„Skončil som v práci. Dal som výpoveď dohodou.“ S týmto vyhlásením sa v praxi stretávame pomerne často. Je však možné takto platne skončiť pracovný pomer?

Výpoveď dohodou zo strany zamestnanca

Výpoveď dohodou zo strany zamestnanca

„Skončil som v práci. Dal som výpoveď dohodou.“ S týmto vyhlásením sa v praxi stretávame pomerne často. Je však možné takto platne skončiť pracovný pomer? Čo je to vlastne tá výpoveď dohodou a aké musí spĺňať náležitosti? Dozviete sa v našom článku.

Potrebujete sa poradiť vo veci výpovede dohodou zo strany zamestnanca?

Čo znamená pojem „výpoveď dohodou“

Pokiaľ ste si práve otvorili zákonník práce a začali hľadať definíciu tohto pojmu, tak vás musíme sklamať. Pojem „výpoveď dohodou“ v zákonníku práce, ani v inom zákone nenájdete. Právo totiž oficiálne takýto pojem vôbec nepozná. Názorov na to, ako tento pojem vznikol, je viac.

My sa domnievame, že vznikol nesprávnym použitím slova „výpoveď“, ktoré je často používané ako synonymum pre skončenie pracovného pomeru. Podľa právnej terminológie to však nie je správne, lebo výpoveď je len jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru.

Ustanovenie § 59 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“) presne stanovuje spôsoby, ktorými je možné skončiť pracovný pomer, a to:

a) dohodou,

b) výpoveďou,

c) okamžitým skončením,

d) skončením v skúšobnej dobe.

Toto ustanovenie zákona je kogentné, čo znamená, že nie je možné, aby si zmluvné strany dohodli iný spôsob skončenia pracovného pomeru, ako stanovuje zákon. Taktiež nie je prípustné, jednotlivé spôsoby skončenia pracovného pomeru medzi sebou kombinovať.

Pojem „výpoveď dohodou“ však nie je ničím iným, ako obyčajnou kombináciou dvoch spôsobov skončenia pracovného pomeru, a to dohody a výpovede.

Výpoveď dohodou v praxi 

V predchádzajúcom bode sme si vysvetlili, že „výpoveď dohodou“ právo nepozná. Čo to však znamená, ak ste takýmto spôsobom pracovný pomer už skončili, tzn. podpísali ste dokument nazvaný ako „výpoveď dohodou“. Neznamená to nevyhnutne problém.

Pokiaľ dokument spĺňa ostatné náležitosti, je platným skončením pracovného pomeru, nakoľko sa listiny neposudzujú výlučne podľa ich názvu, ale podľa obsahu. V danom prípade by tak bol dokument nazvaný ako výpoveď dohodou, posudzovaný s najvyššou pravdepodobnosťou ako skončenie pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou, podľa toho, s akým obsahom dokument podpísali. 

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Dohoda je jediným spôsobom skončenia pracovného pomeru, ktorý vyžaduje, aby so skončením pracovného pomeru súhlasili obe strany (jedná sa o dvojstranný právny úkon). Pokiaľ teda váš zamestnávateľ s vašim skončením pracovného pomeru nesúhlasí, nebude možné dohodu uzatvoriť a k skončeniu pracovného pomeru bude musieť dôjsť iným spôsobom (napríklad výpoveďou).

Zákonník práce kladie na uzatvorenie dohody minimálne formálne požiadavky. V dohode dokonca nie je potrebné ani uviesť dôvod skončenia pracovného pomeru, pokiaľ vy na tom výslovne netrváte alebo to nestanovuje zákon (jedná sa o prípady, ak sa zamestnávateľ zrušuje alebo premiestňuje, zamestnanec sa stane nadbytočným alebo sa pracovný pomer končí zo zdravotných dôvodov zamestnanca, tzn. ustanovenie § 63 ods. 1, písm. a) až c) ZP).

Čo by však v dohode malo byť uvedené, to je deň ku ktorému sa váš pracovný pomer skončí. Tento deň môžete vymedziť nie len ako konkrétny dátum, ale aj ako určitú skutočnosť, ktorá má v budúcnosti nastať (napríklad ukončenie rodičovskej dovolenky zamestnanca, ktorý bol zastupovaný, skončenie výkopových prác, skončenie práceneschopnosti zamestnanca)

Okamih skončenia pracovného pomeru by však vždy mal byť vymedzený dostatočne určito, aby medzi stranami nemohla vzniknúť pochybnosť ohľadom dňa skončenia pracovného pomeru.

Naše odporúčanie 

Odporúčame, aby ste si vždy dobre rozmysleli, či ukončiť pracovný pomer dohodou chcete alebo nie. V praxi sa totiž často stretávame s tým, že za nami príde klient, ktorý uzatvoril so zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru, ktorú by chcel vziať späť alebo ju napadnúť ako neplatnú.

To však nie je vôbec jednoduché a často je to úplne vylúčené. Dohodu nie je možné len tak vziať späť a k zrušeniu dohody je potrebný súhlas druhej strany.

Čo sa týka napadnutia dohody pre neplatnosť, tak toto samozrejme možné je, a to predovšetkým z dôvodu nesplnenia všeobecných náležitostí pre platnosť právneho úkonu podľa ustanovenia § 34 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ako príklad je možné uviesť situáciu, kedy by ste dohodu uzatvorili pod nátlakom zo strany zamestnávateľa (napr. pokiaľ dohodu neuzatvoríš, tak ťa vyhodím).

Ak však chcete byť v súdnom konaní úspešný, musíte neplatnosť preukázať (tzn. musíte byť schopný doložiť vaše tvrdenie ohľadom nátlaku dôkazy – svedecká výpoveď inej osoby, ktorá bola pri nátlaku prítomná, doloženie písomnej komunikácie so zamestnávateľom a pod.). Chýbajúce dôkazy bývajú najväčším problémom týchto sporov.

Stiahnite si Vzor znenia dohody o skončení pracovného pomeru.

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou 

Výpoveď je jednostranný právny úkon a keď zamestnanec dáva výpoveď, nie je preto potrebné, aby zamestnávateľ s výpoveďou súhlasil. Zákon kladie na výpoveď zo strany zamestnanca minimálne požiadavky (na rozdiel od výpovede zo strany zamestnávateľa). Zamestnanec preto môže pracovný pomer ukončiť z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu.

Pracovný pomer sa končí uplynutím výpovednej doby (nie odoslaním alebo doručením výpovede). Výpovedná doba býva spravidla dohodnutá vopred v pracovnej zmluve. Podľa zákona je výpovedná doba najmenej jeden mesiac. Pokiaľ váš pracovný pomer u zamestnávateľa trval jeden rok a viac (počíta sa ku dňu doručenia výpovede), potom je výpovedná doba najmenej dva mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Mohlo by vás zaujímať: Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Príklad

Zamestnanec odošle zamestnávateľovi výpoveď poštou dňa 19.2. Zamestnávateľ si poštovú zásielku vyzdvihne dňa 1.3. Výpovedná doba začína plynúť až 1.4. (od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede). V pracovnej zmluve bola dohodnutá výpovedná doba dva mesiace. Pracovný pomer tak skončí ku dňu 31.5.

Pokiaľ by si zamestnávateľ vo vyše uvedenom príklade vyzdvihol zásielku napríklad 20.2. alebo pokojne až 28.2., začala by výpovedná doba plynúť už dňa 1.3. Pracovný pomer by tak skončil o mesiac skôr, a to 30.4. 

Zákon vyžaduje, aby výpoveď mala písomnú formu a bola doručená zamestnávateľovi. Výpoveď je zamestnávateľovi možné doručiť na pracovisku, alebo ako doporučenou zásielku. Voľba spôsobu doručenia výpovede záleží len na vás. 

Naše odporúčanie

Odporúčame si dávať pozor najmä na doručovanie výpovede. Pri doručovaní výpovede osobne odporúčame, aby ste si vopred zaistili svedka, ktorý bude pri doručovaní prítomný a prípadne potvrdí, že zamestnávateľ odmietol výpoveď prevziať.

Pokiaľ výpoveď doručujete prostredníctvom poštového doručovateľa, dobre si premyslite, kedy výpoveď odošlete. Vaša výpoveď totiž môže ležať niekoľko dní ako nedoručená na pošte a vy tým na konci mesiaca riskujete, že váš pracovný pomer bude trvať o mesiac dlhšie, ak k doručeniu výpovede dôjde až v novom mesiaci.

V prípade, ak by si váš zamestnávateľ výpoveď na pošte neprevzal, bol by za deň doručenia výpovede považovaný deň, kedy sa vám zásielka vrátila ako nedoručená.

Z našej skúsenosti nebývajú s výpoveďou zo strany zamestnanca obvykle žiadne komplikácie, preto nie je problém, aby si výpoveď zamestnanec pripravil sám podľa nášho vzoru.

Stiahnite si Vzor znenia výpovede z pracovného pomeru zo strany zamestnanca.

Záver

Pokiaľ budete mať k skončeniu pracovného pomeru akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť.

Potrebujete sa poradiť vo veci výpovede dohodou zo strany zamestnanca?
Mgr. Martina Lovász

Mgr. Martina Lovász

Poskytuje právne služby nie len na Slovensku, ale aj v Českej republike. Jej špecializáciou je poskytovanie právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok, nehnuteľností, trestného práva a pracovného práva. Klientom ponúka efektívne riešenia, ktoré zohľadnia nie len ich časové a finančné možnosti, ale predovšetkým ich ciele. Nebojí sa ani nekonvenčných riešení, pokiaľ sú pre klientov výhodné.
Mgr. Martina Lovász

Mgr. Martina Lovász

Poskytuje právne služby nie len na Slovensku, ale aj v Českej republike. Jej špecializáciou je poskytovanie právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok, nehnuteľností, trestného práva a pracovného práva. Klientom ponúka efektívne riešenia, ktoré zohľadnia nie len ich časové a finančné možnosti, ale predovšetkým ich ciele. Nebojí sa ani nekonvenčných riešení, pokiaľ sú pre klientov výhodné.

Zdieľať:

Prečítajte si ďalšie články

Vydržanie pozemku

Ochrana a udržanie vlastníctva nehnuteľností má dlhodobý význam pre stabilitu právnych vzťahov a ochranu majetku, aj vzhľadom na to, že vlastníctvo často presahuje mnohé generácie

Odstúpenie od zmluvy - Lovasz Legal

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy predstavuje jeden z najzávažnejších zásahov do zmluvného vzťahu, keď odstupujúca zmluvná strana nemá záujem na ďalšom plnení zo zmluvy, preto pristúpi k okamžitému ukončeniu

Ako napísať trestné oznámenie

Ako napísať trestné oznámenie?

V rámci nášho poradenstva sa často stretávame s otázkou „Ako napísať trestné oznámenie?“. Jednoduchá otázka, na ktorú máme aj jednoduchú odpoveď. Trestné oznámenie napíšte rovnako, ako keby

Napíšte nám