« Späť na Právnicky slovník

Každý advokát je právnik, ale nie každý právnik je advokát.

Právnik je človek, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo na právnickej fakulte a venuje sa jednej z právnických profesií. To znamená, že je notárom, prokurátorom, exekútorom, firemným právnikom, sudcom a podobne, prípadne sa po ukončení vzdelania vybral úplne iným smerom a právu sa vôbec nevenuje. Právnik nie je oprávnený poskytovať právne poradenstvo za odmenu, nakoľko nie je osobou oprávnenou na jeho poskytovanie. Pokiaľ právnik poskytuje opakovane právne služby za odmenu, dopúšťa sa pokutníctva, za ktoré mu hrozia vysoké pokuty.

Advokát je právnik, ktorý splnil koncipientskú prax a ďalšie podmienky advokátskej komory, úspešne zložil advokátske skúšky a je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Advokát poskytuje právne služby, ktoré podľa zákona o advokácii spočívajú v zastupovaní klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajobe v trestnom konaní, poskytovaní právnych rád, spisovaní listín o právnych úkonoch, spracúvaní právnych rozborov, správe majetku klientov a ďalších formách právneho poradenstva a právnej pomoci. Advokát vykonáva advokáciu sústavne a za odmenu. Odmenu advokátovi spravidla poskytuje priamo klient, pokiaľ nie je hradená štátom alebo nebola medzi klientom a advokátom uzatvorená iná dohoda (napr. odmenu hradí poisťovňa klienta). Popri nároku na odmenu má advokát nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom. Ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena stanovená vo vyhláške o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Advokáti musia dodržiavať etický kódex a advokátske predpisy, ktoré zahŕňajú povinnosť zachovávať dôvernosť informácií poskytnutých klientom a zastávať ich záujmy s lojalitou a odbornosťou. Dozor nad vykonávaním advokácie vykonáva advokátska komora, na ktorú sa môžu klienti obrátiť, pokiaľ sa domnievajú, že advokát porušil svoje povinnosti. Každý advokát má navyše povinne uzatvorené poistenie pre prípad, ak by klientovi svojím konaním spôsobil škodu.

Hlavný rozdiel medzi právnikom a advokátom tak spočíva predovšetkým v tom, že právnik nepodlieha dozoru nezávislého orgánu, nie je povinne poistený a v prípade, že vám spôsobí škodu, máte len obmedzené možnosti jej domáhania. Zároveň nie je viazaný mlčanlivosťou a nedisponuje ako advokát profesijnou skúškou, čo sa obvykle prejavuje aj na úrovni poskytovania právnych služieb.

« Späť na Právnicky slovník