« Späť na Právnicky slovník

Odstupné pomáha zmierniť finančný dopad na zamestnanca po skončení jeho pracovného pomeru. Inštitút odstupného je využívaný pri výpovedi zo strany zamestnávateľa alebo pri dohode o skončení pracovného pomeru. Odstupné je finančná kompenzácia, ktorej výška sa odvíja od toho, ako dlho zamestnanec u zamestnávateľa pracoval a od spôsobu, akým sa pracovný pomer skončil. 

Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu nadbytočnosti, dlhodobej straty spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu, zrušení zamestnávateľa bez právneho nástupcu alebo premiestnení zamestnávateľa, Zákonník práce určuje minimálne odstupné. Odstupné musí byť najmenej v sume:

V prípade skončenia pracovného pomeru dohodou má zamestnanec nárok na odstupné z tých istých dôvodov ako pri skončení výpoveďou, pričom Zákonník práce určuje, že odstupné musí byť najmenej v sume:

Zamestnávateľ obvykle vypláca odstupné zamestnancovi po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú inak.

« Späť na Právnicky slovník