« Späť na Právnicky slovník

Automatické predĺženie zmluvy sa nazýva aj konkludentné alebo tiché. Najčastejšie sa s ním môžete stretnúť v nájomných zmluvách. V praxi sa v podstate jedná o uzavretie zmluvy za takých istých podmienok, ktoré boli nastavené v pôvodnej zmluve bez toho, aby k tomu bol potrebný ďalší prejav vôle niektorej zo strán (zmluva sa predlží automaticky). Tento inštitút poznáme v Európe hlavne pod pojmom „revolving lease“ a stačí k nemu nečinnosť oboch strán.

Aby pri nájomných zmluvách došlo k automatickému predlženiu zmluvy, musí byť splnené dve podmienky:

  1. nájomca pokračuje v užívaní prenajatej veci aj po uplynutí doby nájmu, ktorá bola zjednaná v zmluve,
  2. prenajímateľ sa proti tomu nebránil v lehote 30 dní po skončení nájmu podaním žaloby na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti.

Nájomná zmluva sa obnovuje za takých istých podmienok aké boli dohodnuté v pôvodnej nájomnej zmluve, ale len na dobu maximálne jedného kalendárne roka, aj keď bola dohodnutá na dlhšiu dobu. Pokiaľ nájomná zmluva na dobu určitú skončila inak ako uplynutím času, napríklad výpoveďou, ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Takto sa zmluva môže predlžovať každý rok. V nájomnej zmluve môžete automatické predlžovanie nájmu vylúčiť. Upozorňujeme, že v zmysle ustanovenia § 710 ods. 2 Občianskeho zákonníka je automatické predĺženie zmluvy pri nájme bytov vylúčené.

V roku 2020 sa Najvyšší súd Slovenskej republiky zaoberal otázkou, či je možné ustanovenie o automatickom predĺžení zmluvy, aplikovať aj na prenájom nebytových priestorov. V tejto otázke Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že dané ustanovenie sa aplikovať nemôže. Jedným z dôvodov, ktorým súd svoje rozhodnutie objasnil je, že zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov vyžaduje pod podmienkou absolútnej neplatnosti písomnú formu nájomnej zmluvy, predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného, spôsob jeho platenia a čas, na ktorý sa nájom uzatvára. Tieto skutočnosti preto vylučujú automatické predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

« Späť na Právnicky slovník