« Späť na Právnicky slovník

Neprijateľné podmienky sú spájané s ochranou spotrebiteľa. Vo všeobecnosti sú neprijateľné zmluvné podmienky vymedzené v § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka ako ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. 

Občiansky zákonník ďalej v ust. § 53 ods.4 uvádza tzv. „čierny zoznamneprijateľných zmluvných podmienok, v ktorom konkrétne vymenováva podmienky, ktoré sa v praxi často vyskytujú. Napriek tomu, že sú v zákone neprijateľné podmienky vymenované, ide o nevyčerpávajúci zoznam, v dôsledku čoho môžu existovať neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré zákon výslovne neupravuje. V praxi preto môže nastať situácia, že konkrétna zmluvná podmienka nie je uvedená v zákonnom výpočte, no napriek tomu spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán na úkor spotrebiteľa. Aj takáto podmienka sa preto bude považovať za neprijateľnú v zmysle všeobecného pravidla.

Ak by zmluva obsahovala neprijateľnú podmienku, považuje sa táto podmienka za absolútne neplatnú. Neplatné sú len ustanovenia obsahujúce neprijateľnú podmienku a nijako neovplyvňujú platnosť celej spotrebiteľskej zmluvy. Len v určitých prípadoch môžu neprijateľné podmienky spôsobiť neplatnosť celej zmluvy.

Existujú výnimky, pri ktorých aj nerovnovážne podmienky môžu byť platnými:

Spotrebiteľ sa nemôže vopred vzdať svojich práv a teda sa nemôže s dodávateľom dohodnúť, že na ich právny vzťah sa nebudú vzťahovať ustanovenia poskytujúce ochranu spotrebiteľovi. Všetky zmluvné dojednania, ktorých zámerom je obmedziť náležitú ochranu spotrebiteľa, sú absolútne neplatné.

« Späť na Právnicky slovník