Áno, vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť do jedného mesiaca odo dňa, keď bol o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Takéto vyhlásenie nie je možné odvolať.