« Späť na Právnicky slovník

Referendum je demokratický proces, ktorý umožňuje obyvateľom vyjadriť svoj názor alebo rozhodnúť o dôležitých otázkach verejného záujmu. Počas referenda sa obyvateľstvo môže prostredníctvom hlasovania vyjadriť ku konkrétnej otázke. Obvykle sa to týka politických rozhodnutí, ako je zmena ústavy, prijatie nových zákonov alebo vstup do medzinárodných zmlúv a organizácií. O otázkach základných práv a slobôd, daní, odvodov a štátneho rozpočtu sa referendom rozhodovať nemôže.

Referendum môžu vyvolať rôzne subjekty vrátane vlády, parlamentu, politických strán alebo petičných iniciatív. Na Slovensku ho vyhlasuje prezident na základe petície aspoň 350 000 občanov alebo na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, a to do 30 dní od prijatia petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

Počas referenda sú občania informovaní o otázke, o ktorej sa bude hlasovať, a majú možnosť vyjadriť svoj názor prostredníctvom hlasovacieho lístka. Každý plnoletý občan Slovenska sa môže zúčastniť referenda, a to aj mimo miesta svojho trvalého bydliska. Na hlasovanie v inom volebnom obvode mu stačí iba hlasovací preukaz.

Po skončení hlasovania sa hlasy sčítajú a výsledok referenda oznámi Národná rada Slovenskej republiky. Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. 

Výsledok referenda môže viesť k prijatiu nových zákonov, zmene ústavy alebo rozhodnutiu o konkrétnej politickej stratégii. Na Slovensku sa od roku 1993 konalo deväť celoštátnych referend, z toho úspešné bolo len jedno, a to o vstupe Slovenska do Európskej únie. 

Referendá sú dôležitým nástrojom na zabezpečenie demokratického rozhodovania a zapojenia občanov do politického procesu. Poskytujú ľuďom možnosť vyjadriť svoj názor a ovplyvniť výsledky kľúčových rozhodnutí. Napriek tomu, že môžu byť niekedy kontroverzné a vyvolávať vášnivé debaty, referendum predstavuje dôležitý pilier modernej demokracie.

« Späť na Právnicky slovník