« Späť na Právnicky slovník

Správne poplatky sú poplatky, ktoré sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych archívov, uznaných vzdelávacích inštitúcií, DataCentra a správcu informačného systému dátového centra obcí. 

Poplatky sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo na pobočke zahraničnej banky. V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak správny orgán má pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 Eur. Sadzobník všetkých správnych poplatkov sa nachádza v zákone č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch.

Príklad 

Správny poplatok môžete v prípade nevyužitia vrátiť:

  1. V hotovosti na ktorejkoľvek pošte, ak suma poplatku / výdavku neprevyšuje sumu
    300,- €.
    • odovzdaním potvrdenia o úhrade poplatku, alebo potvrdenia pre vyplatenie výdavku,
    • predložením platného dokladu totožnosti napr. občianskeho preukazu. 
  2. V hotovosti na adresu poštovým poukazom na výplatu alebo na bankový účet na základe žiadosti vytlačenej na pobočke pošty.
    • Slovenská pošta vyplatí správny/súdny poplatok podľa požiadavky zákazníka najneskôr do 30 dní na adresu prostredníctvom poštového poukazu na výplatu, resp. bezhotovostne na zákazníkom určený bankový účet.
« Späť na Právnicky slovník