« Späť na Právnicky slovník

Ex offo je latinský výraz, ktorý sa prekladá ako „z úradnej povinnosti“ alebo „z úradnej moci“. V praxi sa stretávame s týmto výrazom hlavne pri začatí konania bez návrhu alebo pri obhajobe v trestnom konaní. 

Verejnosť si pojem ex offo najčastejšie spája s pridelením obhajcu v trestnom konaní. Podľa právnych predpisov má obvinený právo obhajovať sa osobne alebo využiť pomoc skúseného obhajcu. Trestný poriadok vymedzuje prípady, kedy je obvinený povinný mať obhajcu, aby sa zabezpečilo jeho ústavné právo na právnu ochranu a právo na obhajobu. Tieto prípady sa označujú ako „povinná obhajoba“. V týchto konkrétnych prípadoch musí mať obvinený obhajcu od okamihu, keď vznikne dôvod povinnej obhajoby:  

Pojem ex offo sa však spája aj so zahájením konania z úradnej povinnosti. V tomto prípade nie je na začatie konania potrebný návrh účastníka. So zahájením konania z úradnej povinnosti sa stretneme v trestnom konaní, v mimosporových konaniach, správnom konaní, ale aj v obchodnom práve, keď môže súd za určitých podmienok ex offo zrušiť a vymazať obchodnú spoločnosť z obchodného registra, napr. ak je predmet jej podnikania alebo činnosti v rozpore so zákonom alebo odporuje dobrým mravom. 

« Späť na Právnicky slovník