« Späť na Právnicky slovník

Predtým, ako si vysvetlíme náležitosti právneho úkonu, musíme vedieť čo právny úkon je. Podľa ust. § 34 Občianskeho Zákonníka „Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.“ Právne  úkony poznáme jednostranné, ktoré sú prejavom vôle len jednej strany, ako napríklad darovanie, závet, výpoveď atď.

Ďalej poznáme právne úkony dvojstranné alebo viacstranné, ktoré tvoria súhlasné prejavy vôle aspoň dvoch strán, najtypickejším príkladom je zmluva. Na to, aby bol právny úkon platný a vyvolával právne účinky, musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti: 

  1. Náležitosti subjektu
  2. Náležitosti vôle
  3. Náležitosti prejavu vôle
  4. Náležitosti objektu (predmetu)

1. Náležitosti subjektu

Osoba, ktorá právny úkon vykonáva, musí byť spôsobilá na vykonanie toho právneho úkonu, ktorý robí, alebo konať prostredníctvom svojho zástupcu (zákonného zástupcu, poručníka, opatrovníka). Spôsobilosť na právne úkony v prípade fyzickej osoby vzniká plnoletosťou, ktorá sa nadobúda buď dosiahnutím 18 rokov veku, alebo uzavretím manželstva pred dosiahnutím tohto veku. Maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. To znamená, že 10 ročné dieťa môže prísť do obchodu a kúpiť si zmrzlinu, lebo je na to spôsobilé. Pokiaľ by si však 10 ročné dieťa chcelo kúpiť auto, bol by úkon neplatný, lebo na to nie je spôsobilé. Spôsobilosť môže byť obmedzená aj v prípade, ak daná osoba trpí duševnou poruchou. 

2. Náležitosti vôle

Vôľa je vnútorná, psychická kategória, ktorá vyjadruje vzťah osoby, ktorá právny úkon vykonáva k jeho následkom (či chceme urobiť právny úkon napr. uzavrieť kúpnu zmluvu). Vôľa smerujúca k vykonaniu právneho úkonu musí byť slobodná a vážna. To znamená, že právny úkon nebude platný, ak bol spravený pod nátlakom, fyzickým alebo psychickým donútením a tak isto nebude platný právny úkon zo žartu. 

3. Náležitosti prejavu vôle  

V prípade vyjadrenia vôle je nutné si dať pozor na určitosť, a teda či je jednoznačný a taktiež zrozumiteľnosť, tento znak sa týka slovného alebo písomného prejavu (napr. nečitateľnosť). Pri niektorých právnych úkonoch je dôležitá aj ich forma. Forma právneho úkonu sa prejavuje pri predaji nehnuteľností, keď musí byť zmluva písomná, ak by bola ústna je neplatná. 

4. Náležitosti objektu (predmetu)

Pri objekte poznáme dve kategórie, dovolenosť a možnosť. Možnosťou sa rozumie možnosť plnenia právneho úkonu, napríklad ak je predmetom kúpnej zmluvy cesta okolo Slnka, tak zmluva bude neplatná, lebo jej plnenie je objektívne nemožné. Nedovolenosť právneho úkonu má za následok jeho neplatnosť v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka, a teda plnenie odporuje zákonu, smeruje k výsledku zákonu odporujúcemu alebo je v rozpore s dobrými mravmi, napríklad predaj detskej pornografie.

« Späť na Právnicky slovník