« Späť na Právnicky slovník

Dôvodov na zmenu pracovnej zmluvy môže byť viacero. Najčastejšie sú nimi zmena dĺžky pracovného pomeru (z doby určitej na dobu neurčitú), zvýšenie vyplácanej mzdy alebo preradenie na inú pozíciu. Na takéto zmeny ustanovení pôvodnej pracovnej zmluvy slúži inštitút dodatku k pracovnej zmluve zakotvený v ustanovení § 54 Zákonníka práce.

Podmienkou zmeny obsahu pracovnej zmluvy je dohoda oboch zmluvných strán – zamestnávateľa aj zamestnanca. Nemôže sa teda stať, že by sa zamestnávateľ svojvoľne rozhodol zmeniť čokoľvek na dohodnutej pracovnej zmluve bez súhlasu zamestnanca. Dodatok k pracovnej zmluve musí byť vyhotovený v písomnej forme a jedno vyhotovenie musí od zamestnávateľa obdržať aj zamestnanec.

Dôležité je, že upravené môžu byť len tie práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z dispozitívnych ustanovení Zákonníka práce a teda nechávajú priestor odchýliť sa od kogentnej právnej úpravy. Niektoré práva a povinnosti sú v Zákonníku práce upravené v kogentnej podobe a preto je vylúčené, aby sa zmluvné strany odchýlili od týchto pravidiel.

K zmene obsahu pracovného pomeru môže dôjsť aj na základe zmeny právneho predpisu – napríklad zvýšením minimálnej mzdy, zmenou úpravy o dĺžke dovolenky. Okrem zmeny obsahu pracovnej zmluvy môže zmena pracovného pomeru zahŕňať aj zmenu zamestnávateľského subjektu.

Zamestnanec má samozrejme právo so zmenou pracovnej zmluvy súhlasiť alebo aj nesúhlasiť. Ak nesúhlasí, zamestnávateľ má povinnosť naďalej mu prideľovať prácu podľa pôvodne dojednaných podmienok. Ak by sa zamestnanec na základe zmeny rozhodol pracovný pomer skončiť, má možnosť ukončenia pracovného vzťahu dohodou alebo prostredníctvom výpovede z pracovného pomeru.

« Späť na Právnicky slovník