Mgr. Bc. Peter Lovász​ | Lovasz Legal

Mgr. Bc. Peter Lovász

lovasz legal peter 800

Jazyky:
slovenský, maďarský,
nemecký, anglický

Špecializácia:
obchodné právo, M&A, nehnuteľnosti,
právo informačných technológií

Mgr. Bc. Peter Lovász

Má viac ako 10 ročné skúsenosti v advokácii, ktoré nadobudol nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vo svojej praxi sa venuje predovšetkým obchodnému právu, M&A, sporovej agende a právu informačných technológií. Klientov rád zastúpi pred súdmi a správnymi orgánmi, kde môže kombinovať svoje odborné znalosti s pohotovou reakciu a komunikačnými zručnosťami, pričom vyvíja značnú snahu o čo najefektívnejšie presadenie záujmov klienta.

Peter Lovász vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Absolvoval študijný pobyt na Paris – Lodron Universität v Salzburgu a zahraničnú prax v advokátskej kancelárii v Berlíne. V advokácii pôsobí od svojich študentských čias. Do roku 2018 pracoval v medzinárodnej advokátskej kancelárii so zameraním na rakúsku a nemeckú klientelu. Peter nadobudol cenné skúsenosti ako člen tímov pracujúcich na cezhraničných právnych auditoch v súvislosti s akvizíciami a fúziami nadnárodných korporácií. Bol vedúcim slovenskej pracovnej skupiny pri vykonávaní interného auditu so zameraním na pracovné a daňové právo v nadnárodnej petrochemickej spoločnosti. V rámci svojej praxe poskytuje právne poradenstvo rakúskej holdingovej spoločnosti v oblasti real estate, lesného a poľovného hospodárenia.

vydrziavanie pozemku lovasz legal

Vydržanie pozemku

Ochrana a udržanie vlastníctva nehnuteľností má dlhodobý význam pre stabilitu právnych vzťahov a ochranu majetku, aj vzhľadom na to, že vlastníctvo často presahuje mnohé generácie

Odstúpenie od zmluvy - Lovasz Legal

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy predstavuje jeden z najzávažnejších zásahov do zmluvného vzťahu, keď odstupujúca zmluvná strana nemá záujem na ďalšom plnení zo zmluvy, preto pristúpi k okamžitému ukončeniu

Zmluva o dielo - náhľadová fotka

Zmluva o dielo

Slovenský právny poriadok pozná viacero typov zmlúv o dielo. Zmluvu medzi nepodnikateľmi alebo podnikateľom a nepodnikateľom upravuje Občiansky zákonník. Obchodný zákonník upravuje vzťah medzi podnikateľmi pri výkone

Výpoveď nájomnej zmluvy bytu

Výpoveď nájomnej zmluvy bytu

Nájomnou zmluvou na byt prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu byt alebo jeho časť, aby ho dočasne (v dojednanej dobe) užíval. Nájomnú zmluvu bytu možno zhotoviť ako klasickú