« Späť na Právnicky slovník

Bossing je druh šikany na pracovisku. Zatiaľ čo pri mobbingu ide o šikanu skupiny spolupracovníkov voči jednotlivcovi, pričom všetci majú rovnaké postavenie, v prípade bossingu ide o šikanu zo strany nadriadeného voči podriadenému zamestnancovi

 Čo môžeme považovať za bossing?

  1. Arogantné správanie, slovné urážky, zosmiešňovanie pred kolegami…
  2. Príliš náročné úlohy alebo naopak „podradná práca“ – nezodpovedá kvalifikácii, skúsenostiam a schopnostiam zamestnanca.
  3. Nadmerná kontrola – plnenie povinností alebo dochádzky je pod drobnohľadom.
  4. Sexuálne obťažovanie.
  5. Vyčleňovanie zamestnanca –   zabraňovanie prístupu zamestnanca k informáciám, vyraďovanie z porád…
  6. Zvýšené časové nároky na zamestnanca
  7. Nemožnosť vyjadrenia názoru zamestnanca, predkladania vlastných názorov.

Foriem bossingu môže byť samozrejme oveľa viac. Vyššie uvedené formy sú len tie, ktoré sa najviac vyskytujú. 

Čo môžete robiť v prípade, ak sa stanete obeťou bossinguZ právneho hľadiska sa môžete vydať viacerými cestami. Prvou z nich je využitie príslušných ustanovení Zákonníka práce a antidiskriminačného zákona, ktoré poskytujú najefektívnejšiu a najkomplexnejšiu ochranu. Pre prípad, že by sa obeť bossingu chcela vyhnúť súdu, tak priamo antidiskriminačný zákon uvádza, že každý má právo na ochranu svojich práv aj mimosúdnou cestou prostredníctvom mediácie. Ďalšou možnosťou je nahlásiť správanie ako priestupok, v tomto prípade by šlo konkrétne o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Taktiež podľa Občianskeho zákonníka môže ísť až o zásah do osobnostných práv jednotlivca – právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

Podľa ust. § 13 Občianskeho zákonníka, fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie. Veľmi dôležité je aj ust. § 13 Zákonníka práce, ktoré zakazuje diskrimináciu a zároveň zakotvuje ochranu v prípade porušenia zásady rovnakého zaobchádzania a to podanie sťažnosti zamestnávateľovi alebo obrátenie sa na súd.

« Späť na Právnicky slovník