« Späť na Právnicky slovník

Definíciu sexuálneho obťažovania nájdeme v ustanovení § 2a ods. 5 zákona č. 365/2004 Z. z. antidiskriminačný zákon: 

Sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie

Základnou charakteristikou sexuálneho obťažovania je, že sa jedná o nežiadúce správanie sexuálnej povahy, ktoré ovplyvňuje dôstojnosť mužov a žien. Obťažovaná osoba považuje dané správanie za nevítané, urážlivé, nevhodné a neúctivé. Zjednodušene je možné povedať, že sexuálne obťažovanie je nežiadúca pozornosť od jednej osoby voči inej osobe, pričom pohlavie pri sexuálnom obťažovaní nehrá žiadnu rolu. 

Ako sexuálne obťažovanie označujeme najmä nevhodné vtipy alebo komentáre so sexuálnym podtextom, komentáre na vzhľad osoby, listy s nevhodným obsahom, telefonáty, e-maily, správy, nežiadúce dotyky, rôzne gestá a zvuky (pohvizdovanie, cmukanie), fyzický kontakt a pod. 

Kde je hranica medzi „nevinným flirtovaním“ a sexuálnym obťažovaním? Niekomu môže pripadať príjemné alebo zábavné, keď ho kolega objíme, pre iného je to už značne za hranicou znesiteľnosti. Akákoľvek sexuálna pozornosť sa stáva sexuálnym obťažovaním, ak pretrváva a keď obťažovaná osoba dala jasne najavo, že považuje dané správanie za nežiadúce. Hranicu medzi „flirtovaním“ a sexuálnym obťažovaním tak určuje obťažovaná osoba. 

Sexuálne obťažovanie môže byť jednorazové, ale aj opakované a môžeme sa s ním stretnúť kdekoľvek – v práci, obchode, hromadnej doprave, škole alebo aj na ulici.

Ako sa proti sexuálnemu obťažovaniu brániť? 

V prvom rade je potrebné sa vždy voči takému správaniu jasne ohradiť, vysvetliť osobe, ktorá vás obťažuje, že je vám jej správanie nepríjemné a považujete ho za ponižujúce. Pokiaľ osoba od svojho správania neupustí, môžete sa podľa konkrétnej situácie obrátiť so sťažnosťou na zamestnávateľa, vedenie školy, inšpektorát práce a pod. Sexuálne obťažovanie môžete taktiež riešiť v správnom alebo občianskoprávnom konaní. Pokiaľ by sexuálne obťažovanie svojou intenzitou dosiahlo definíciu sexuálneho násilia, je možné podať aj trestné oznámenie.

« Späť na Právnicky slovník