« Späť na Právnicky slovník

Premlčanie je právny inštitút, ktorý môžeme charakterizovať ako márne uplynutie času určeného v zákone na riadne uplatnenie práva. Premlčaním právo nezaniká, len sa oslabuje (stáva sa z neho tzv. naturálne právo). Premlčané právo je možné vymáhať a dokonca aj uplatniť na súde.

Vo všeobecnosti, ak zákon pre jednotlivé prípady neustanovuje inak, je premlčacia doba trojročná a plynie odo dňa, kedy sa právo mohlo vykonať prvý raz, t. j. odo dňa, kedy mohol veriteľ prvý raz úspešne uplatniť žalobu na súde. Výnimkou zo začiatku plynutia premlčacej doby sú nasledujúce situácie:

Na premlčanie súd prihliadne iba v prípade, že dlžník namietne premlčanie žalovaného nároku. Ak dlžník vznesie na súde námietku premlčania, súd neprizná žalobcovi jeho premlčaný nárok. Ak však dlžník na súde nevznesie námietku premlčania, súd na túto skutočnosť z úradnej povinnosti neprihliada a prizná žalobcovi jeho nárok, hoci je už premlčaný. Skutočnosť, že sa právo premlčalo, nebráni dlžníkovi splniť svoj záväzok dobrovoľne. Ak dlžník splní svoj premlčaný záväzok, nedôjde u veriteľa k bezdôvodnému obohateniu.

« Späť na Právnicky slovník