« Späť na Právnicky slovník

Novela zákona je právny termín, ktorý označuje zmeny, doplnenia alebo úpravy existujúceho zákona. Novelizáciou zákona sa zmení alebo zruší určitá časť predchádzajúceho právneho predpisu, prípadne sa do neho doplnia nové ustanovenia. Novela je formou legislatívnej úpravy, ktorá slúži na aktualizáciu, upresnenie alebo rozšírenie platného zákona v reakcii na nové okolnosti, potreby alebo vývoj v spoločnosti.

Cieľ novelizácie zákona môže byť rôzny. Môže slúžiť na úpravu nejasností alebo nedostatkov existujúceho zákona, na zosúladenie právnych predpisov s novými politickými, sociálnymi alebo ekonomickými podmienkami, na zabezpečenie efektívnejšej implementácie zákona, na zlepšenie ochrany práv a slobôd jednotlivcov alebo na riešenie konkrétnych problémov v spoločnosti. Novely zákonov obvykle prechádzajú legislatívnym procesom, ktorý zahŕňa návrh zmeny, prerokovanie, schválenie a publikáciu nového znenia zákona.

Do novelizácie zákona môže byť zapojená vláda, parlament, výbory, odborníci a verejnosť. Od dátumu účinnosti sa právne normy novely stávajú súčasťou toho právneho predpisu, ktorý je novelizovaný (sú do neho inkorporované). Ten sa potom označuje síce pod pôvodným číslom a ročníkom Zbierky zákonov, ale s dodatkom napríklad „v znení neskorších predpisov“.

Je dôležité sledovať novely zákonov, pretože môžu mať vplyv na vaše práva a povinnosti.

« Späť na Právnicky slovník