« Späť na Právnicky slovník

Zavinenie je vnútorný psychický vzťah páchateľa k podstatným náležitostiam trestného činu, resp. vnútorný psychický vzťah páchateľa k porušeniu alebo ohrozeniu záujmu chráneného Trestným zákonom, vyvolanému spôsobom uvedeným v Trestnom zákone.

Zavinenie pozostáva z vedomostnej a vôľovej zložky. Vedomostná zložka sa zaoberá faktickými skutočnosťami, ktoré páchateľ vnímal v čase páchania činu – či vedel alebo nevedel, že jeho konanie je protiprávne. Vôľová zložka vyjadruje zameranie páchateľa k svojmu konaniu a následku tohto konania – či chcel alebo nechcel protiprávne konanie uskutočniť. Podľa toho, či je daná vedomostná a vôľová zložka, resp. do akej miery sú zastúpené v konaní páchateľa, zavinenie môže byť:

Úmyselné zavinenie

Zavinenie z nedbanlivosti

Keďže pri úmyselnom zavinení je silnejšia vedomostná a vôľová zložka páchateľa ako pri zavinení z nedbanlivosti, niektoré trestné činy majú ustanovenú vyššiu trestnú sadzbu pre prípad úmyselného zavinenia. Takisto je dôležité poznamenať, že ak je forma zavinenia nedbanlivostná, vždy ide o prečin a nie zločin.

Keďže pri skúmaní zavinenia sa musí zistiť vnútorné prežívanie páchateľa, ktorý sa nemusí k spáchanému skutku vyjadriť pravdivo, zavinenie sa skúma na základe objektívnych skutočností pri zohľadnení, čo páchateľ v danej situácií chcel dosiahnuť.

« Späť na Právnicky slovník