpenie nielenže nevyžaduje, ale sa ani nepredpokladá (napr. žiadosť o invalidný dôchodok, príspevok na bývanie a pod.). Rozhodli sme sa preto, že v rámci našich možností ponúkneme pomoc osobám v núdzi.

Pravidlá pre prihlásenie sú nasledujúce:

Ak spĺňate uvedené kritériá, pošlite nám e-mail na adresu pomoc@lovaszlegal.com. V e-maile nám čo najpresnejšie popíšte Váš právny problém, uveďte aké kroky ste už učinili, aký je Váš cieľ, a prečo ste toho názoru, že by sme Vám mali pomôcť. Na záver nezabudnite uviesť Vaše kontaktné údaje.

01

Fyzická osoba

Ste fyzická osoba (napr. rodič starajúci sa o dieťa sám, dôchodca, žiadateľ o starobný či invalidný dôchodok a pod.).

02

Právny problém

Máte právny problém, ktorý ste si nespôsobili vlastným zavinením a nedbalosťou.

03

Financie

Preukázateľne nemáte dostatočné finančné prostriedky na platenú právnu pomoc.

04

Bezvýsledné riešenie problému

Disponujete dokladom, že ste problém skúsili riešiť sami, avšak bezvýsledne (elektronická komunikácia, oficiálna listová korešpondencia a pod.).

Som v núdzi

Podmienky
a upozornenia

  • Advokátska kancelária zváži výber klienta podľa pracovnej zaťaženosti.
  • Advokátska kancelária nie je povinná akceptovať klienta, ak je daný niektorý z dôvodov na odmietnutie poskytovania právnych služieb podľa zákona o advokácii. 
  • Nevybraný potenciálny klient nemá nárok na odpoveď či akúkoľvek reakciu. 
  • Poskytnuté osobné a kontaktné údaje budú vymazané z interných systémov kancelárie vždy ku koncu kalendárneho mesiaca.  
  • Vybraný klient bude začiatkom nasledujúceho kalendárneho mesiaca vyrozumený a bude s ním dohodnutý ďalší postup právneho zastupovania. 
  • Vybraný klient súhlasí, aby jeho prípad, postup právneho zastupovania a výsledok právneho zastupovania boli v anonymizovanej verzii, bez akýchkoľvek identifikačných údajov osoby, nehnuteľnosti alebo veci zverejnené na webovom sídle a profiloch advokátskej kancelárie. 
  • Ak plynie klientovi požadujúceho bezplatnú právnu pomoc lehota ešte pred prevzatím právneho zastupovania kanceláriou, advokátska kancelária nie je zodpovedná za dodržanie lehoty a nenesie následky spojené s márnym uplynutím lehoty. 
  • Ak počas právneho zastúpenia vzniknú hotové náklady, bude klient o týchto nákladoch vopred poučený a tieto náklady znáša sám (súdny poplatok, správny poplatok a pod.). 
  • Pomoc v núdzi sa vzťahuje výlučne na právne problémy podľa českého a slovenského práva.  
  • V prípade potreby rýchlej právnej pomoci (najmä s ohľadom na prípadné lehoty), ak potenciálny klient nedostane vyrozumenie od advokátskej kancelárie, odporúčame obrátiť sa na centrum právnej pomoci.