« Späť na Právnicky slovník

Problematiku zmlúv uzatvorených na diaľku upravuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). V zákone nie sú upravené náležitosti zmluvy uzavretej na diaľku, ale okolnosti uzatvárania takejto zmluvy.

Zmluva uzavretá na diaľku musí spĺňať tieto kritériá:

  1. dojednáva a uzatvára sa použitím akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie (prostredníctvom webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu),
  2. spotrebiteľ a predávajúci nie sú súčasne vo fyzickom kontakte.

Zvýšená ochrana spotrebiteľa pri uzatváraní zmluvy na diaľku sa zabezpečuje najmä z dôvodu, že spotrebiteľ pri kúpe tovaru na diaľku nie je v priamom kontakte s dodávateľom, preto nemá napr. možnosť overiť si charakter a vlastnosti tovaru alebo totožnosť obchodníka.

Aby v čase rozhodovania sa o tovare alebo službe mal spotrebiteľ čo najúplnejšie informácie, prináleží predávajúcemu zo zákona povinnosť ho jasne a zrozumiteľne informovať o skutočnostiach vymedzených v ust. § 3 ods. 1 zákona. Spotrebiteľovi musia byť napríklad poskytnuté informácie o:

Predmetné informácie sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, pričom ich zmena je možná len s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

Z nesplnenia informačnej povinnosti vyplývajú rôzne následky pre predávajúceho. Ak predávajúci napríklad neinformuje spotrebiteľa o úhrade dodatočných poplatkov, nákladov na vrátenie tovaru alebo iných nákladov, spotrebiteľ nie je povinný tieto náklady alebo poplatky uhradiť.

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Avšak ak predávajúci neinformuje spotrebiteľa o jeho práve odstúpiť od zmluvy a o ďalších podmienkach tohto práva ustanovených zákonom, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v predĺženej lehote.

« Späť na Právnicky slovník