« Späť na Právnicky prekladač

Pojem žalovaný sa používa v civilnom súdnom konaní. Označuje stranu sporu, voči ktorej žalobca uplatňuje svoje nároky a domáha sa svojich práv prostredníctvom žaloby, podaného návrhu na začatie súdneho konania. 

Žalovaným môže byť fyzická aj právnická osoba. Na strane žalovaného môže vystupovať jedna osoba, ale aj viacej (nie sú výnimočné ani prípady, kedy je žalovaných napríklad viacej ako 100). 

Žalovaný nie je pánom sporu (po latinsky „dominus litis“) ako je tomu v prípade žalobcu, teda nedisponuje konaním a jeho predmetom. Žalovaný je tak v podstate odkázaný v spore na to, aké kroky podnikne žalobca (tzn. či podá návrh na začatie konania, aké nároky uplatní a či bude v spore pokračovať alebo napríklad zoberie svoj návrh v priebehu konania späť).

Podľa toho žalovaný následne využíva svoju procesnú obranu. Na rozdiel od žalobcu, môže byť žalovaný v niektorých prípadoch v spore úspešný, aj keď nie je veľmi aktívny (jedná sa o situácie, kedy sa žalobcovi nepodarí dostatočne tvrdiť a preukázať svoje nároky). Postavenie žalovaného v spore je teda o veľa jednoduchšie ako postavenie žalobcu

Úlohou žalovaného v spore (ak chce byť úspešný) je sa brániť a vyvracať tvrdenia žalobcu. Pokiaľ sa žalobcovi podarilo tvrdiť rozhodné skutočnosti (uniesť bremeno tvrdenia) a preukázať ich (uniesť dôkazné bremeno), je na rade žalovaný, aby súdu tvrdil skutočnosti, ktoré sú v jeho prospech a zároveň ich aj preukázal (v prípade, ak by tak neučinil, nebol by úspešný a spor by vyhral žalobca). 

Príklad 

V spore o zaplatenie dlhu zo zmluvy o pôžičke by mal žalovaný (dlžník) primárne tvrdiť, že požičanú čiastku  už riadne a včas vrátil žalobcovi (veriteľovi) a túto skutočnosť by mal taktiež doložiť (napr. potvrdením o zaplatení, výpisom z bankového účtu, výsluchom svedka). Sekundárne je samozrejme možné vyvracať tvrdenia žalobcu, že došlo k uzavretiu predmetnej zmluvy alebo že mu boli poskytnuté finančne prostriedky (spochybniť podpis na zmluve, potvrdení, zmenke a pod.).

« Späť na Právnicky prekladač