« Späť na Právnicky slovník

Výpovedná doba je časový úsek od prejavenia vôle na skončenie pracovného pomeru do jeho skutočného skončenia. Uplynutím výpovednej doby sa pracovný pomer skončí. Počas trvania výpovednej doby, pracovný pomer naďalej trvá. To znamená, že zamestnanec je povinný si ďalej plniť svoje povinnosti, za ktoré mu stále prináleží mzda. Vzhľadom na to, že pracovný pomer stále trvá, môže dôjsť k jeho skončeniu aj pred uplynutím výpovednej doby, napr. v prípade závažného porušenia pracovnej disciplíny. 

Dĺžka trvania výpovednej doby

Zákonník práce uvádza len minimálnu dĺžku výpovednej doby. Zamestnávateľ a zamestnanec si tak môžu dohodnúť výpovednú dobu aj dlhšiu, ako stanovuje Zákonník práce, nie však výpovednú dobu kratšiu. Podľa § 62 ods. 2 Zákonníka práce „Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.“

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Pre predstavu, to funguje tak, že ak 13.10. bude doručená výpoveď a výpovedná doba je 2 mesiace, tak výpovedná doba začne plynúť 1.11. a uplynie 31.12.

Výpovedná doba 1 mesiac Výpovedná doba 2 mesiaceVýpovedná doba 3 mesiace

ak dal alebo dostal výpoveď zamestnanec, ktorý odpracovalmenej ako 1 rok
ak dal výpoveď zamestnanec, ktorý odpracovalviac ako 1 rok


ak dostal zamestnanec výpoveďz dôvodu, že sa zamestnávateľzrušuje alebo premiestňuje,zamestnanec sa stal nadbytočným,alebo stratil spôsobilosť vykonávať prácu (§ 63 odsek 1 písm. a) a  b) Zákonníka práce),  a zároveň u zamestnávateľa odpracoval najmenej 5 rokov
ak výpoveď zamestnanecdostal z dôvodu, že sa zamestnávateľ zrušuje alebo premiestňuje,zamestnanec sa stal nadbytočným,alebo stratil spôsobilosť vykonávaťprácu (§ 63 odsek 1 písm. a) a  b) Zákonníka práce), a súčasne u zamestnávateľaodpracoval najmenej 1 rok,ale menej ako 5 rokov
ak zamestnanec dostal výpoveď zo zákonného dôvodu iného ako sú dôvody uvedené v § 63 odsek 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce a odpracovalnajmenej 1 rok

Do výpočtu výpovednej doby sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na dobu určitú u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.

« Späť na Právnicky slovník